Opravy a ošetrovanie osobných motorových vozidiel

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Opravy a ošetrovanie osobných motorových vozidiel
Kód zákazky: SEVO-EL3/18-59/2024-OOVS
Kód oznámenia: 14061 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50112000-3
Predpokladaná hodnota: 1 691 698,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.7.2024 08:00
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie generála Viesta Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83247 Slovensko Servisné strediská uchádzača (do 20 km od sídla posádok)
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vykonávanie servisu, opráv a údržby osobných motorových vozidiel zn. BMW, MERCEDES, NISSAN a LANDROVER DISCOVERY. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1283296
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ID: 22273)
 • Zákazka: Opravy a ošetrovanie osobných motorových vozidiel (ID: 501276)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: e2bb5b63-b8ca-47ed-becc-e9dae16a0126
 • Identifikátor verzie oznámenia: c3667d4a-d79f-4f29-9ecb-cb9de7b74512
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • IČO: 30845572
 • DIČ: 2020947698
 • Názov organizačného útvaru: Sekcia verejného obstarávania
 • Internetová adresa (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=8468
 • Adresa
 • Ulica: Námestie generála Viesta
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83247
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Sekcia verejného obstarávania
 • E-mail: nora.urbanova@mod.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421960317696
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Obrana
 • Profil kupujúceho (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=8468
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: SEVO-EL3/18-59/2024-OOVS
 • Názov: Opravy a ošetrovanie osobných motorových vozidiel
 • Opis: Predmetom zákazky je vykonávanie servisu, opráv a údržby osobných motorových vozidiel zn. BMW, MERCEDES, NISSAN a LANDROVER DISCOVERY. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 1 691 698.34
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Oprava a údržba osobných motorových vozidiel
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača (do 20 km od sídla posádok)
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača (do 20 km od sídla posádok)
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača (do 20 km od sídla posádok)
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača (do 20 km od sídla posádok)
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača (do 20 km od sídla posádok)
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača (do 20 km od sídla posádok)
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača (do 20 km od sídla posádok)
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača (do 20 km od sídla posádok)
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým čestným vyhlásením. Podrobnejšie informácie k podmienkam účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ sa podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v oddiele A.3 „kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“ súťažných podkladov (tzv. super reverz). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 3
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 3
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Opravy a ošetrovanie osobných motorových vozidiel - ZÁPAD
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SEVO-EL3/18-59/2024-OOVS
 • Názov : Opravy a ošetrovanie osobných motorových vozidiel - ZÁPAD
 • Opis: Predmetom zákazky je vykonávanie servisu, opráv a údržby osobných motorových vozidiel zn. BMW, MERCEDES, NISSAN a LANDROVER DISCOVERY pre Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a Nitriansky kraj. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 676 679.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Oprava a údržba osobných motorových vozidiel
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača do 20 km od sídla posádok
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača do 20 km od sídla posádok
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača do 20 km od sídla posádok
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača do 20 km od sídla posádok
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 31.12.2027
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 676 679.33
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Komunikácia a výmena informácii (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len „IS EVO“) ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad vlády SR“) s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese: https://www.isepvo.sk. Pre prácu s IS EVO je pre záujemcov a uchádzačov určujúci opis pracovných postupov v IS EVO uvedený vo verejne dostupných aktuálne platných príručkách a video návodoch na adrese: https://www.isepvo.sk. Pre úspešnú komunikáciu a predloženie ponuky v tomto verejnom obstarávaní prostredníctvom IS EVO je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili do webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie (viď. v tejto súvislosti najmä príručku: https://www.isepvo.sk), po riadnom oboznámení sa s týmito príručkami a video návodmi. V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku https://isepvo.sk/helpdesk/. V IS EVO sa za okamih doručenia dokumentov (listín, dokumentov, ponuky, žiadostí, žiadosti o nápravu, podanie námietky a iné) považuje odoslanie daného dokumentu t. j. dátum odoslania = dátum doručenia, ak tieto súťažné podklady v niektorých osobitných prípadoch neupravujú inak. Tento údaj bude uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, aby si v IS EVO zaktivovali funkciu „Aktivácia notifikácie“, prostredníctvom ktorej budú notifikáciou informovaní o skutočnostiach týkajúcich sa tohto verejného obstarávania (napr. vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch, žiadosť o vysvetlenie ponuky, vylúčenie atď.), a ktoré verejný obstarávateľ v relevantných prípadoch zverejňuje aj na svojom profile https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/501276.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Verejný obstarávateľ pre rozšírenie hospodárskej súťaže predĺžil rozhodné obdobie z 3 na 5 rokov v súlade s § 34 ods. 2 ZVO.
