Stavebný dozor pre stavbu – Mestská plaváreň v Liptovskom Hrádku

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebný dozor pre stavbu – Mestská plaváreň v Liptovskom Hrádku
Kód zákazky: R2024-011055
Kód oznámenia: 14133 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71520000-9
Predpokladaná hodnota: 38 772,24 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Liptovský Hrádok
Adresa: Hviezdoslavova
03301 Liptovský Hrádok
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Hviezdoslavova Liptovský Hrádok 03301 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výkon stavebno-technického dozoru na stavbe: „Mestská plaváreň v Liptovskom Hrádku“. Stavebný dozor bude zastupovať na stavbe objednávateľa vo všetkých odborných stavebných náležitostiach, bude sledovať, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s vydanými rozhodnutiami a požiadavkami jednotlivých orgánov štátnej správy. Stavebno-technický dozor bude vykonávaný formou „trvalého stavebného dozoru“, t. j. v priebehu celej doby výkonu prác súvisiacich s odovzdaním, prevzatím stavby a s jej realizáciou, a to vždy v čase podľa jeho potreby prítomnosti na stavbe. Predpoklad začatia výstavby diela je 08/2024, trvanie stavebných prác sa odhaduje na 15 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1294054
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Liptovský Hrádok (ID: 27601)
 • Zákazka: Stavebný dozor pre stavbu – Mestská plaváreň v Liptovskom Hrádku (ID: 507024)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Liptovský Hrádok
 • IČO: 00315494
 • DIČ: 2021031122
 • Adresa
 • Ulica: Hviezdoslavova
 • Číslo: 170
 • Mesto: Liptovský Hrádok
 • PSČ: 03301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Hviezdoslavova 170
 • E-mail: gabriela.vretenarova@lhr.sk
 • Telefónne číslo: +4210918112099
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Liptovský Hrádok)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4968
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: R2024-011055
 • Názov: Stavebný dozor pre stavbu – Mestská plaváreň v Liptovskom Hrádku
 • Opis: Predmetom zákazky je výkon stavebno-technického dozoru na stavbe: „Mestská plaváreň v Liptovskom Hrádku“. Stavebný dozor bude zastupovať na stavbe objednávateľa vo všetkých odborných stavebných náležitostiach, bude sledovať, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s vydanými rozhodnutiami a požiadavkami jednotlivých orgánov štátnej správy. Stavebno-technický dozor bude vykonávaný formou „trvalého stavebného dozoru“, t. j. v priebehu celej doby výkonu prác súvisiacich s odovzdaním, prevzatím stavby a s jej realizáciou, a to vždy v čase podľa jeho potreby prítomnosti na stavbe. Predpoklad začatia výstavby diela je 08/2024, trvanie stavebných prác sa odhaduje na 15 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 38 772.24
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebný dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: ul. Športová, k. ú. Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš
 • Mesto: Liptovský Hrádok
 • PSČ: 03301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia: - podľa § 32 ods. 1. písm. e) dodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - podľa § 32 ods. 1. písm. f) dodávateľ nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Lehota na dodanie zákazky začína plynúť začatím výstavby a končí odovzdaním diela verejnému obstarávateľovi. Predpokladaný termín začatia stavebných prác sa odhaduje na 08/2024, trvanie stavebných prác sa odhaduje na 15 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorú verejný obstarávateľ stanovuje v dĺžke 4 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Stavebný dozor pre stavbu – Mestská plaváreň v Liptovskom Hrádku
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: R2024011055
 • Názov : Stavebný dozor pre stavbu – Mestská plaváreň v Liptovskom Hrádku
 • Opis: Predmetom zákazky je výkon stavebno-technického dozoru na stavbe: „Mestská plaváreň v Liptovskom Hrádku“. Stavebný dozor bude zastupovať na stavbe objednávateľa vo všetkých odborných stavebných náležitostiach, bude sledovať, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s vydanými rozhodnutiami a požiadavkami jednotlivých orgánov štátnej správy. Stavebno-technický dozor bude vykonávaný formou „trvalého stavebného dozoru“, t. j. v priebehu celej doby výkonu prác súvisiacich s odovzdaním, prevzatím stavby a s jej realizáciou, a to vždy v čase podľa jeho potreby prítomnosti na stavbe. Predpoklad začatia výstavby plavárne je 08/2024, trvanie stavebných prác sa odhaduje na 15 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 38 772.24
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebný dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 15
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Fakturácia bude mesačná, t.j. dodávateľ vystaví verejnému obstarávateľovi faktúru vždy za práce vykonané v predchádzajúcom mesiaci a faktúru doručí do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Cena v konečnej faktúre – bude doplnok do 100% dohodnutej celkovej ceny. Odovzdaná bude po preberacom konaní stavby. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi, za podmienky, že rozsah dokumentácie bol dodržaný.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Liptovský Hrádok)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Liptovský Hrádok)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Doručená ponuka bude zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že ku dňu predloženia ponuky uchádzač spĺňa podmienku oprávnenia dodať predmet zákazky, nie je osobou so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v tejto výzve, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve a bola predložená v lehote určenej na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: elektronická platforma
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507024
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507024
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Liptovský Hrádok)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Liptovský Hrádok)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)