Reštaurátorský výskum objektu „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Reštaurátorský výskum objektu „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce
Kód zákazky: 07327/2024/MAJ
Kód oznámenia: 14106 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 73300000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Reštaurátorský výskum objektu „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce Reštaurátorský výskum na zavlhnutých interiérových a exteriérových omietkach v zmysle rozhodnutia KPUNR-2023/19119-5/98206/GAZ. Prieskum, resp. diagnostiku vlhkosti stavebných konštrukcií kaštieľa vykonať primárne nedeštruktívnymi metódami, ktoré môžu byť iba v nevyhnutnom prípade doplnené deštruktívnymi metódami. Výsledky prieskumu, resp. diagnostiky vlhkosti stavebných konštrukcií a omietok so stanoveným rozsahom vlhkosti, nasiakavosťou murív, obsahom a typom rozpustných solí a grafické zaznačenie rozsahu zavlhnutých omietok a murív reštaurátor, osoba odborne spôsobilá podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona, ktorá v zmysle bodu C. rozhodnutia č. KPÚNR-2018/4252-3/15772/Gaz z 27. 02. 2018 vykoná reštaurátorský výskum na zavlhnutých interiérových a exteriérových omietkach, vrátane omietok cca 1 m nad úrovňou zavĺhania. Reštaurátor, osoba odborne spôsobilá podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona, na základe výsledkov reštaurátorského výskumu, v závislosti od rozsahu, charakteru, pamiatkovej hodnoty a stavu zachovania historických omietok vyhodnotí možnosť odstránenia omietok, resp. rozsah odstránenia omietok. V prípade omietok s pamiatkovou hodnotou, navrhnutých na zachovanie, reštaurátor, osoba odborne spôsobilá podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona určí návrh na ich reštaurovanie alebo umelecko-remeselnú obnovu v zmysle bodu C. rozhodnutia č. KPÚNR-2018/4252-3/15772/Gaz z 27. 02. 2018. Návrh sanácie stavby reštaurátor, osoba odborne spôsobilá podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona, vyhodnotí neskôr navrhovaný technologický postup a materiálové zloženie omietkových vrstiev a ostatných navrhovaných materiálov. Verejný obstarávateľ odporúča pred predložením svojej ponuky obhliadku miesta. Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: PhDr. Miriama Brachová, MBA – riaditeľka, tel.č.: 038/5318128; 0905 500 224, e-mail: riaditelvkastieli@zssvkastieli.sk

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293860
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: Reštaurátorský výskum objektu „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce (ID: 507732)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: gabriel.jasso@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0376925915
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 07327/2024/MAJ
 • Názov: Reštaurátorský výskum objektu „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce
 • Opis: Reštaurátorský výskum objektu „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce Reštaurátorský výskum na zavlhnutých interiérových a exteriérových omietkach v zmysle rozhodnutia KPUNR-2023/19119-5/98206/GAZ. Prieskum, resp. diagnostiku vlhkosti stavebných konštrukcií kaštieľa vykonať primárne nedeštruktívnymi metódami, ktoré môžu byť iba v nevyhnutnom prípade doplnené deštruktívnymi metódami. Výsledky prieskumu, resp. diagnostiky vlhkosti stavebných konštrukcií a omietok so stanoveným rozsahom vlhkosti, nasiakavosťou murív, obsahom a typom rozpustných solí a grafické zaznačenie rozsahu zavlhnutých omietok a murív reštaurátor, osoba odborne spôsobilá podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona, ktorá v zmysle bodu C. rozhodnutia č. KPÚNR-2018/4252-3/15772/Gaz z 27. 02. 2018 vykoná reštaurátorský výskum na zavlhnutých interiérových a exteriérových omietkach, vrátane omietok cca 1 m nad úrovňou zavĺhania. Reštaurátor, osoba odborne spôsobilá podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona, na základe výsledkov reštaurátorského výskumu, v závislosti od rozsahu, charakteru, pamiatkovej hodnoty a stavu zachovania historických omietok vyhodnotí možnosť odstránenia omietok, resp. rozsah odstránenia omietok. V prípade omietok s pamiatkovou hodnotou, navrhnutých na zachovanie, reštaurátor, osoba odborne spôsobilá podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona určí návrh na ich reštaurovanie alebo umelecko-remeselnú obnovu v zmysle bodu C. rozhodnutia č. KPÚNR-2018/4252-3/15772/Gaz z 27. 