Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr
Kód zákazky: RIAGa/2024/1
Kód oznámenia: 13983 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45220000-5
Predpokladaná hodnota: 595 840,10 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Prešov
Adresa: Hlavná
08001 Prešov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Hlavná Prešov 08001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác pre komplexnú opravu zachovaných hradobných múrov v danej lokalite, t.j. očistenie objektu od vegetácie, odstránenie kríkov a náletovej vegetácie, premurovanie zvetralej a narušenej koruny muriva hradieb a doplnenie chýbajúceho materiálu muriva hradieb, podmurovanie poškodenej časti základovej škáry. Predmetné hradobné múry sú v PD rozdelené na dve časti a to Východnú časť o dĺžke cca 128,6 m a Západnú časť o dĺžke cca 65,35 m.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Prešov

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293495
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Prešov (ID: 79187)
 • Zákazka: Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr (ID: 507532)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: a1351fb7-8766-4e82-8eb6-47c471057c65
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Prešov
 • IČO: 00327646
 • DIČ: 2021225679
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 73
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Rozvojová implementačná agentúra mesta Prešov, n.o., Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov
 • E-mail: andrej.gajdos1@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421907902298
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Prešov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5963
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: RIAGa/2024/1
 • Názov: Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác pre komplexnú opravu zachovaných hradobných múrov v danej lokalite, t.j. očistenie objektu od vegetácie, odstránenie kríkov a náletovej vegetácie, premurovanie zvetralej a narušenej koruny muriva hradieb a doplnenie chýbajúceho materiálu muriva hradieb, podmurovanie poškodenej časti základovej škáry. Predmetné hradobné múry sú v PD rozdelené na dve časti a to Východnú časť o dĺžke cca 128,6 m a Západnú časť o dĺžke cca 65,35 m.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske práce a stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch hradov
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie týchto podmienok predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), d) – okrem likvidácie a e) zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: RIAGa/2024/1
 • Názov : Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác pre komplexnú opravu zachovaných hradobných múrov v danej lokalite, t.j. očistenie objektu od vegetácie, odstránenie kríkov a náletovej vegetácie, premurovanie zvetralej a narušenej koruny muriva hradieb a doplnenie chýbajúceho materiálu muriva hradieb, podmurovanie poškodenej časti základovej škáry. Predmetné hradobné múry sú v PD rozdelené na dve časti a to Východnú časť o dĺžke cca 128,6 m a Západnú časť o dĺžke cca 65,35 m.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 595 840.10
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske práce a stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch hradov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Požaduje sa od uchádzačov certifikát systému environmentálneho riadenia v oblasti stavebných prác.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podl'a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; podl'a § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena uchádzača za predmet zákazky v EUR vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Prešov)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Prešov)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: on-line
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.isepvo.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507532
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Prešov)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)