 • Opis podmienky účasti: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 ZVO: uchádzač zoznamom poskytnutých služieb, za každú časť predmetu zákazky, musí preukázať, že v referenčnom období poskytnutia služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých súčet zmluvných cien je rovnaký alebo vyšší ako: - 500 000 EUR bez DPH (za všetkých päť rokov spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v EUR alebo v ekvivalentnej cudzej mene, kumulatívne za všetky zákazky Za referenčné obdobie sa považuje obdobie predchádzajúcich päť rokov pred vyhlásením verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať opravy všetkých typov osobných motorových vozidiel. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy
 • Opis podmienky účasti: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad/certifikát, že servis, opravy a údržbu vykonávajú osoby s patričným vzdelaním resp. školené na servis, opravy a údržbu vozidiel - Prijímací technik, - Vedúci dielne (majster), - Automechanici, - Autoelektrikár. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní s tým, že osobné údaje (dátum narodenia, rodné číslo) budú začiernené. Certifikát kvality servisných služieb podľa normy EN ISO 9001:2015, alebo rovnocenné opatrenia na zabezpečenie kvality v oblasti opráv osobných motorových vozidiel Bližšie informácie sú uvedené v súťažných dokladoch
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Iné
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na poskytnutie služby.
 • Opis podmienky účasti: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje , za každú časť predmetu zákazky, predložiť doklad alebo čestné vyhlásenie uchádzača, že uchádzač (záujemca) má k dispozícii tieto zariadenia: • Zdviháky • Kontrola geometrie náprav • Kontrola klimatizácie: • Diagnostika vozidiel (kódovanie riadiacich jednotiek, flash riadiacich jednotiek): • Pracovisko prezúvania pneumatík • Pracovisko na lakovanie vozidiel: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena t. j. cena celkom za predmet zákazky uvedená v EUR s DPH za poskytnutie služby príslušnej časti predmetu zákazky, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta, vyjadrená a vypočítaná podľa bodu 15. oddielu A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov a podľa bodu 2. Spôsob uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu na účely vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude v prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, vyžadovať vytvoriť medzi členmi skupiny dodávateľov určitú právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka) z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Úspešný uchádzač - skupina dodávateľov musí predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu (napr. zmluvy o združení), a to najneskôr v deň podpisu zmluvy o dielo, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania zo strany úspešného uchádzača. Zmluva medzi členmi skupiny dodávateľov musí byť písomná a musí obsahovať minimálne: a) splnomocnenie jedného člena zo skupiny dodávateľov, ktorý bude mať postavenie hlavného člena skupiny dodávateľov, udelené ostatnými členmi skupiny na uskutočňovanie a prijímanie akýchkoľvek právnych úkonov, ktoré sa budú uskutočňovať a prijímať v mene všetkých členov skupiny v súvislosti s plnením zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. Toto splnomocnenie musí byť neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, b) opis vzájomných práv a povinností členov skupiny dodávateľov s uvedením činností, ktorými sa jednotliví členovia skupiny budú podieľať na plnení predmetu zákazky, c) ustanovenie o tom, že všetci členovia skupiny dodávateľov zodpovedajú za záväzky vytvorenej právnej formy (napr. združenia) voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia rámcovej dohody sú uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich on-line sprístupnenie v IS EVO komisiou na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávateľa (ďalej len „komisia“) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Pri otváraní ponúk bude komisia postupovať podľa § 52 ods. 2 a ods. 3 ZVO. Komisia prostredníctvom funkcionality IS EVO sprístupní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku informácie o počte predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom všetkých ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 tohto oddielu súťažných podkladov. Ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejnia.
