Motorové záchranné plavidlo 2

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Motorové záchranné plavidlo 2
Kód zákazky: SVO-RVO1-2024/000277
Kód oznámenia: 14215 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35511300-2
Predpokladaná hodnota: 164 250,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81272 Slovensko Miesto dodania: Hasičský a záchranný zbor v Bratislave, Radlinkého 6, 811 07 Bratislava. Tovar musí byť dodaný jednorazovo
Zdroj:

Popis

Predmetom tejto zákazky je dodávka plavidla pre výkon záchranných a povodňových prác, prepravu (evakuáciu) osôb, zvierat a materiálu, elimináciu ekologických havárií a iných nežiadúcich udalostí na vodných tokoch a vodných plochách aj v prípade povodňových prác v zaplavenom území počas povodňových situácií. Záchranné motorové plavidlo so závesnými lodnými motormi bude primárne využívané ako služobné plavidlo pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, pri povodňových zabezpečovacích a záchranných prácach, požiaroch, nežiaducich udalostiach, potápačských prácach, preprave povodňového, humanitárneho, hasičského materiálu a pri ochrane životného prostredia na vodnej ploche a vodnom toku v súlade s úlohami Hasičského a záchranného zboru podľa §3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

Linky a dokumenty

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1294067
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ID: 20276)
 • Zákazka: Motorové záchranné plavidlo 2 (ID: 507868)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: a882ec56-5880-4cb2-93ae-c67588fd625e
 • Identifikátor verzie oznámenia: 0c14a7ca-a984-4781-8122-2330f0a0d072
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • IČO: 00151866
 • DIČ: 2020571520
 • Názov organizačného útvaru: Sekcia verejného obstarávania
 • Internetová adresa (URL): https://www.minv.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Pribinova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81272
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Bratislava
 • E-mail: alexander.starcevic@minv.sk
 • Telefónne číslo: +421250944574
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Verejný poriadok a bezpečnosť
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/239
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: SVO-RVO1-2024/000277
 • Názov: Motorové záchranné plavidlo 2
 • Opis: Predmetom tejto zákazky je dodávka plavidla pre výkon záchranných a povodňových prác, prepravu (evakuáciu) osôb, zvierat a materiálu, elimináciu ekologických havárií a iných nežiadúcich udalostí na vodných tokoch a vodných plochách aj v prípade povodňových prác v zaplavenom území počas povodňových situácií. Záchranné motorové plavidlo so závesnými lodnými motormi bude primárne využívané ako služobné plavidlo pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, pri povodňových zabezpečovacích a záchranných prácach, požiaroch, nežiaducich udalostiach, potápačských prácach, preprave povodňového, humanitárneho, hasičského materiálu a pri ochrane životného prostredia na vodnej ploche a vodnom toku v súlade s úlohami Hasičského a záchranného zboru podľa §3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 164 250.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Korvety a hliadkové člny
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Radlinkého 6
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 811 07
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto dodania: Hasičský a záchranný zbor v Bratislave, Radlinkého 6, 811 07 Bratislava. Tovar musí byť dodaný jednorazovo
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: 1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami / uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického prostriedku JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com 2. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené v elektronickom prostriedku JOSEPHINE na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56915/summary 3. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty. 4.Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk. 5.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou JOSEPHINE dostatočne vopred. 6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 7. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ak ich konečným užívateľom je osoba uvedená v § 11 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Motorové záchranné plavidlo 2
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SVO-RVO1-2024/000277
 • Názov : Motorové záchranné plavidlo 2
 • Opis: Predmetom tejto zákazky je dodávka plavidla pre výkon záchranných a povodňových prác, prepravu (evakuáciu) osôb, zvierat a materiálu, elimináciu ekologických havárií a iných nežiadúcich udalostí na vodných tokoch a vodných plochách aj v prípade povodňových prác v zaplavenom území počas povodňových situácií. Záchranné motorové plavidlo so závesnými lodnými motormi bude primárne využívané ako služobné plavidlo pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, pri povodňových zabezpečovacích a záchranných prácach, požiaroch, nežiaducich udalostiach, potápačských prácach, preprave povodňového, humanitárneho, hasičského materiálu a pri ochrane životného prostredia na vodnej ploche a vodnom toku v súlade s úlohami Hasičského a záchranného zboru podľa §3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 164 250.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Korvety a hliadkové člny
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Radlinkého 6
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 811 07
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto dodania: Hasičský a záchranný zbor v Bratislave, Radlinkého 6, 811 07 Bratislava. Tovar musí byť dodaný jednorazovo
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 18
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Na predmet zákazky boli realizované Prípravné trhové konzultácie, podrobné informácie nájdete na webovom linku tu: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/49288/summary
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Iné
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Hodnotí sa celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH uvedená v ponuke a ktorá je výsledkom súčtu celkových cien položiek podľa Štruktúrovaného rozpočtu ceny, ktorý je prílohou č.3 SP, v zmysle špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v prílohe č.1 SP a v obchodných podmienok uvedených v prílohe č.2 SP (porovnávací parameter - najnižšia cena). Celková cena položky je výsledkom súčinu jednotkovej ceny položky a množstva pri danej položke. Štruktúrovaný rozpočet ceny uchádzač predloží v ponuke vyplnením jednotkových cien položiek v elektronickom ponukovom formulári v systéme JOSEPHINE a tiež vyplnením jednotkových cien do Štruktúrovaného rozpočtu ceny, ktorý je prílohou č.3 SP. Neuvedenie jednotkovej ceny niektorej položky v rozpočte bude znamenať, že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Uchádzačom navrhovaná jednotková cena za každú položku predmetu zákazky musí byť uvedená v EUR, matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Štruktúrovaný rozpočet ceny s uvedením cien úspešného uchádzača sa stane súčasťou zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za poskytnutie predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 08.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Predpokladaný dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk: 05.06.2024
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Miesto otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality JOSEPHINE na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Miesto otvárania ponúk: Online verejné otváranie ponúk sa uskutoční na internetovej adrese (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56915/summary
 • Miesto otvárania ponúk: ONLINE JOSEPHINE
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56915/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507868
 • Označenie dokumentu/zákazky: SVO-RVO1-2024/000276
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: JOSEPHINE
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)