Zmluvné stravovanie VÚ 5728 / MS Nováky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zmluvné stravovanie VÚ 5728 / MS Nováky
Kód zákazky: SEVO-EL3/16-17-41/2024-OOTaS
Kód oznámenia: 14149 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55520000-1
Predpokladaná hodnota: 444 606,47 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie generála Viesta Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83247 Slovensko Vojenský útvar 5782 / MS Nováky budova č. 674 iná budova (inv. č. 151)
Zdroj:

Popis

Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej v priestoroch VÚ 5728 / MS Nováky, Duklianska 1, 972 01 Nováky, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania. Predpokladaný rozsah poskytnutia služby za celú dobu trvania zmluvy o poskytnutí služby (48mesiacov): 1. Raňajky - stravná dávka 1: 920 raňajok 2. Obed - stravná dávka 1: 95 920 obedov 3. Večera - stravná dávka 1: 920 večerí 4. prídavok potravín B: 920 prídavkov 5. prídavok potravín C: 920 prídavkov 6. prídavok potravín D: 920 prídavkov

Linky a dokumenty

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1292077
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ID: 22273)
 • Zákazka: Zmluvné stravovanie VÚ 5728 / MS Nováky (ID: 500053)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 5105af6d-763b-4692-934d-df2edfc5e2e6
 • Identifikátor verzie oznámenia: 1de9291b-da38-451c-a3ed-43b3ed5c42c7
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • IČO: 30845572
 • DIČ: 2020947698
 • Názov organizačného útvaru: Sekcia verejného obstarávania MO SR
 • Internetová adresa (URL): https://www.mosr.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Námestie generála Viesta
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83247
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: Nikola.GLUSTIKOVA@mil.sk
 • Telefónne číslo: +421960317670
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Orgán ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Obrana
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8468
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: SEVO-EL3/16-17-41/2024-OOTaS
 • Názov: Zmluvné stravovanie VÚ 5728 / MS Nováky
 • Opis: Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej v priestoroch VÚ 5728 / MS Nováky, Duklianska 1, 972 01 Nováky, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania. Predpokladaný rozsah poskytnutia služby za celú dobu trvania zmluvy o poskytnutí služby (48mesiacov): 1. Raňajky - stravná dávka 1: 920 raňajok 2. Obed - stravná dávka 1: 95 920 obedov 3. Večera - stravná dávka 1: 920 večerí 4. prídavok potravín B: 920 prídavkov 5. prídavok potravín C: 920 prídavkov 6. prídavok potravín D: 920 prídavkov
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 444 606.47
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Donáška stravy
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Duklianska 1
 • Mesto: Nováky
 • PSČ: 972 71
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Vojenský útvar 5728 / MS Nováky, budova súpisné č. 674 iná budova (inv. č. 151)
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým čestným vyhlásením. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov: a) podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, c) podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, d) iným rovnocenným dokladom. Nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač so sídlom, miestom podnikania v SR nie je povinný predkladať nasledovné doklady: 1. Výpis z registra trestov právnických osôb na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 2. Výpis z registra trestov fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom uchádzača a súčasne sú občanmi SR na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač pre potreby zabezpečenia výpisu z registra trestov fyzických osôb poskytne verejnému obstarávateľovi potrebné údaje a predloží verejnému obstarávateľovi úplne vyplnený formulár „ÚDAJE POTREBNÉ NA VYŽIADANIE VÝPISU/OV Z REGISTRA TRESTOV“ (ďalej iba „formulár“). Formulár je potrebné vyplniť za každú fyzickú osobu samostatne a podpísať ho oprávnenou osobou prostredníctvom EID (identifikačnej karty) alebo zaručenou konverziou. Formulár je prílohou č. 6 súťažných podkladov. Formulár/formuláre musia byť súčasťou predkladanej ponuky. 3. Potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO. 4. Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO. 5. Potvrdenie príslušného súdu, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií a ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. 6. Výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra uchádzačom, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov podľa § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „register“) na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. V ostatných prípadoch splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzači preukážu tak, ako je uvedené vyššie v bode 4.2.1 Dôvody na vylúčenie tohto oznámenia. Pokiaľ uchádzači, ktorými sú hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike a súčasne sú tieto hospodárske subjekty samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), resp. fyzické osoby ako podnikatelia pre účely použitia údajov z informačných systémov verejnej správy verejným obstarávateľom poskytnú verejnému obstarávateľovi rodné číslo. Rodné číslo SZČO bude súčasťou ponuky predkladanej uchádzačom. Ak by verejný obstarávateľ v čase vyhodnocovania splnenia podmienok účasti z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk nemal možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený požiadať uchádzača o predloženie príslušného dokladu. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED"), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Požiadavky na vyhotovenie, predloženie JED a ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch. Bližšie informácie vzťahujúce sa k požiadavkám na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a bližšie informácie a požiadavky vzťahujúce sa k oprávneniu použiť údaje z informačných systémov verejnej správy sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zmluvné stravovanie VÚ 5728 / MS Nováky
