Mobilné telekomunikačné služby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mobilné telekomunikačné služby
Kód zákazky: 1/GR/ZNH/2024
Kód oznámenia: 14055 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 64212000-5
Predpokladaná hodnota: 79 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Slovenské národné divadlo
Adresa: Pribinova
81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet, GPS monitoring vozidiel, Správa mobilných zariadení) prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPTS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie účastníka do telefónnej siete úspešného uchádzača na obdobie 36 mesiacov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Slovenské národné divadlo

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291490
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenské národné divadlo (ID: 95591)
 • Zákazka: Mobilné telekomunikačné služby (ID: 506202)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenské národné divadlo
 • IČO: 00164763
 • DIČ: 2020829954
 • Adresa
 • Ulica: Pribinova
 • Číslo: 17
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ovo@snd.sk
 • Telefónne číslo: +421220472130
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenské národné divadlo)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Rekreácia, kultúra a náboženstvo
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/611
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/GR/ZNH/2024
 • Názov: Mobilné telekomunikačné služby
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet, GPS monitoring vozidiel, Správa mobilných zariadení) prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPTS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie účastníka do telefónnej siete úspešného uchádzača na obdobie 36 mesiacov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 79 600.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 79 600.00
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Mobilné telefónne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dátové služby
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.2.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade s týmto podkladom na predkladanie ponúk. 2. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje informačným systémom pre elektronické verejné obstarávanie EVO. Viac informácií je uvedených na: https://www.isepvo.sk/. 3. Vysvetlenie informácií, potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi prostredníctvom IS EVO pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. 4. Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. 5. Verejný obstarávateľ uskutoční najprv vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk, následne u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky v súlade so zákonom a týmto podkladom na predkladanie ponúk. 6. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku zabezpečenú kódovaním a šifrovaním, ani podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku zabezpečenú kódovaním a šifrovaním, t. j. v rozpore s požiadavkou verejného obstarávateľa, je zodpovedný za možnosť nesprístupnenia jeho ponuky. V prípade nemožnosti otvorenia/sprístupnenia jeho ponuky podľa tohto podkladu na predkladanie ponúk bude uchádzač vylúčený podľa § 49 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto zákazku bez výberu úspešného uchádzača.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Mobilné telekomunikačné služby
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/GR/ZNH/2024
 • Názov : Mobilné telekomunikačné služby
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet, GPS monitoring vozidiel, Správa mobilných zariadení) prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPTS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie účastníka do telefónnej siete úspešného uchádzača na obdobie 36 mesiacov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 79 600.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Mobilné telefónne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dátové služby
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Pribinova 17
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 36
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 79 600.00
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade s týmto podkladom na predkladanie ponúk. 2. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje informačným systémom pre elektronické verejné obstarávanie EVO. Viac informácií je uvedených na: https://www.isepvo.sk/. 3. Vysvetlenie informácií, potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi prostredníctvom IS EVO pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. 4. Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. 5. Verejný obstarávateľ uskutoční najprv vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk, následne u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky v súlade so zákonom a týmto podkladom na predkladanie ponúk. 6. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku zabezpečenú kódovaním a šifrovaním, ani podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku zabezpečenú kódovaním a šifrovaním, t. j. v rozpore s požiadavkou verejného obstarávateľa, je zodpovedný za možnosť nesprístupnenia jeho ponuky. V prípade nemožnosti otvorenia/sprístupnenia jeho ponuky podľa tohto podkladu na predkladanie ponúk bude uchádzač vylúčený podľa § 49 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto zákazku bez výberu úspešnéhouchádzača.
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční poradovým systémom a pridelením príslušného počtu bodov. Najnižšej ponukovej cene bude priradené prvé miesto a maximálny počet bodov 100, ostatným ponukám druhé miesto, tretie miesto, atď., s príslušným počtom bodov, vyjadreným nepriamou úmerou ako pomer najnižšej ceny a vyhodnocovanej ponukovej ceny, prenásobený max. počtom bodov 100.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom bez DPH v EUR na dve desatinné miesta
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Slovenské národné divadlo)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Slovenské národné divadlo)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/506202
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506202
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Slovenské národné divadlo)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Slovenské národné divadlo)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)