Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia
Kód zákazky: VIII/2 Spr 26/24/1000
Kód oznámenia: 14122 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 1 359 875,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Generálna prokuratúra SR
Adresa: Štúrova
81285 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Štúrova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81285 Slovensko • Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava, Slovensko, • Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava 1, • Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty č. 1, 917 44 Trnava 1, • Krajská prokuratúra Nitra, Damborského 1, 949 66 Nitra, • Krajská prokuratúra Banská Bystrica, Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica, • Krajská prokuratúra Žilina, Moyzesova 20, 011 04 Žilina, • Krajská prokuratúra Trenčín, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín, • Krajská prokuratúra Košice, Mojmírova 5, 041 62 Košice, • Krajská prokuratúra Prešov, Masarykova 16, 080 01 Prešov 1
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia. Predmetom zákazky/zmluvy je dodávka 759 ks mobilných pracovísk prokurátorov v rámci ktorej bude dodaná a inštalovaná infraštruktúra IT, prostredníctvom ktorej budú poskytované služby eGovernmentu. Predpokladom plnenia je zabezpečenie súčinnosti medzi uchádzačom – dodávateľom mobilných pracovísk a verejným obstarávateľom, ako aj s tretími stranami (výrobcovia rezortných aplikácií). Podrobnosti sú uvedené v časti B Podrobný opis predmetu zákazky.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1286458
1. Základné údaje
 • Organizácia: Generálna prokuratúra SR (ID: 88934)
 • Zákazka: Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia (ID: 503266)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: a43a8b00-fbe4-464b-b82f-bd7610f4bbeb
 • Identifikátor verzie oznámenia: e60cfcc1-b1f8-421e-aabf-733bedc1da8b
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Generálna prokuratúra SR
 • IČO: 00166481
 • DIČ: 2020830328
 • Adresa
 • Ulica: Štúrova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81285
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: helena.polonyi@genpro.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421905826576
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Generálna prokuratúra SR)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Orgán ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Verejný poriadok a bezpečnosť
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/686
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: VIII/2 Spr 26/24/1000
 • Názov: Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia. Predmetom zákazky/zmluvy je dodávka 759 ks mobilných pracovísk prokurátorov v rámci ktorej bude dodaná a inštalovaná infraštruktúra IT, prostredníctvom ktorej budú poskytované služby eGovernmentu. Predpokladom plnenia je zabezpečenie súčinnosti medzi uchádzačom – dodávateľom mobilných pracovísk a verejným obstarávateľom, ako aj s tretími stranami (výrobcovia rezortných aplikácií). Podrobnosti sú uvedené v časti B Podrobný opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 359 875.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Prenosné počítače
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Štúrova 2
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 81285
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: • Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava, Slovensko, • Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava 1, • Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty č. 1, 917 44 Trnava 1, • Krajská prokuratúra Nitra, Damborského 1, 949 66 Nitra, • Krajská prokuratúra Banská Bystrica, Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica, • Krajská prokuratúra Žilina, Moyzesova 20, 011 04 Žilina, • Krajská prokuratúra Trenčín, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín, • Krajská prokuratúra Košice, Mojmírova 5, 041 62 Košice, • Krajská prokuratúra Prešov, Masarykova 16, 080 01 Prešov 1
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením. V súlade s ustanovením § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. Znižovanie administratívnej náročnosti v znení neskorších predpisov uchádzač nepredkladá údaje uvedené v § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VIII/2 Spr 26/24/1000
 • Názov : Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia. Predmetom zákazky/zmluvy je dodávka 759 ks mobilných pracovísk prokurátorov v rámci ktorej bude dodaná a inštalovaná infraštruktúra IT, prostredníctvom ktorej budú poskytované služby eGovernmentu. Predpokladom plnenia je zabezpečenie súčinnosti medzi uchádzačom – dodávateľom mobilných pracovísk a verejným obstarávateľom, ako aj s tretími stranami (výrobcovia rezortných aplikácií). Podrobnosti sú uvedené v časti B Podrobný opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 359 875.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Prenosné počítače
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Štúrova 2
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 81285
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: • Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava, Slovensko, • Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava 1, • Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty č. 1, 917 44 Trnava 1, • Krajská prokuratúra Nitra, Damborského 1, 949 66 Nitra, • Krajská prokuratúra Banská Bystrica, Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica, • Krajská prokuratúra Žilina, Moyzesova 20, 011 04 Žilina, • Krajská prokuratúra Trenčín, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín, • Krajská prokuratúra Košice, Mojmírova 5, 041 62 Košice, • Krajská prokuratúra Prešov, Masarykova 16, 080 01 Prešov 1
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 36
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: 1. § 34 ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: 1. § 34 ods. 1 písm. a) - verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru a súvisiacich poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru a súvisiacich poskytnutých služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (dodávka infraštruktúry pre elektronické mobilné pracoviská na báze prenosných počítačov typu notebook pc, alebo tablet pc s pevnou klávesnicou a pod.) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej hodnote minimálne 1 000 000,00 EUR bez DPH. Zoznam musí obsahovať aj informáciu o tom, či je uvedená zákazka realizovaná pre verejného obstarávateľa alebo pre súkromný sektor, aby verejný obstarávateľ vedel dohľadať referencie v Evidencii referencií, vedenej Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade, ak zákazka bola realizovaná pre súkromný sektor, prílohou zoznamu musí byť potvrdenie o uspokojivom dodaní výpočtovej techniky. V zozname musí byť uvedená kontaktná osoba odberateľa pre overenie poskytnutej informácie o realizácii zákazky. Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje: -identifikácia dodávateľa, -identifikácia odberateľa s kontaktnými údajmi poverenej osoby odberateľa, -názov predmetu zmluvy, -stručný opis plnenia, z ktorého musí byť zrejmý predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako predmet zákazky, -cena predmetu zmluvy v EUR bez DPH (resp. podiel na plnení), -lehota dodania (mesiac, rok).
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 35 zákona Systém manažérstva kvality v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. d) a m)
 • Opis podmienky účasti: Predloženie certifikátu kvality a certifikátu informačnej bezpečnosti vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa preukazuje splnenie noriem zabezpečenia kvality a informačnej bezpečnosti uchádzačom (môže využiť systémy zabezpečenia kvality a informačnej bezpečnosti vyplývajúce z európskych noriem). Minimálna úroveň štandardu: Na preukázanie zabezpečenia kvality pri plnení predmetu zmluvy podľa § 35 zákona predloží uchádzač certifikát o zavedení a udržiavaní systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2015 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky napríklad certifikátom ISO 9001:2015. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Na preukázanie zabezpečenia manažérstva informačnej bezpečnosti pri plnení predmetu zmluvy podľa § 35 zákona predloží uchádzač certifikát o zavedení a udržiavaní systému manažérstva informačnej bezpečnosti v zmysle požiadaviek normy ISO 27001:2013 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky napríklad certifikátom ISO 27001:2013. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: sú uvedené v návrhu zmluvy
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Elektronický podpis
 • Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014].: áno
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Generálna prokuratúra SR)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Generálna prokuratúra SR)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné za účasti uchádzačov prostredníctvom elektronického prostriedku https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=91033229&
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=91033229&
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 70.000,00 €. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=91033229&
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503266
 • Označenie dokumentu/zákazky: https://www.ezakazky.sk/polonyi/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=91033229&
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: eZakazky.sk
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Generálna prokuratúra SR)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)