 • Miesto otvárania ponúk: Ministerstvo obrany SR, Sekcia verejného obstarávania, Za Kasárňou 3, Bratislava
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Ponuka uchádzača musí byť zabezpečená požadovanou zábezpekou počas celej lehoty viazanosti ponúk uvedenej v bode 8.1 súťažných podkladov. Zábezpeka ponuky musí byť doručená verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk, ak je poskytnutá formou bankovej záruky alebo poistením záruky, resp. pripísaná na účet verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk, ak je poskytnutá formou zloženia finančných prostriedkov na bankový účet. Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške 30 000,- EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/501276
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501276
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady a prílohy
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Informačný systém pre elektronické verejné obstarávanie (ISEVO)Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Opravy a ošetrovanie osobných motorových vozidiel - STRED
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SEVO-EL3/18-59/2024-OOVS
 • Názov : Opravy a ošetrovanie osobných motorových vozidiel - STRED
 • Opis: Predmetom zákazky je vykonávanie servisu, opráv a údržby osobných motorových vozidiel zn. BMW, MERCEDES, NISSAN a LANDROVER DISCOVERY pre Žilinský kraj a Banskobystrický kraj. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 507 509.50
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Oprava a údržba osobných motorových vozidiel
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača do 20 km od sídla posádok
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača do 20 km od sídla posádok
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 31.12.2027
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 507 509.50
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Komunikácia a výmena informácii (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len „IS EVO“) ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad vlády SR“) s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese: https://www.isepvo.sk. Pre prácu s IS EVO je pre záujemcov a uchádzačov určujúci opis pracovných postupov v IS EVO uvedený vo verejne dostupných aktuálne platných príručkách a video návodoch na adrese: https://www.isepvo.sk. Pre úspešnú komunikáciu a predloženie ponuky v tomto verejnom obstarávaní prostredníctvom IS EVO je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili do webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie (viď. v tejto súvislosti najmä príručku: https://www.isepvo.sk), po riadnom oboznámení sa s týmito príručkami a video návodmi. V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku https://isepvo.sk/helpdesk/. V IS EVO sa za okamih doručenia dokumentov (listín, dokumentov, ponuky, žiadostí, žiadosti o nápravu, podanie námietky a iné) považuje odoslanie daného dokumentu t. j. dátum odoslania = dátum doručenia, ak tieto súťažné podklady v niektorých osobitných prípadoch neupravujú inak. Tento údaj bude uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, aby si v IS EVO zaktivovali funkciu „Aktivácia notifikácie“, prostredníctvom ktorej budú notifikáciou informovaní o skutočnostiach týkajúcich sa tohto verejného obstarávania (napr. vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch, žiadosť o vysvetlenie ponuky, vylúčenie atď.), a ktoré verejný obstarávateľ v relevantných prípadoch zverejňuje aj na svojom profile https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/501276.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce3 roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, dokladomje referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Verejnýobstarávateľ pre rozšírenie hospodárskej súťaže predĺžil rozhodné obdobie z 3 na 5 rokov v súlade s § 34ods. 2 ZVO.
 • Opis podmienky účasti: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 ZVO: uchádzač zoznamom poskytnutých služieb, za každú časť predmetu zákazky, musí preukázať, že v referenčnom období poskytnutia služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých súčet zmluvných cien je rovnaký alebo vyšší ako: - 500 000 EUR bez DPH (za všetkých päť rokov spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v EUR alebo v ekvivalentnej cudzej mene, kumulatívne za všetky zákazky Za referenčné obdobie sa považuje obdobie predchádzajúcich päť rokov pred vyhlásením verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať opravy všetkých typov osobných motorových vozidiel. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy
 • Opis podmienky účasti: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad/certifikát, že servis, opravy a údržbu vykonávajú osoby s patričným vzdelaním resp. školené na servis, opravy a údržbu vozidiel - Prijímací technik, - Vedúci dielne (majster), - Automechanici, - Autoelektrikár. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní s tým, že osobné údaje (dátum narodenia, rodné číslo) budú začiernené. Certifikát kvality servisných služieb podľa normy EN ISO 9001:2015, alebo rovnocenné opatrenia na zabezpečenie kvality v oblasti opráv osobných motorových vozidiel Bližšie informácie sú uvedené v súťažných dokladoch
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Iné
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o strojovom,prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na poskytnutie služby.
