Osvetlenie ľadovej plochy : Zimný štadión – Považská Bystrica

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osvetlenie ľadovej plochy : Zimný štadión – Považská Bystrica
Kód zákazky: MSK_ZS_05_2024
Kód oznámenia: 13930 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212223-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: ulica Odborov
01701 Považská Bystrica
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: ulica Odborov Považská Bystrica 01701 Slovensko
Zdroj:

Popis

Stavby „Rekonštrukcia osvetlenia v objekte Zimného štadióna, Športovcov 343/4 01701 Považská Bystrica“ je návrh – výmeny svietidiel na hracej ploche (LED hospodárnejšie svietidlá), nové ovládanie a riadenie a nové svetelné rozvody a rozvody pre DALI riadenie pre ľadovú plochu v objekte. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292654
1. Základné údaje
 • Organizácia: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. (ID: 23945)
 • Zákazka: Osvetlenie ľadovej plochy : Zimný štadión – Považská Bystrica (ID: 506869)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
 • IČO: 31637655
 • DIČ: 2020440488
 • Adresa
 • Ulica: ulica Odborov
 • Číslo: 244/8
 • Mesto: Považská Bystrica
 • PSČ: 01701
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@mpprofit.sk
 • Telefónne číslo: +421424443891
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/7215
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MSK_ZS_05_2024
 • Názov: Osvetlenie ľadovej plochy : Zimný štadión – Považská Bystrica
 • Opis: Stavby „Rekonštrukcia osvetlenia v objekte Zimného štadióna, Športovcov 343/4 01701 Považská Bystrica“ je návrh – výmeny svietidiel na hracej ploche (LED hospodárnejšie svietidlá), nové ovládanie a riadenie a nové svetelné rozvody a rozvody pre DALI riadenie pre ľadovú plochu v objekte. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch zariadení na zimné športy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Osvetlenie ľadovej plochy : Zimný štadión – Považská Bystrica
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MSK_ZS_05_2024
 • Názov : Osvetlenie ľadovej plochy : Zimný štadión – Považská Bystrica
 • Opis: Stavby „Rekonštrukcia osvetlenia v objekte Zimného štadióna, Športovcov 343/4 01701 Považská Bystrica“ je návrh – výmeny svietidiel na hracej ploche (LED hospodárnejšie svietidlá), nové ovládanie a riadenie a nové svetelné rozvody a rozvody pre DALI riadenie pre ľadovú plochu v objekte. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch zariadení na zimné športy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť zoznamom Stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku VO) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každú stavebnú prácu aj názov odberateľa (t. z. druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj telefón na ňu a aj stručný opis predmetu zmluvy (aby bolo zrejmé, či išlo o poskytnutie stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (podľa nižšie uvedeného), pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu "referencie"). Ak sú predmetom referencie aj stavebné práce iného charakteru, ako sú stavebné práce požadované v tejto časti zákazky (podľa nižšie uvedeného), požadujeme v zozname stavebných prác /referencii odčleniť poskytnuté stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto časti zákazky (podľa nižšie uvedeného), od stavebných práce, ktoré nie sú predmetom tejto časti zákazky. Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu stavebných prác len tie časti stavebných prác, ktoré boli uskutočnené v rozhodnom období, ak by išlo o stavebné práce, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto poskytnutým stavebným prácam (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem stavebných prác (v € bez DPH) bol poskytnutý v rozhodnom období. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u odberateľov uvedených v zozname. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia a každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečovať. Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 výzvy Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže nasledujúce: Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal ukončené min. dve stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v rozhodnom období v minimálnom objeme každej 20.000,- € bez DPH.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena zákazky podľa výzvy a príloh výzvy. Rozhodujúca je cena v € bez DPH, v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, bude posudzovaná cena celkom.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v € bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom systému EPVO.
 • Miesto otvárania ponúk: MP Profit VO, s.r.o.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/506869
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506869
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)