Výstavba materskej školy v obci Boliarov – zvýšenie kapacity

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výstavba materskej školy v obci Boliarov – zvýšenie kapacity
Kód zákazky: 3005202402
Kód oznámenia: 13988 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 837 706,47 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Boliarov
Adresa: Boliarov
04447 Boliarov
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Boliarov Boliarov 04447 Slovensko Obec Boliarov, parcela C-KN 128, k.ú. Boliarov (viď. PD)
Zdroj:

Popis

Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce na výstavbu novostavby materskej školy v obci boliarov z dôvodu rozšírenia kapacity tejto MŠ. Riešenie spočíva vo vybudovaní novej budovy materskej školy na parcele C-KN 128 k.ú Boliarov. Celý opis predmetu zákazky je uvedený v podkladoch ako aj v projektovej dokumentácii, viď. Časť B. Súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Boliarov

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293508
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Boliarov (ID: 78889)
 • Zákazka: Výstavba materskej školy v obci Boliarov – zvýšenie kapacity (ID: 507136)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: d6675061-fbdc-4329-9799-d90a1e0c5383
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Boliarov
 • IČO: 00323993
 • DIČ: 2021235843
 • Adresa
 • Ulica: Boliarov
 • Číslo: 25
 • Mesto: Boliarov
 • PSČ: 04447
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Martin Valik
 • E-mail: vo.euadvice.sro@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0904611897
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Boliarov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5644
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 3005202402
 • Názov: Výstavba materskej školy v obci Boliarov – zvýšenie kapacity
 • Opis: Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce na výstavbu novostavby materskej školy v obci boliarov z dôvodu rozšírenia kapacity tejto MŠ. Riešenie spočíva vo vybudovaní novej budovy materskej školy na parcele C-KN 128 k.ú Boliarov. Celý opis predmetu zákazky je uvedený v podkladoch ako aj v projektovej dokumentácii, viď. Časť B. Súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 837 706.47
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Boliarov, parcela C-KN 128, k.ú. Boliarov (viď. PD)
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Viď. v dokumente Príloha D.1 Podmienky účasti v Súťažných podkladoch
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Nepoužije sa elektronická aukcia.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výstavba materskej školy v obci Boliarov – zvýšenie kapacity
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 3005202402
 • Názov : Výstavba materskej školy v obci Boliarov – zvýšenie kapacity
 • Opis: Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce na výstavbu novostavby materskej školy v obci boliarov z dôvodu rozšírenia kapacity tejto MŠ. Riešenie spočíva vo vybudovaní novej budovy materskej školy na parcele C-KN 128 k.ú Boliarov. Celý opis predmetu zákazky je uvedený v podkladoch ako aj v projektovej dokumentácii, viď. Časť B. Súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavebných prác zabezpečiť splnenie sociálneho hľadiska pri dodávke stavebných prác , viď. bod 5.28 návrhu zmluvy o dielo.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Obec Boliarov, parcela C-KN 128, k.ú. Boliarov (viď. PD)
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Vyžaduje sa zloženie zábezpeky vo výške 23 000 EUR, celé znenie viď. v Súťažných podkladoch.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Všetky podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch- Príloha D.1 Podmienky účasti. V súlade s § 33 ods. 1 písm. a), c) a d) ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Všetky podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch- Príloha D.1 Podmienky účasti. V súlade s § 34 ods. 1 písm. b), d), g), h), i) a l) ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR vrátane DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Informácie o opakovaní
 • Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
 • Opis opakovania: Ak nastanú skutočnosti podľa §57 ZVO.
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Vyžaduje sa výkonová zábezpeka- viď. Článok X. návrhu Zmluvy o dielo. Vyžaduje sa poistenie Zhotoviteľa- viď. bod 5.24 návrhu Zmluvy o dielo. Vyžaduje sa predloženie časového harmonogramu- viď. bod 2.4 návrhu Zmluvy o dielo. Všetky ďalšie podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo (príloha Súťažných podkladov).
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Boliarov)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Boliarov)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Online otváranie, viď. Súťažné podklady.
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.isepvo.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507136
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Boliarov)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Boliarov)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)