 • Opis podmienky účasti: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje , za každú časť predmetu zákazky, predložiť doklad alebo čestné vyhlásenie uchádzača, že uchádzač (záujemca) má k dispozícii tieto zariadenia: • Zdviháky • Kontrola geometrie náprav • Kontrola klimatizácie: • Diagnostika vozidiel (kódovanie riadiacich jednotiek, flash riadiacich jednotiek): • Pracovisko prezúvania pneumatík • Pracovisko na lakovanie vozidiel Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena t. j. cena celkom za predmet zákazky uvedená v EUR s DPH za poskytnutie služby príslušnej časti predmetu zákazky, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta, vyjadrená a vypočítaná podľa bodu 15. oddielu A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov a podľa bodu 2. Spôsob uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: Áno Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu na účely vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude v prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, vyžadovať vytvoriť medzi členmi skupiny dodávateľov určitú právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka) z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Úspešný uchádzač - skupina dodávateľov musí predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu (napr. zmluvy o združení), a to najneskôr v deň podpisu zmluvy o dielo, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania zo strany úspešného uchádzača. Zmluva medzi členmi skupiny dodávateľov musí byť písomná a musí obsahovať minimálne: a) splnomocnenie jedného člena zo skupiny dodávateľov, ktorý bude mať postavenie hlavného člena skupiny dodávateľov, udelené ostatnými členmi skupiny na uskutočňovanie a prijímanie akýchkoľvek právnych úkonov, ktoré sa budú uskutočňovať a prijímať v mene všetkých členov skupiny v súvislosti s plnením zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. Toto splnomocnenie musí byť neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, b) opis vzájomných práv a povinností členov skupiny dodávateľov s uvedením činností, ktorými sa jednotliví členovia skupiny budú podieľať na plnení predmetu zákazky, c) ustanovenie o tom, že všetci členovia skupiny dodávateľov zodpovedajú za záväzky vytvorenej právnej formy (napr. združenia) voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich on-line sprístupnenie v IS EVO komisiou na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávateľa (ďalej len „komisia“) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Pri otváraní ponúk bude komisia postupovať podľa § 52 ods. 2 a ods. 3 ZVO. Komisia prostredníctvom funkcionality IS EVO sprístupní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku informácie o počte predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom všetkých ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 tohto oddielu súťažných podkladov. Ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejnia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Miesto otvárania ponúk: Ministerstvo obrany SR, Sekcia verejného obstarávania, Za Kasárňou 3, Bratislava
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Ponuka uchádzača musí byť zabezpečená požadovanou zábezpekou počas celej lehoty viazanosti ponúk uvedenej v bode 8.1 súťažných podkladov. Zábezpeka ponuky musí byť doručená verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk, ak je poskytnutá formou bankovej záruky alebo poistením záruky, resp. pripísaná na účet verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk, ak je poskytnutá formou zloženia finančných prostriedkov na bankový účet. Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške 20 000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/501276
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501276
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady a prílohy
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Informačný systém pre elektronické verejné obstarávanie(ISEVO)Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.isepvo.sk
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: Opravy a ošetrovanie osobných motorových vozidiel - VÝCHOD
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SEVO-EL3/18-59/2024-OOVS
 • Názov : Opravy a ošetrovanie osobných motorových vozidiel - VÝCHOD
 • Opis: Predmetom zákazky je vykonávanie servisu, opráv a údržby osobných motorových vozidiel zn. BMW, MERCEDES, NISSAN a LANDROVER DISCOVERY pre Prešovský a Košický kraj. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch k predmetnému verejnému obstarávaniu.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 507 509.50
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Oprava a údržba osobných motorových vozidiel
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača do 20 km od sídla posádok
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Servisné strediská uchádzača do 20 km od sídla posádok
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 31.12.2027
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 507 509.5
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Komunikácia a výmena informácii (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len „IS EVO“) ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad vlády SR“) s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese: https://www.isepvo.sk. Pre prácu s IS EVO je pre záujemcov a uchádzačov určujúci opis pracovných postupov v IS EVO uvedený vo verejne dostupných aktuálne platných príručkách a video návodoch na adrese: https://www.isepvo.sk. Pre úspešnú komunikáciu a predloženie ponuky v tomto verejnom obstarávaní prostredníctvom IS EVO je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili do webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie (viď. v tejto súvislosti najmä príručku: https://www.isepvo.sk), po riadnom oboznámení sa s týmito príručkami a video návodmi. V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku https://isepvo.sk/helpdesk/. V IS EVO sa za okamih doručenia dokumentov (listín, dokumentov, ponuky, žiadostí, žiadosti o nápravu, podanie námietky a iné) považuje odoslanie daného dokumentu t. j. dátum odoslania = dátum doručenia, ak tieto súťažné podklady v niektorých osobitných prípadoch neupravujú inak. Tento údaj bude uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, aby si v IS EVO zaktivovali funkciu „Aktivácia notifikácie“, prostredníctvom ktorej budú notifikáciou informovaní o skutočnostiach týkajúcich sa tohto verejného obstarávania (napr. vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch, žiadosť o vysvetlenie ponuky, vylúčenie atď.), a ktoré verejný obstarávateľ v relevantných prípadoch zverejňuje aj na svojom profile https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/501276.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce3 roky od vyhlásenia VO s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Verejnýobstarávateľ pre rozšírenie hospodárskej súťaže predĺžil rozhodné obdobie z 3 na 5 rokov v súlade s § 34ods. 2 ZVO.
