Vypracovanie hlukovej štúdie na rýchlostnej ceste R1 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, pri obci Brehy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie hlukovej štúdie na rýchlostnej ceste R1 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, pri obci Brehy
Kód zákazky: 24/10303/2023
Kód oznámenia: 14175 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90742300-3
Predpokladaná hodnota: 27 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 09:30
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
84104 Bratislava
NUTS: SI -
Miesto dodania: Dúbravská cesta Bratislava 84104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie hlukovej štúdie so štúdiou realizovateľnosti protihlukových opatrení na rýchlostnej ceste R1 v úseku Nová Baňa – Rudno nad Hronom pri obci Brehy tak, aby bolo možné na základe výsledkov predložiť Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky písomný návrh konkrétnych protihlukových opatrení, ktorými sa zníži expozícia obyvateľov obce Brehy hlukom z prevádzky pod R1, na prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí ustanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z.. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293891
1. Základné údaje
 • Organizácia: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ID: 92052)
 • Zákazka: Vypracovanie hlukovej štúdie na rýchlostnej ceste R1 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, pri obci Brehy (ID: 507760)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • IČO: 35919001
 • DIČ: 2021937775
 • Adresa
 • Ulica: Dúbravská cesta
 • Číslo: 14
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 84104
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : správca konta
 • E-mail: miroslava.snopkova@ndsas.sk
 • Telefónne číslo: 0258312067
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 24/10303/2023
 • Názov: Vypracovanie hlukovej štúdie na rýchlostnej ceste R1 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, pri obci Brehy
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie hlukovej štúdie so štúdiou realizovateľnosti protihlukových opatrení na rýchlostnej ceste R1 v úseku Nová Baňa – Rudno nad Hronom pri obci Brehy tak, aby bolo možné na základe výsledkov predložiť Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky písomný návrh konkrétnych protihlukových opatrení, ktorými sa zníži expozícia obyvateľov obce Brehy hlukom z prevádzky pod R1, na prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí ustanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z.. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 27 900
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 27 900
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na monitorovanie znečisťovania hlukom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vypracovanie hlukovej štúdie na rýchlostnej ceste R1 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, pri obci Brehy
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 24/10303/2023
 • Názov : Vypracovanie hlukovej štúdie na rýchlostnej ceste R1 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, pri obci Brehy
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie hlukovej štúdie so štúdiou realizovateľnosti protihlukových opatrení na rýchlostnej ceste R1 v úseku Nová Baňa – Rudno nad Hronom pri obci Brehy tak, aby bolo možné na základe výsledkov predložiť Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky písomný návrh konkrétnych protihlukových opatrení, ktorými sa zníži expozícia obyvateľov obce Brehy hlukom z prevádzky pod R1, na prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí ustanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z.. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na monitorovanie znečisťovania hlukom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. realizácia služieb, ktorých predmetom je vypracovanie hlukovej štúdie pre hluk z dopravy, prípadne aj so štúdiou realizovateľnosti protihlukových opatrení pre líniové stavby (diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy) za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „rozhodné obdobie“) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. V prípade poskytnutia služieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny služieb bola realizovaná v rozhodnom období. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa poskytnutá služba realizovala. V prípade, ak ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej PÚ došlo v r. 2023, uchádzači použijú na prepočítanie inej meny na Eur kurz ECB, platný v deň odoslania Výzvy na predloženie ponuky na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona
 • Opis podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi, o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje určiť kľúčového odborníka, a to hlavného koordinátora projektu – špecialistu na hluk. Uchádzač za hlukové štúdie predloží nasledovné dokumenty: • osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s odkazom na § 16 ods. 4 písm. b) alebo ekvivalent a osvedčenie o akreditácii podľa § 52 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z.. • preukázateľnú odbornú prax min. 5 rokov v príslušnom odbore (v oblasti zdravia, akustiky a legislatívy), s preukázaním vyhotovenia jednotlivých hlukových štúdií realizovaných na líniových stavbách, a že bol ich hlavný riešiteľ v min. počte 2 (dvoch) hlukových štúdií; uvedenú v životopise. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením údajov/dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie Objednávky predložením dokladov o odbornej spôsobilosti a odbornú prax predložením pracovného životopisu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný, obsahom a rozsahom rovnocenný doklad, resp. ekvivalentný doklad, vydaný príslušnou inštitúciou, alebo orgánom iného štátu, v ktorom má uchádzač sídlo, ktorým uchádzač preukáže požadovanú skutočnosť. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 zákona, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu, a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 zákona. Doklady o odbornej spôsobilosti uchádzač predloží ako skeny originálov alebo predloží skeny úradne osvedčených fotokópií. Predložený a podpísaný pracovný životopis kľúčového odborníka musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko, opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v eur bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:30
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:35
 • Miesto otvárania ponúk: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507760
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS ePVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)