Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby : Most Západ – I/18“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: "Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby : Most Západ – I/18“
Kód zákazky: 507 475
Kód oznámenia: 14013 - WYS
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 132 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Poprad
Adresa: Nábrežie Jána Pavla II.
05842 Poprad
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Nábrežie Jána Pavla II. Poprad 05842 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) bude zahŕňať najmä návrh stavby jednopoľového mostného objektu ponad rieku Poprad dĺžky cca 50 m (vrátane spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov), jeho súčastí a príslušenstva za účelom prepojenia sídliska Západ na cestu I/18, ktorý bude bezprostredne nadväzovať na novobudovanú cestnú infraštruktúru lokality „Nové nábrežie Poprad“, ako aj ochranu, prípadne preložky existujúcich inžinierskych sietí a ochranu vodného toku v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a STN. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" a v prílohe č. 3 „Zadávacie podmienky“ súťažných podkladov

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293609
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Poprad (ID: 32476)
 • Zákazka: "Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby : Most Západ – I/18“ (ID: 507475)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: a65d0b98-b510-4ff9-87f2-73197f1ed549
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Poprad
 • IČO: 00326470
 • DIČ: 2021031144
 • Adresa
 • Ulica: Nábrežie Jána Pavla II.
 • Číslo: 3
 • Mesto: Poprad
 • PSČ: 05842
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: michaela.gallikova@msupoprad.sk
 • Telefónne číslo: 0527167250
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Poprad)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5858
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 507 475
 • Názov: "Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby : Most Západ – I/18“
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) bude zahŕňať najmä návrh stavby jednopoľového mostného objektu ponad rieku Poprad dĺžky cca 50 m (vrátane spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov), jeho súčastí a príslušenstva za účelom prepojenia sídliska Západ na cestu I/18, ktorý bude bezprostredne nadväzovať na novobudovanú cestnú infraštruktúru lokality „Nové nábrežie Poprad“, ako aj ochranu, prípadne preložky existujúcich inžinierskych sietí a ochranu vodného toku v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a STN. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" a v prílohe č. 3 „Zadávacie podmienky“ súťažných podkladov
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 132 700
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/32
 • Mesto: Poprad
 • PSČ: 05801
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenie podľa §32 ods. 1 písm. e) a f). Podmienky účasti sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby : Most Západ – I/18
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 507 475
 • Názov : Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby : Most Západ – I/18
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) bude zahŕňať najmä návrh stavby jednopoľového mostného objektu ponad rieku Poprad dĺžky cca 50 m (vrátane spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov), jeho súčastí a príslušenstva za účelom prepojenia sídliska Západ na cestu I/18, ktorý bude bezprostredne nadväzovať na novobudovanú cestnú infraštruktúru lokality „Nové nábrežie Poprad“, ako aj ochranu, prípadne preložky existujúcich inžinierskych sietí a ochranu vodného toku v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a STN. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" a v prílohe č. 3 „Zadávacie podmienky“ súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 132 700
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Projektová dokumentácia musí byť navrhnutá vzhľadom na environmentálne hľadisko pri následnej realizácii diela a do celého objemu plánovaného materiálu a prác bude započítaných čo najviac položiek, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnoviteľných zdrojov, a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie budú riadne a zreteľne vyznačené (farebne alebo hrúbkou písma). Projektová dokumentácia bude použitá pre účely získania príslušných povolení, pre výber zhotoviteľa a pre realizáciu diela.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
 • Mesto: Poprad
 • PSČ: 05801
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Lehota dodania je uvedená v bode č.5 - súťažných podkladov.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač je povinný spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm e) a f). Podmienky účasti sú bližšie opísané v Súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 13.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Nakoľko sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa §20 umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie aj ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkých uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507475
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)