Základná škola Chminianske Jakubovany

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Základná škola Chminianske Jakubovany
Kód zákazky: 29052024
Kód oznámenia: 13943 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 9 321 070,06 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Chminianske Jakubovany
Adresa: Chminianske Jakubovany
08233 Chminianske Jakubovany
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Chminianske Jakubovany Chminianske Jakubovany 08233 Slovensko K.ú.: Chminianske Jakubovany, parcely „C“ 422, 423 a 424 (viď. PD)
Zdroj:

Popis

Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce na výstavbe Základnej školy v obci Chminianske Jakubovany. Objekt bude delený na pavilóny, ktoré bude spájať spojovacia chodba. Pavilóny sú čiastočne zapustené terénu. Pavilón I. má pozdĺžny charakter z obvodovými nosnými a vnútornými stenami. Má celkovo tri podlažia, z toho jedno je čiastočne zapustené. Strecha pavilónu I. je šikmá, sedlová. Pavilón I. bude slúžiť žiakom prvého stupňa základnej školy. Celkovo je navrhnutých 21 tried. Pavilón II. má pozdĺžny charakter z obvodovými nosnými a vnútornými stenami. Má celkovo tri podlažia, z toho jedno je čiastočne zapustené. Strecha pavilónu II. je šikmá, sedlová. Pavilón II. bude slúžiť žiakom druhého stupňa základnej školy. Celkovo je navrhnutých 15 tried (3 malé učebne, 9 tried a 3 odborné učebne). Pavilón III. má obdĺžnikový pôdorys z obvodovými nosnými a vnútornými nosnými stĺpmi. Má celkovo dve podlažia, z toho jedno je čiastočne zapustené. Strecha pavilónu III. je šikmá, sedlová. V pavilóne III. sa nachádzajú šatne pre žiakov, zázemie učiteľov školy, technické priestory, jedáleň a kuchyňa s technickými, prevádzkovými a hygienickými priestormi. Jednotlivé pavilóny spája spojovacia chodba. Spojovacia chodba je jednopodlažný objekt z plochou strechou. Podlažia v jednotlivých pavilónoch spájajú schodiská. Pri hlavných schodiskách je navrhnutý výťah. V pavilóne I. a II. sú navrhnuté aj požiarne evakuačné schodiská. Pred objektom je navrhnutá nová spevnená plocha, z ktorej je navrhnutý hlavný vstup do objektu. Členenie stavby predmetu tejto zákazky:• SO 01 Pavilón I. • SO 02 Pavilón II. • SO 03 Pavilón III. • SO 04 Spojovacia chodba • SO 05 Vodovodná prípojka s ATS • SO 06 Studňa • SO 07 Kanalizačná prípojka splašková • SO 08 Dažďová kanalizácia • SO 09 Spevnené plochy • SO 11 Oplotenie • SO 12 Oporné múry Súčasťou podrobného opisu predmetu zákazky je aj Projektová dokumentácia, ktorá tvorí Prílohu B.1 Súťažných podkladov. Súčasťou podrobného opisu predmetu zákazky sú aj Výkazy výmery, ktoré tvoria Prílohy C.2 a) až p) Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ dodáva, že požaduje naceniť všetky Výkazy výmery v Prílohe C.2 a) až o), ktoré vychádzajú z Projektovej dokumentácie (Príloha B.1). Príloha E.1 Návrh zmluvy o dielo taktiež tvorí opis predmetu zákazky.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Chminianske Jakubovany

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1293304
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Chminianske Jakubovany (ID: 23388)
 • Zákazka: Základná škola Chminianske Jakubovany (ID: 507427)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 8493c5b9-50d1-4d44-8fb1-15abe8aa9c87
 • Identifikátor verzie oznámenia: 0a9bf15f-0cdd-4f27-8ed4-ecd187ebfb3e
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Chminianske Jakubovany
 • IČO: 00327158
 • DIČ: 2020543173
 • Adresa
 • Ulica: Chminianske Jakubovany
 • Číslo: 82
 • Mesto: Chminianske Jakubovany
 • PSČ: 08233
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Martin Valik
 • E-mail: vo.euadvice.sro@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0904611897
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Chminianske Jakubovany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5920
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 29052024
 • Názov: Základná škola Chminianske Jakubovany
