Rekonštrukcia strešného plášťa a dažďovej kanalizácie na objekte MŠ 8. mája 2 v Piešťanoch

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia strešného plášťa a dažďovej kanalizácie na objekte MŠ 8. mája 2 v Piešťanoch
Kód zákazky: 2790/2024/OIaMM/53497
Kód oznámenia: 14148 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 287 601,37 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Piešťany
Adresa: Nám. SNP
92145 Piešťany
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Nám. SNP Piešťany 92145 Slovensko Materská škola 8. mája 2, Piešťany na parc. č. 9895 a 9896
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v obnove strešného plášťa – zlepšenia jeho tepelnoizolačných vlastností a odstránenie porúch hydroizolácie, vplyvom ktorých zateká do konštrukcie strešného plášťa a interiéru objektu, t.j. odstránenie existujúceho strešného súvrstvia, zateplenie a realizácia novej hydroizolačnej vrstvy z dôvodu porúch existujúcej hydroizolácie (mikrotrhliny), realizácia nových strešných vpustí a zvodov odkvapového systému, nových ležatých rozvodov dažďovej kanalizácie, celková výmena bleskozvodu, výmena vetracích potrubí v úrovni nad strešnou rovinou a obnova existujúcich rebríkov nachádzajúcich sa na streche, pri riešení odvodnenia nadstrešného svetlíka sa uvažuje s novým odkvapovým systémom (žľab a vonkajší zvod).

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293572
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Piešťany (ID: 92670)
 • Zákazka: Rekonštrukcia strešného plášťa a dažďovej kanalizácie na objekte MŠ 8. mája 2 v Piešťanoch (ID: 507457)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Piešťany
 • IČO: 00612031
 • DIČ: 2020537893
 • Adresa
 • Ulica: Nám. SNP
 • Číslo: 3
 • Mesto: Piešťany
 • PSČ: 92145
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: petra.sirillova@piestany.sk
 • Telefónne číslo: +421948411489
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Piešťany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6581
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2790/2024/OIaMM/53497
 • Názov: Rekonštrukcia strešného plášťa a dažďovej kanalizácie na objekte MŠ 8. mája 2 v Piešťanoch
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v obnove strešného plášťa – zlepšenia jeho tepelnoizolačných vlastností a odstránenie porúch hydroizolácie, vplyvom ktorých zateká do konštrukcie strešného plášťa a interiéru objektu, t.j. odstránenie existujúceho strešného súvrstvia, zateplenie a realizácia novej hydroizolačnej vrstvy z dôvodu porúch existujúcej hydroizolácie (mikrotrhliny), realizácia nových strešných vpustí a zvodov odkvapového systému, nových ležatých rozvodov dažďovej kanalizácie, celková výmena bleskozvodu, výmena vetracích potrubí v úrovni nad strešnou rovinou a obnova existujúcich rebríkov nachádzajúcich sa na streche, pri riešení odvodnenia nadstrešného svetlíka sa uvažuje s novým odkvapovým systémom (žľab a vonkajší zvod).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 287 601.37
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45111300, 45232130, 45261410, 45400000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: 8. mája 2
 • Mesto: Piešťany
 • PSČ: 92101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Materská škola 8. mája 2, Piešťany, parc. č. 9895 a 9896 v k.ú. Piešťany
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: - podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavené práce alebo poskytovať službu uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. V zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), od 1. septembra 2018, ak je uchádzačom hospodársky subjekt - právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, nie je povinný predkladať výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, a službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, ak je zapísaný v Registri právnických osôb/ V prípade, ak je hospodársky subjekt (uchádzač) zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov/podnikateľov s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu. - podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením Čestného vyhlásenia (môže použiť vzor Čestného vyhlásenia, ktorý je súčasťou súťažných podkladov ako príloha č. 6).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia strešného plášťa a dažďovej kanalizácie na objekte MŠ 8. mája 2 v Piešťanoch
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2790/2024/OIaMM/53497
 • Názov : Rekonštrukcia strešného plášťa a dažďovej kanalizácie na objekte MŠ 8. mája 2 v Piešťanoch
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v obnove strešného plášťa – zlepšenia jeho tepelnoizolačných vlastností a odstránenie porúch hydroizolácie, vplyvom ktorých zateká do konštrukcie strešného plášťa a interiéru objektu, t.j. odstránenie existujúceho strešného súvrstvia, zateplenie a realizácia novej hydroizolačnej vrstvy z dôvodu porúch existujúcej hydroizolácie (mikrotrhliny), realizácia nových strešných vpustí a zvodov odkvapového systému, nových ležatých rozvodov dažďovej kanalizácie, celková výmena bleskozvodu, výmena vetracích potrubí v úrovni nad strešnou rovinou a obnova existujúcich rebríkov nachádzajúcich sa na streche, pri riešení odvodnenia nadstrešného svetlíka sa uvažuje s novým odkvapovým systémom (žľab a vonkajší zvod).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 287 601.37