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SEVO-EL3/16-17-41/2024-OOTaS
 • Názov : Zmluvné stravovanie VÚ 5728 / MS Nováky
 • Opis: Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej v priestoroch VÚ 5728 / MS Nováky, Duklianska 1, 972 01 Nováky, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania. Predpokladaný rozsah poskytnutia služby za celú dobu trvania zmluvy o poskytnutí služby (48mesiacov): 1. Raňajky - stravná dávka 1: 920 raňajok 2. Obed - stravná dávka 1: 95 920 obedov 3. Večera - stravná dávka 1: 920 večerí 4. prídavok potravín B: 920 prídavkov 5. prídavok potravín C: 920 prídavkov 6. prídavok potravín D: 920 prídavkov
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Donáška stravy
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Duklianska 1
 • Mesto: Nováky
 • PSČ: 972 71
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Vojenský útvar 5782 / MS Nováky budova č. 674 iná budova (inv. č. 151)
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády SR, s využitím všetkých jeho funkcionalít. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovných adresách: https://www.isepvo.sk/dokumentacia/ a v prípade video návodov na adrese: https://www.isepvo.sk/videonavody/. V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania, t. j. dátum odoslania = dátum doručenia. Ďalšie informácie vzťahujúce sa ku komunikácii sú uvedené v bode 9 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov. V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO Úrad vlády SR na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti osobného postavenia
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej vo všetkých podmienkach účasti len " zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov: a) podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, c) podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, d) iným rovnocenným dokladom. Bližšie informácie vzťahujúce sa k požiadavkám na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/496192 a/alebo https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/496192 (záložka na hornej lište „Dokumenty zákazky“).
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena t. j. cena celkom za predmet zákazky vypočítaná a vyjadrená v mene EUR s DPH podľa súťažných podkladov (Oddiel B.1 Spôsob určenia ceny) zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Najnižšia cena sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za predmet zákazky vypočítaných a vyjadrených podľa súťažných podkladov k verejnej súťaži (Oddiel B.1 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov). Poradie uchádzačov bude určené vzostupne podľa výšky navrhnutých cien od najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu ponúknutú cenu za predmet zákazky. Úspešným vo verejnej súťaži bude ten uchádzač, ktorý sa v poradí hodnotených ponúk umiestnil na prvom mieste, t. j. ktorý navrhol najnižšiu cenu celkom za predmet zákazky (cena celkom uvedená v doklade „Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“ predloženom uchádzačom podľa požiadaviek verejného obstarávateľa).
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu na účely vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude v prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, vyžadovať vytvoriť medzi členmi skupiny dodávateľov určitú právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka) z dôvodu zmluvy o poskytovaní služby. Úspešný uchádzač - skupina dodávateľov musí predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu (napr. zmluvy o združení), a to najneskôr v deň podpisu zmluvy o poskytovaní služby, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania. Zmluva medzi členmi skupiny dodávateľov musí byť písomná a musí obsahovať minimálne: a) splnomocnenie jedného člena zo skupiny dodávateľov, ktorý bude mať postavenie hlavného člena skupiny dodávateľov, udelené ostatnými členmi skupiny na uskutočňovanie a prijímanie akýchkoľvek právnych úkonov, ktoré sa budú uskutočňovať a prijímať v mene všetkých členov skupiny v súvislosti s plnením zmluvy o poskytovaní služby, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. Toto splnomocnenie musí byť neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, b) opis vzájomných práv a povinností členov skupiny dodávateľov s uvedením činností, ktorými sa jednotliví členovia skupiny budú podieľať na plnení predmetu zákazky, c) ustanovenie o tom, že všetci členovia skupiny dodávateľov zodpovedajú za záväzky vytvorenej právnej formy (napr. združenia) voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 16.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváraním ponúk predložených elektronicky prostredníctvom IS EVO sa rozumie ich on-line sprístupnenie v IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Ponuky bude otvárať komisia verejného obstarávateľa zriadená na tento účel, pričom bude postupovať podľa § 52 ods. 2 a ods. 3. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komisia prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO sprístupní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie informácie o počte predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom všetkých ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejnia. Uchádzači sa otvárania ponúk v mieste otvárania ponúk uvedenom v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania nezúčastňujú /fyzická účasť uchádzača/. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO (viď. v tejto súvislosti najmä príručku: Príručka k funkcionalite „On-line“ sprístupnenie ponúk).
 • Miesto otvárania ponúk: Ministerstvo obrany SR, Sekcia verejného obstarávania, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/500053
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500053
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Informačný systém pre elektronické verejné obstarávanie (IS EVO)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)