 • Opis: Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce na výstavbe Základnej školy v obci Chminianske Jakubovany. Objekt bude delený na pavilóny, ktoré bude spájať spojovacia chodba. Pavilóny sú čiastočne zapustené terénu. Pavilón I. má pozdĺžny charakter z obvodovými nosnými a vnútornými stenami. Má celkovo tri podlažia, z toho jedno je čiastočne zapustené. Strecha pavilónu I. je šikmá, sedlová. Pavilón I. bude slúžiť žiakom prvého stupňa základnej školy. Celkovo je navrhnutých 21 tried. Pavilón II. má pozdĺžny charakter z obvodovými nosnými a vnútornými stenami. Má celkovo tri podlažia, z toho jedno je čiastočne zapustené. Strecha pavilónu II. je šikmá, sedlová. Pavilón II. bude slúžiť žiakom druhého stupňa základnej školy. Celkovo je navrhnutých 15 tried (3 malé učebne, 9 tried a 3 odborné učebne). Pavilón III. má obdĺžnikový pôdorys z obvodovými nosnými a vnútornými nosnými stĺpmi. Má celkovo dve podlažia, z toho jedno je čiastočne zapustené. Strecha pavilónu III. je šikmá, sedlová. V pavilóne III. sa nachádzajú šatne pre žiakov, zázemie učiteľov školy, technické priestory, jedáleň a kuchyňa s technickými, prevádzkovými a hygienickými priestormi. Jednotlivé pavilóny spája spojovacia chodba. Spojovacia chodba je jednopodlažný objekt z plochou strechou. Podlažia v jednotlivých pavilónoch spájajú schodiská. Pri hlavných schodiskách je navrhnutý výťah. V pavilóne I. a II. sú navrhnuté aj požiarne evakuačné schodiská. Pred objektom je navrhnutá nová spevnená plocha, z ktorej je navrhnutý hlavný vstup do objektu. Členenie stavby predmetu tejto zákazky:• SO 01 Pavilón I. • SO 02 Pavilón II. • SO 03 Pavilón III. • SO 04 Spojovacia chodba • SO 05 Vodovodná prípojka s ATS • SO 06 Studňa • SO 07 Kanalizačná prípojka splašková • SO 08 Dažďová kanalizácia • SO 09 Spevnené plochy • SO 11 Oplotenie • SO 12 Oporné múry Súčasťou podrobného opisu predmetu zákazky je aj Projektová dokumentácia, ktorá tvorí Prílohu B.1 Súťažných podkladov. Súčasťou podrobného opisu predmetu zákazky sú aj Výkazy výmery, ktoré tvoria Prílohy C.2 a) až p) Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ dodáva, že požaduje naceniť všetky Výkazy výmery v Prílohe C.2 a) až o), ktoré vychádzajú z Projektovej dokumentácie (Príloha B.1). Príloha E.1 Návrh zmluvy o dielo taktiež tvorí opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 9 321 070.06
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: K.ú.: Chminianske Jakubovany, parcely „C“ 422, 423 a 424
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zákazka sa nedelí na časti. Použije sa elektronická aukcia.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Základná škola Chminianske Jakubovany
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 29052024
 • Názov : Základná škola Chminianske Jakubovany
 • Opis: Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce na výstavbe Základnej školy v obci Chminianske Jakubovany. Objekt bude delený na pavilóny, ktoré bude spájať spojovacia chodba. Pavilóny sú čiastočne zapustené terénu. Pavilón I. má pozdĺžny charakter z obvodovými nosnými a vnútornými stenami. Má celkovo tri podlažia, z toho jedno je čiastočne zapustené. Strecha pavilónu I. je šikmá, sedlová. Pavilón I. bude slúžiť žiakom prvého stupňa základnej školy. Celkovo je navrhnutých 21 tried. Pavilón II. má pozdĺžny charakter z obvodovými nosnými a vnútornými stenami. Má celkovo tri podlažia, z toho jedno je čiastočne zapustené. Strecha pavilónu II. je šikmá, sedlová. Pavilón II. bude slúžiť žiakom druhého stupňa základnej školy. Celkovo je navrhnutých 15 tried (3 malé učebne, 9 tried a 3 odborné učebne). Pavilón III. má obdĺžnikový pôdorys z obvodovými nosnými a vnútornými nosnými stĺpmi. Má celkovo dve podlažia, z toho jedno je čiastočne zapustené. Strecha pavilónu III. je šikmá, sedlová. V pavilóne III. sa nachádzajú šatne pre žiakov, zázemie učiteľov školy, technické priestory, jedáleň a kuchyňa s technickými, prevádzkovými a hygienickými priestormi. Jednotlivé pavilóny spája