Obnova interiéru ŠD Exnárova 36, Prešov - II. etapa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova interiéru ŠD Exnárova 36, Prešov - II. etapa
Kód zákazky: 507 639
Kód oznámenia: 14077 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Ul. 17. novembra Prešov 08001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Projektová dokumentácia rieši stavebné práce v objekte ŠD Exnárova 36. Budova pozostáva z 3 výškovo odlišných celkov. Nižšia, pôdorysne obdlžníkova časť objektu je jednopodlažná s technickým suterénom. Vyššia časť objektu má sedem nadzemných podlaží, pričom riešená časť objektu je deväťpodlažná. Predmetom zákazky je obnova interiéru na 4.,5.,6.,np. podlaží. Objekt slúži ako študentský domov a jeho účel sa navrhovanými stavebnými úpravami nemení. Obnova bude pozostávať z komplexnej výmeny elektroinštalácie, zdravotechniky, rekonštrukcie podlahových krytín, stierok, obkladov. V roku 2023 prebehla rekonštrukcia 7., 8., 9. np. ,ku ktorým bola spracovaná projektová dokumentácia. Riešenie 7. np. je typové a platí pre všetky rekonštruované podlažia. Vo výkaze výmer je potrebné naceniť jednotlivé špecifikácie pre 1 podlažie a v rekapitulácii v stavebnej časti budú nacenené 3 podlažia. Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293669
1. Základné údaje
 • Organizácia: Prešovská univerzita v Prešove (ID: 41415)
 • Zákazka: Obnova interiéru ŠD Exnárova 36, Prešov - II. etapa (ID: 507639)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: c4362a9f-b9a8-4544-86f5-c4b069016d0a
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
 • IČO: 17070775
 • DIČ: 2020980082
 • Adresa
 • Ulica: Ul. 17. novembra
 • Číslo: 15
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: lasachisro@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0917765110
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Prešovská univerzita v Prešove)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1994
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 507 639
 • Názov: Obnova interiéru ŠD Exnárova 36, Prešov - II. etapa
 • Opis: Projektová dokumentácia rieši stavebné práce v objekte ŠD Exnárova 36. Budova pozostáva z 3 výškovo odlišných celkov. Nižšia, pôdorysne obdlžníkova časť objektu je jednopodlažná s technickým suterénom. Vyššia časť objektu má sedem nadzemných podlaží, pričom riešená časť objektu je deväťpodlažná. Predmetom zákazky je obnova interiéru na 4.,5.,6.,np. podlaží. Objekt slúži ako študentský domov a jeho účel sa navrhovanými stavebnými úpravami nemení. Obnova bude pozostávať z komplexnej výmeny elektroinštalácie, zdravotechniky, rekonštrukcie podlahových krytín, stierok, obkladov. V roku 2023 prebehla rekonštrukcia 7., 8., 9. np. ,ku ktorým bola spracovaná projektová dokumentácia. Riešenie 7. np. je typové a platí pre všetky rekonštruované podlažia. Vo výkaze výmer je potrebné naceniť jednotlivé špecifikácie pre 1 podlažie a v rekapitulácii v stavebnej časti budú nacenené 3 podlažia. Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní, preto je potrebné tieto doklady predložiť.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova interiéru ŠD Exnárova 36, Prešov - II. etapa
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 507 639
 • Názov : Obnova interiéru ŠD Exnárova 36, Prešov - II. etapa
 • Opis: Projektová dokumentácia rieši stavebné práce v objekte ŠD Exnárova 36. Budova pozostáva z 3 výškovo odlišných celkov. Nižšia, pôdorysne obdlžníkova časť objektu je jednopodlažná s technickým suterénom. Vyššia časť objektu má sedem nadzemných podlaží, pričom riešená časť objektu je deväťpodlažná. Predmetom zákazky je obnova interiéru na 4.,5.,6.,np. podlaží. Objekt slúži ako študentský domov a jeho účel sa navrhovanými stavebnými úpravami nemení. Obnova bude pozostávať z komplexnej výmeny elektroinštalácie, zdravotechniky, rekonštrukcie podlahových krytín, stierok, obkladov. V roku 2023 prebehla rekonštrukcia 7., 8., 9. np. ,ku ktorým bola spracovaná projektová dokumentácia. Riešenie 7. np. je typové a platí pre všetky rekonštruované podlažia. Vo výkaze výmer je potrebné naceniť jednotlivé špecifikácie pre 1 podlažie a v rekapitulácii v stavebnej časti budú nacenené 3 podlažia. Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, že -uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; -bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie a blokácie za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; -pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár. Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyššie požadované vyjadrenie/ia.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží podľa § 34 ods. 1 písm. b): zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené; Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. § 34 ods. 1 písm. g):ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7,8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj vyplnenie len globálneho údaju v JED, alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač predloží potvrdenie uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru pozemné stavby minimálne vo výške predpokladanej hodnoty tejto časti (kumulatívne). Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa denného kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň vyhlásenie verejného obstarávania. k § 34 ods. 1 písm. g) -Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kvalifikovanú osobu alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho v súlade s odborným zameraním pozemné stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác predmetu zákazky podľa zákona č. 50/1976 Zb. a následných predpisov v platnom znení alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES). Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti. Vzťah k uchádzačovi preukáže životopisom resp. zmluvou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ak sa úspešnou stane ponuka skupiny dodávateľov, bude verejný obstarávateľ požadovať vytvorenie právnej formy tak, aby zodpovedali za plnenie predmetu zákazky spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: V zmysle zmluvy o dielo, podmienok a požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a vysvetlení v rámci vysvetľovania súťažných podkladov.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Miesto otvárania ponúk: Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra 15, Prešov, zasadačka kvestorky univerzity
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/507639
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507639
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)