 • Opis podmienky účasti: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 ZVO: uchádzač zoznamom poskytnutých služieb, za každú časť predmetu zákazky, musí preukázať, že v referenčnom období poskytnutia služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých súčet zmluvných cien je rovnaký alebo vyšší ako: - 500 000 EUR bez DPH (za všetkých päť rokov spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v EUR alebo v ekvivalentnej cudzej mene, kumulatívne za všetky zákazky. Za referenčné obdobie sa považuje obdobie predchádzajúcich päť rokov pred vyhlásením verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Za služby rovnakého alebo obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať opravy všetkých typov osobných motorových vozidiel. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o vzdelaní aodbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy
 • Opis podmienky účasti: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad/certifikát, že servis, opravy a údržbu vykonávajú osoby s patričným vzdelaním resp. školené na servis, opravy a údržbu vozidiel - Prijímací technik, - Vedúci dielne (majster), - Automechanici, - Autoelektrikár. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní s tým, že osobné údaje (dátum narodenia, rodné číslo) budú začiernené. Certifikát kvality servisných služieb podľa normy EN ISO 9001:2015, alebo rovnocenné opatrenia na zabezpečenie kvality v oblasti opráv osobných motorových vozidiel Bližšie informácie sú uvedené v súťažných dokladoch
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Iné
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní – údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na poskytnutie služby
 • Opis podmienky účasti: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje , za každú časť predmetu zákazky, predložiť doklad alebo čestné vyhlásenie uchádzača, že uchádzač (záujemca) má k dispozícii tieto zariadenia: • Zdviháky • Kontrola geometrie náprav • Kontrola klimatizácie: • Diagnostika vozidiel (kódovanie riadiacich jednotiek, flash riadiacich jednotiek): • Pracovisko prezúvania pneumatík • Pracovisko na lakovanie vozidiel: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena t. j. cena celkom za predmet zákazky uvedená v EUR s DPH za poskytnutie služby príslušnej časti predmetu zákazky, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta, vyjadrená a vypočítaná podľa bodu 15. oddielu A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov a podľa bodu 2. Spôsob uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v súťažných podkladoch. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu na účely vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude v prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, vyžadovať vytvoriť medzi členmi skupiny dodávateľov určitú právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka) z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Úspešný uchádzač - skupina dodávateľov musí predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu (napr. zmluvy o združení), a to najneskôr v deň podpisu zmluvy o dielo, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania zo strany úspešného uchádzača. Zmluva medzi členmi skupiny dodávateľov musí byť písomná a musí obsahovať minimálne: a) splnomocnenie jedného člena zo skupiny dodávateľov, ktorý bude mať postavenie hlavného člena skupiny dodávateľov, udelené ostatnými členmi skupiny na uskutočňovanie a prijímanie akýchkoľvek právnych úkonov, ktoré sa budú uskutočňovať a prijímať v mene všetkých členov skupiny v súvislosti s plnením zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. Toto splnomocnenie musí byť neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, b) opis vzájomných práv a povinností členov skupiny dodávateľov s uvedením činností, ktorými sa jednotliví členovia skupiny budú podieľať na plnení predmetu zákazky, c) ustanovenie o tom, že všetci členovia skupiny dodávateľov zodpovedajú za záväzky vytvorenej právnej formy (napr. združenia) voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia rámcovej dohody sú uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich on-line sprístupnenie v IS EVO komisiou na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávateľa (ďalej len „komisia“) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Pri otváraní ponúk bude komisia postupovať podľa § 52 ods. 2 a ods. 3 ZVO. Komisia prostredníctvom funkcionality IS EVO sprístupní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku informácie o počte predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom všetkých ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 tohto oddielu súťažných podkladov. Ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejnia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Miesto otvárania ponúk: Ministerstvo obrany SR, Sekcia verejného obstarávania, Za Kasárňou 3, Bratislava
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Ponuka uchádzača musí byť zabezpečená požadovanou zábezpekou počas celej lehoty viazanosti ponúk uvedenej v bode 8.1 súťažných podkladov. Zábezpeka ponuky musí byť doručená verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk, ak je poskytnutá formou bankovej záruky alebo poistením záruky, resp. pripísaná na účet verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk, ak je poskytnutá formou zloženia finančných prostriedkov na bankový účet. Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške 20 000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR ). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/501276
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501276
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady a prílohy
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Informačný systém pre elektronické verejné obstarávanie(ISEVO)Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)