Rozšírenie kapacity MŠ Siladice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie kapacity MŠ Siladice
Kód zákazky: MŠ/2024
Kód oznámenia: 13942 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 406 747,68 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Siladice
Adresa: Predmet zákazky bude realizovaný formou stavebných úprav naAdministratívnej budove súp.č. 247, LVč. 500, v k.ú. Siladice, na parcele „reg C“ č.: 261/4, (LV nezaložený)parc. reg. E č. 264/1 LV č. č. 115
92052 Siladice
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Predmet zákazky bude realizovaný formou stavebných úprav naAdministratívnej budove súp.č. 247, LVč. 500, v k.ú. Siladice, na parcele „reg C“ č.: 261/4, (LV nezaložený)parc. reg. E č. 264/1 LV č. č. 115 Siladice 92052 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom je rozšírenie kapacity materskej školy v obci Siladice. Cieľom stavebných úprav na materskej škole je zväčšenie kapacity materskej školy na dve herne po 25 detí so zázemím, vytvorenie novej jedálne, vrátane preriešenia prípravy stravy, vybudovanie nových priestorov pre úplnú funkčnosť materskej školy. Všetky informácie sú súčasťou súťažných podkladov a ich príloh. V projektovej dokumentácií sú ponechané zložky Gastro a Interiér, ktoré nie sú predmetom tohoto verejného obstarávania, verejný obstarávateľ ich ponechal v projektovej dokumentácií z dôvodu komplexného uchopenia predmetu zákazky.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Siladice

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281519
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Siladice (ID: 65510)
 • Zákazka: Rozšírenie kapacity MŠ Siladice (ID: 500044)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: fd7b983f-9fe1-4337-8a62-ecbebf576336
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Siladice
 • IČO: 00312967
 • DIČ: 2021268161
 • Adresa
 • Mesto: Siladice
 • PSČ: 92052
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: starostka@siladice.sk
 • Telefónne číslo: +421905207182
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Siladice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4759
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MŠ/2024
 • Názov: Rozšírenie kapacity MŠ Siladice
 • Opis: Predmetom je rozšírenie kapacity materskej školy v obci Siladice. Cieľom stavebny´ch úprav na materskej škole je zväčšenie kapacity materskej školy na dve herne po 25 detí so zázemím, vytvorenie novej jedálne, vrátane preriešenia prípravy stravy, vybudovanie novy´ch priestorov pre úplnú funkčnosť materskej školy. Všetky informácie sú súčasťou súťažných podkladov a ich príloh. V projektovej dokumentácií sú ponechané zložky Gastro a Interiér, ktoré nie sú predmetom tohoto verejného obstarávania, verejný obstarávateľ ich ponechal v projektovej dokumentácií z dôvodu komplexného uchopenia predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 406 747.68
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Predmet zákazky bude realizovaný formou stavebných úprav naAdministratívnej budove súp.č. 247, LVč. 500, v k.ú. Siladice, na parcele „reg C“ č.: 261/4, (LV nezaložený)parc. reg. E č. 264/1 LV č. č. 115
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO alebo zákon o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmetná zákazka bude financovaná z externých zdrojov a to z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) - Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy 06R01-20-V02, ktorým poskytovateľom je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Lehota viazanosti ponúk je nastavená na konkrétny dátum do 03.07.2025.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rozšírenie kapacity MŠ Siladice
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MŠ/2024
 • Názov : Rozšírenie kapacity MŠ Siladice
 • Opis: Predmetom je rozšírenie kapacity materskej školy v obci Siladice. Cieľom stavebny´ch úprav na materskej škole je zväčšenie kapacity materskej školy na dve herne po 25 detí so zázemím, vytvorenie novej jedálne, vrátane preriešenia prípravy stravy, vybudovanie novy´ch priestorov pre úplnú funkčnosť materskej školy. Všetky informácie sú súčasťou súťažných podkladov a ich príloh.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 406 747.68
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Siladice
 • PSČ: 920 52
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Predmet zákazky bude realizovaný formou stavebných úprav na Administratívnej budove súp.č. 247, LVč. 500, v k.ú. Siladice, na parcele „reg C“ č.: 261/4, (LV nezaložený) parc. reg. E č. 264/1 LV č. č. 115
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 8
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: § 32 ZVO Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Požaduje sa predloženie všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO alebo zákon o verejnom obstarávaní), ktoré uchádzač preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie všetkých dokladov z dôvodu, že nemá prístup k použitiu údajov z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti: a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo c) v súlade s § 114 ZVO čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. (1) písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. (1) písm. b) ZVO zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Uchádzač je povinný uviesť celkový súčet uskutočnených stavebných prác, ktorých zoznam predložil. V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (pozemné stavby) v hodnote bez DPH minimálne dosahujúcej predpokladanú hodnotu zákazky (kumulatívne) z toho musí byť minimálne jedna (1) uskutočnená stavba v hodnote minimálne 300 000 Eur bez DPH. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ust. § 32 ods.2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g), ZVI uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. (1) pism. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. (1) pism. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Riadiaci zamestnanec - hlavný stavbyvedúci, počet min. 1: -doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t.j. Osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie pozemné stavby); preukáže osvedčením, -minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho, preukáže životopisom, -minimálne jedna (1) preukázateľná praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho rovnakej alebo obdobnej ako predmet zákazky (pozemné stavby) v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky v EUR bez DPH,preukáže životopisom. V prípade, ak je odborne spôsobilá osoba na výkon činnosti stavbyvedúceho v zamestnaneckom pomere uchádzača, predloží uchádzač k splneniu podmienky účasti napr. pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní práce a pod. uzatvorenú s touto odborne spôsobilou osobou na výkon činnosti stavbyvedúceho. V prípade, ak odborne spôsobilá osoba na výkon činnosti stavbyvedúceho nie je zamestnancom uchádzača, vzťahuje sa na neho § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží v ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia osoby, ktorej technické a odborné kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia uvedené v ust. § 32 ods.2 ZVO, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g), ZVI uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena diela s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena diela s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Všetky podmienky vykonania zákazky budú súčasťou dokumentu Návrh zmluvy, ktorý je prílohou súťažných podkladov.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Siladice)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Siladice)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 1
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Rok
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk uskutoční on-line a to prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie - IS EVO, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie. V okamihu otvorenia ponúk systém IS EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Systém IS EVO odošle uchádzačom notifikácie s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ na portáli ÚVO a na e-mail používateľa.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ods. (1) ZVO požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpekou. Pod zábezpekou sa v tomto prípade myslí poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v sume 5 000,00 EUR. Podrobnosti ohľadom zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://uvo.gov.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500044
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)