spojovacia chodba. Spojovacia chodba je jednopodlažný objekt z plochou strechou. Podlažia v jednotlivých pavilónoch spájajú schodiská. Pri hlavných schodiskách je navrhnutý výťah. V pavilóne I. a II. sú navrhnuté aj požiarne evakuačné schodiská. Pred objektom je navrhnutá nová spevnená plocha, z ktorej je navrhnutý hlavný vstup do objektu. Členenie stavby predmetu tejto zákazky:• SO 01 Pavilón I. • SO 02 Pavilón II. • SO 03 Pavilón III. • SO 04 Spojovacia chodba • SO 05 Vodovodná prípojka s ATS • SO 06 Studňa • SO 07 Kanalizačná prípojka splašková • SO 08 Dažďová kanalizácia • SO 09 Spevnené plochy • SO 11 Oplotenie • SO 12 Oporné múry Súčasťou podrobného opisu predmetu zákazky je aj Projektová dokumentácia, ktorá tvorí Prílohu B.1 Súťažných podkladov. Súčasťou podrobného opisu predmetu zákazky sú aj Výkazy výmery, ktoré tvoria Prílohy C.2 a) až p) Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ dodáva, že požaduje naceniť všetky Výkazy výmery v Prílohe C.2 a) až o), ktoré vychádzajú z Projektovej dokumentácie (Príloha B.1). Príloha E.1 Návrh zmluvy o dielo taktiež tvorí opis predmetu zákazky..
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 9 321 070.06
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Od úspešného uchádzača bude vyžadované uplatnenie sociálneho aspektu, viď. návrh zmluvy o dielo.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: K.ú.: Chminianske Jakubovany, parcely „C“ 422, 423 a 424 (viď. PD)
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 18
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Dĺžka trvania – iné: Neznámy
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Podmienky použitia elektronickej aukcie sú uvedené v Súťažných podkladoch- časť G..
 • Elektronická aukcia (URL): https://www.eaukcie.sk
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Termín realizácie predmetu zákazky: viď. návrh zmluvy o dielo (konkrétne bod 2.3)
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Všetky podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch- Príloha D.1 Podmienky účasti. V súlade s § 33 ods. 1 písm. a), c) a d) ZVO.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Všetky podmienky účasti sú uvedené v Súťažných podkladoch- Príloha D.1 Podmienky účasti. V súlade s § 34 ods. 1 písm. b), d), g), h), i) a l) ZVO.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR vrátane DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Informácie o opakovaní
 • Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
 • Opis opakovania: Verejné obstarávanie sa môže opakovať v prípade zrušenie verejného obstarávania v súlade s § 57 ZVO.
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Vyžaduje sa výkonová zábezpeka- viď. Článok X návrhu Zmluvy o dielo. Vyžaduje sa poistenie Zhotoviteľa- viď. bod 5.24 návrhu Zmluvy o dielo. Vyžaduje sa predloženie časového harmonogramu- viď. bod 2.4 návrhu Zmluvy o dielo. Uplatňuje sa sociálny aspekt, viď. bod 5.28 návrhu Zmluvy o dielo. Všetky ďalšie podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo (príloha Súťažných podkladov).
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Chminianske Jakubovany)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Chminianske Jakubovany)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 02.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 02.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: V zmysle § 54 ods. 3 ZVO je pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Neverejné.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka vo výške 450 000,00 EUR - podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): http://www.e-lena.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507427
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ELENA
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Chminianske Jakubovany)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Chminianske Jakubovany)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)