02. 2018. Návrh sanácie stavby reštaurátor, osoba odborne spôsobilá podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona, vyhodnotí neskôr navrhovaný technologický postup a materiálové zloženie omietkových vrstiev a ostatných navrhovaných materiálov. Verejný obstarávateľ odporúča pred predložením svojej ponuky obhliadku miesta. Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: PhDr. Miriama Brachová, MBA – riaditeľka, tel.č.: 038/5318128; 0905 500 224, e-mail: riaditelvkastieli@zssvkastieli.sk
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie – podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní. § 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nemusí uvedený doklad preložiť, verejný obstarávateľ ho získa z verejne dostupných portálov. § 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: prílohu D
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Reštaurátorský výskum objektu „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 07327/2024/MAJ
 • Názov : Reštaurátorský výskum objektu „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce
 • Opis: Reštaurátorský výskum objektu „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce Reštaurátorský výskum na zavlhnutých interiérových a exteriérových omietkach v zmysle rozhodnutia KPUNR-2023/19119-5/98206/GAZ. Prieskum, resp. diagnostiku vlhkosti stavebných konštrukcií kaštieľa vykonať primárne nedeštruktívnymi metódami, ktoré môžu byť iba v nevyhnutnom prípade doplnené deštruktívnymi metódami. Výsledky prieskumu, resp. diagnostiky vlhkosti stavebných konštrukcií a omietok so stanoveným rozsahom vlhkosti, nasiakavosťou murív, obsahom a typom rozpustných solí a grafické zaznačenie rozsahu zavlhnutých omietok a murív reštaurátor, osoba odborne spôsobilá podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona, ktorá v zmysle bodu C. rozhodnutia č. KPÚNR-2018/4252-3/15772/Gaz z 27. 02. 2018 vykoná reštaurátorský výskum na zavlhnutých interiérových a exteriérových omietkach, vrátane omietok cca 1 m nad úrovňou zavĺhania. Reštaurátor, osoba odborne spôsobilá podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona, na základe výsledkov reštaurátorského výskumu, v závislosti od rozsahu, charakteru, pamiatkovej hodnoty a stavu zachovania historických omietok vyhodnotí možnosť odstránenia omietok, resp. rozsah odstránenia omietok. V prípade omietok s pamiatkovou hodnotou, navrhnutých na zachovanie, reštaurátor, osoba odborne spôsobilá podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona určí návrh na ich reštaurovanie alebo umelecko-remeselnú obnovu v zmysle bodu C. rozhodnutia č. KPÚNR-2018/4252-3/15772/Gaz z 27. 02. 2018. Návrh sanácie stavby reštaurátor, osoba odborne spôsobilá podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona, vyhodnotí neskôr navrhovaný technologický postup a materiálové zloženie omietkových vrstiev a ostatných navrhovaných materiálov. Verejný obstarávateľ odporúča pred predložením svojej ponuky obhliadku miesta. Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: PhDr. Miriama Brachová, MBA – riaditeľka, tel.č.: 038/5318128; 0905 500 224, e-mail: riaditelvkastieli@zssvkastieli.sk
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: dokladom o oprávnení realizovať požadovaný predmet zákazky podľa § 33 odseku 7 Z.z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu. Uchádzač predloží osvedčenie Reštaurátora: - Osvedčenie s odborným zameraním M1 - reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry: a zároveň Osvedčenie s odborným zameraním: - S11 - Reštaurovanie štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok - S12 - Reštaurovanie kovových plastík a kovových prvkov v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry Verejný obstarávateľ akceptuje preukázanie podmienky účasti jednou osobou alebo viacerými osobami, ktoré musia byť zapísané v zozname členov Komory reštaurátorov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Miesto otvárania ponúk: ÚNSK Rázusova 2A Nitra
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/507732
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507732
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)