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45111300, 45232130, 45261410, 45400000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: 8. mája 2
 • Mesto: Piešťany
 • PSČ: 92101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Materská škola 8. mája 2, Piešťany na parc. č. 9895 a 9896
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 60
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1./ Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EP - IS EVO. 2./ Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom systému EP - IS EVO https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/507457. Uchádzač si zákazku sprístupní po prihlásení do privátnej zóny. 3./ Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EP - IS EVO a to v súlade s funkcionalitou systému. 4./ Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred prostredníctvom IS EVO. 5./ Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch. 6./ Otváranie ponúk sa uskutoční on-line a to prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie EP - IS EVO, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky. V okamihu otvorenia ponúk systém EP - IS EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Systém IS EVO odošle uchádzačom notifikácie s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ na portáli ÚVO a na e-mail používateľa. 7./ Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 7.1 Termín začatia realizácie: dňom odovzdania staveniska na základe výzvy objednávateľa 7.2 Termín ukončenia realizácie: do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom/úspešným uchádzačom 7.3 Verejný obstarávateľ predpokladá realizáciu v priebehu mesiacov júl a august 2024 8./ Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2024
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: k splneniu podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V predloženom zozname musia byť zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v súhrnnej výške minimálne 200.000,00 EUR bez DPH, ktoré uchádzač za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval. V prípade, ak uchádzač realizoval zákazku len z časti (napr. ako člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme časť zákazky realizoval. Ak obdobie realizácie zákazky prekračuje referenčné obdobie, je potrebné uviesť okrem celkovej zmluvnej ceny zákazky aj adekvátny finančný objem zodpovedajúci referenčnému obdobiu, za účelom preukázania splnenia podmienky minimálnych finančných objemov požadovaných verejným obstarávateľom počas referenčného obdobia. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk. (poznámka: Uchádzač môže použiť vzor zoznamu stavebných prác, ktorý je súčasťou súťažných podkladov ako príloha č. 7) Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: k splneniu podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odborný garant na výkon činnosti stavbyvedúci Odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, uchádzač preukáže: a. osvedčením o odbornej spôsobilosti osoby určenej na plnenie zmluvy podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s odborným zameraním vyžadovaným pre predmet zákazky (Pozemné stavby) alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to predložením kópie osvedčenia stavbyvedúceho alebo ekvivalentný doklad preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte; b. vyhlásením odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky; c. profesijným životopisom stavbyvedúceho. (upozornenie: V prípade, ak je odborne spôsobilá osoba na výkon činnosti stavbyvedúceho v zamestnaneckom pomere uchádzača, predloží uchádzač k splneniu podmienky účasti napr. pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní práce a pod. uzatvorenú s touto odborne spôsobilou osobou na výkon činnosti stavbyvedúceho. V prípade, ak odborne spôsobilá osoba na výkon činnosti stavbyvedúceho nie je zamestnancom uchádzača, vzťahuje sa na neho § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní t. z. musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia) Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí ponuky podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk určeného v súťažných podkladoch. Kritérium na vyhodnotenie ponúk sa uplatňuje takým spôsobom, že ponuky sa zoradia podľa cien za celý predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ponúknutej ceny v EUR vrátane DPH po najvyššiu ponúknutú cenu v EUR vrátane DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v súťažných podkladoch - v prílohe č. 5 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky - návrh zmluvy.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční on-line a to prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie EP - IS EVO, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky. V okamihu otvorenia ponúk systém EP - IS EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Systém EP - IS EVO odošle uchádzačom notifikácie s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ na portáli ÚVO a na e-mail používateľa.
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany, v kancelárii č. 32A na 1. poschodí
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/507457
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507457
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EP - IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)