„Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“ 1. etapa (pavilón E)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“ 1. etapa (pavilón E)
Kód zákazky: GasLub002
Kód oznámenia: 14026 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 963 505,23 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa: K dolnej stanici
91101 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: K dolnej stanici Trenčín 91101 Slovensko
Zdroj:

Popis

V danom prípade sú stavebné úpravy zamerané na rekonštrukciu objektu Monobloku a to hlavne na jeho časť – Pavilón E. V rámci stavebných úprav smerujúcich k zníženiu energetickej náročnosti vybraných objektov areálu nemocnice je realizácia stavby zameraná na riešenie zateplenia obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom, výmenu výplní otvorov, (okien a dverí) v obvodových konštrukciách, komplexnú rekonštrukciu strešného plášťa, , , obnovu bleskozvodov a výmenu zámočníckych výrobkov súvisiacich s rekonštrukciou fasád ako sú zábradlia, klampiarske výrobky atď. Súčasný areál nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach bol budovaný koncom päťdesiatych rokov minulého storočia a daný do užívania začiatkom šesťdesiatych rokov. Primárne architektonické stvárnenie a použitý architektonický sloh hlavných objektov areálu nesie známky tzv. Socialistického Realizmu, ktorý je typický pre dobu kedy stavby boli projektované a je mnohopočetne zastúpený v architektonickom stvárnení miest Hornej Nitry. Projektová dokumentácia spracováva objekty v nasledovnom poradí: • Vstupná budova( riaditeľstvo nemocnice a lekárne ) – nie je predmetom tejto etapy realizácie predmetu zákazky • Monoblok ( hlavný zdravotnícky objekt nemocnice, ambulancie, lôžková časť) – iba pavilón E • Psychiatrický pavilón ( samostatný objekt v rámci areálu nemocnice ) – nie je predmetom tejto etapy realizácie predmetu zákazky Cieľom stavby je zníženie energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov najmä vo vzťahu k nákladom spojeným s prípravou tepla a energií potrebných pre prípravu tepla, pričom je kladený dôraz na zachovanie pôvodného architektonického stvárnenia architektonického slohu jednotlivých objektov a to najmä objektu Monobloku a jeho pavilónov , ako je i pavilón E. Realizáciou stavebných úprav , zateplenia fasád a striech jednotlivých objektov, výmenou výplní otvorov v obvodových konštrukciách a rekonštrukciou kúrenia nedôjde k zmene funkcii využitia stavby, zmenám v priestorovom charaktere stavby ako i k zmene zastavanej plochy. Rovnako sa nezmenia pomery plôch zachytávania zrážkovej vody zo striech, ktoré sú zvedené do dažďovej kanalizácie areálu nemocnice. Priestorové ukazovatele: Monoblok, zastavaná plocha 4732,0 m2 Monoblok p.č. 858 Výška na atike, Monoblok 19,500 m Monoblok – pavilón E, zastavaná plocha 698,58 m2 Výška na atike, Pavilón E 16,500 m Stavba, jednotlivé objekty budú slúžiť po dokončení naďalej pre účely nemocnice s poliklinikou. V jednotlivých objektoch nebude zmenené funkčné využitie a účel na ktoré boli postavené. Rekonštrukciou objektov sa nezmenia majetkové a právne vzťahy k daným objektom. Ďalší opis a náležitosti plnenia jednotlivých častí predmetu zákazky sú dané prílohami týchto Súťažných podkladov a to: E.1 – Projektová dokumentácia a E.2 – Výkaz výmer

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1290889
1. Základné údaje
 • Organizácia: Trenčiansky samosprávny kraj (ID: 17138)
 • Zákazka: „Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“ 1. etapa (pavilón E) (ID: 505779)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 76d7aca8-0f69-463f-b715-fb3b6ba22124
 • Identifikátor verzie oznámenia: 30f93323-22e3-4239-bf61-05ab0566eba0
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
 • IČO: 36126624
 • DIČ: 2021613275
 • Adresa
 • Ulica: K dolnej stanici
 • Číslo: 20A
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: gaslub@hotmail.com
 • Telefónne číslo: +421903012014
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
 • IČO: 17335795
 • DIČ: 2021163276
 • Adresa
 • Ulica: Nemocničná
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bojnice
 • PSČ: 97201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: riaditel@hospital-bojnice.sk
 • Telefónne číslo: +421465112111
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Trenčiansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2812
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • 3.1.2 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0003 (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Zdravie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2154
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: GasLub002
 • Názov: „Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“ 1. etapa (pavilón E)
 • Opis: V danom prípade sú stavebné úpravy zamerané na rekonštrukciu objektu Monobloku a to hlavne na jeho časť – Pavilón E. V rámci stavebných úprav smerujúcich k zníženiu energetickej náročnosti vybraných objektov areálu nemocnice je realizácia stavby zameraná na riešenie zateplenia obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom, výmenu výplní otvorov, (okien a dverí) v obvodových konštrukciách, komplexnú rekonštrukciu strešného plášťa, , , obnovu bleskozvodov a výmenu zámočníckych výrobkov súvisiacich s rekonštrukciou fasád ako sú zábradlia, klampiarske výrobky atď. Súčasný areál nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach bol budovaný koncom päťdesiatych rokov minulého storočia a daný do užívania začiatkom šesťdesiatych rokov. Primárne architektonické stvárnenie a použitý architektonický sloh hlavných objektov areálu nesie známky tzv. Socialistického Realizmu, ktorý je typický pre dobu kedy stavby boli projektované a je mnohopočetne zastúpený v architektonickom stvárnení miest Hornej Nitry. Projektová dokumentácia spracováva objekty v nasledovnom poradí: • Vstupná budova( riaditeľstvo nemocnice a lekárne ) – nie je predmetom tejto etapy realizácie predmetu zákazky • Monoblok ( hlavný zdravotnícky objekt nemocnice, ambulancie, lôžková časť) – iba pavilón E • Psychiatrický pavilón ( samostatný objekt v rámci areálu nemocnice ) – nie je predmetom tejto etapy realizácie predmetu zákazky Cieľom stavby je zníženie energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov najmä vo vzťahu k nákladom spojeným s prípravou tepla a energií potrebných pre prípravu tepla, pričom je kladený dôraz na zachovanie pôvodného architektonického stvárnenia architektonického slohu jednotlivých objektov a to najmä objektu Monobloku a jeho pavilónov , ako je i pavilón E. Realizáciou stavebných úprav , zateplenia fasád a striech jednotlivých objektov, výmenou výplní otvorov v obvodových konštrukciách a rekonštrukciou kúrenia nedôjde k zmene funkcii využitia stavby, zmenám v priestorovom charaktere stavby ako i k zmene zastavanej plochy. Rovnako sa nezmenia pomery plôch zachytávania zrážkovej vody zo striech, ktoré sú zvedené do dažďovej kanalizácie areálu nemocnice. Priestorové ukazovatele: Monoblok, zastavaná plocha 4732,0 m2 Monoblok p.č. 858 Výška na atike, Monoblok 19,500 m Monoblok – pavilón E, zastavaná plocha 698,58 m2 Výška na atike, Pavilón E 16,500 m Stavba, jednotlivé objekty budú slúžiť po dokončení naďalej pre účely nemocnice s poliklinikou. V jednotlivých objektoch nebude zmenené funkčné využitie a účel na ktoré boli postavené. Rekonštrukciou objektov sa nezmenia majetkové a právne vzťahy k daným objektom. Ďalší opis a náležitosti plnenia jednotlivých častí predmetu zákazky sú dané prílohami týchto Súťažných podkladov a to: E.1 – Projektová dokumentácia a E.2 – Výkaz výmer
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 963 505.23
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
 • Ulica: Nemocničná 2
 • Mesto: Bojnice
 • PSČ: 972 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohody s inými hospodárskymi subjektami s cieľom narušiť hospodársku súťaž
 • Opis/spôsob preukazovania: § 40 ods. 8 písm. d) na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom, Preukazuje verejný obstarávateľ. Uchádzač môže použiť - Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu) o neexistencii fakultatívnych dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Porušovanie povinností v oblasti práva životného prostredia
 • Opis/spôsob preukazovania: § 40 ods. 8 písm. b) sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, Preukazuje verejný obstarávateľ. Uchádzač môže použiť - Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu) o neexistencii fakultatívnych dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Predčasné ukončenie zmluvy, škody alebo iné porovnateľné sankcie
 • Opis/spôsob preukazovania: § 40 ods. 8 písm. a) sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil pri plnení zákazky alebo koncesie podstatného porušenia zmluvných povinností, v dôsledku čoho verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy alebo mu bola spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma, Preukazuje verejný obstarávateľ. Uchádzač môže použiť - Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu) o neexistencii fakultatívnych dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Porušovanie povinností v oblasti pracovného práva
 • Opis/spôsob preukazovania: § 40 ods. 8 písm. b) sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, Preukazuje verejný obstarávateľ. Uchádzač môže použiť - Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu) o neexistencii fakultatívnych dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Skreslenie informácií, zatajenie informácií, neschopnosť predložiť požadované dokumenty a získanie dôverných informácií o tomto postupe
 • Opis/spôsob preukazovania: § 40 ods. 6 písm. c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov, Preukazuje verejný obstarávateľ. Uchádzač môže použiť - Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu) o neexistencii fakultatívnych dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konflikt záujmov z dôvodu účasti na postupe obstarávania
 • Opis/spôsob preukazovania: § 40 ods. 6 písm. f) konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami Preukazuje verejný obstarávateľ. Uchádzač môže použiť - Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu) o neexistencii fakultatívnych dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Priama alebo nepriama účasť na príprave tohto verejného obstarávania
 • Opis/spôsob preukazovania: § 40 ods. 7 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže. Preukazuje verejný obstarávateľ. Uchádzač môže použiť - Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu) o neexistencii fakultatívnych dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dopustenie sa závažného odborného pochybenia
 • Opis/spôsob preukazovania: § 40 ods. 8 písm. c) sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, Preukazuje verejný obstarávateľ. Uchádzač môže použiť - Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu) o neexistencii fakultatívnych dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Porušovanie povinností v oblasti sociálneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: § 40 ods. 8 písm. b) sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, Preukazuje verejný obstarávateľ. Uchádzač môže použiť - Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu) o neexistencii fakultatívnych dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk. 2. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO. 3. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy. 4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 5. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu bude akceptovaný aj český jazyk. Verejný obstarávateľ stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronickej platformy (IS EVO) cez webové sídlo https://evo.isepvo.sk/. 6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj v prípade nedostatočného finančného krytia. 7. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky s využitím komunikačného systému EVO. 8. Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. 9. Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. 10. Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) - e) zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn.: - vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov; - vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), d) a e) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáliwww.oversi.gov.sk. - vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 11. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 12. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov. 13. Ak uchádzač nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. odseku 6 písm. c) až g) a odsekov 7 a 8, je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy; v takom prípade je povinný objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Opatreniami na vykonanie nápravy musí hospodársky subjekt preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, iným správnym deliktom alebo trestným činom. Ak skutočnosti zakladajúce nesplnenie podmienky účasti alebo dôvodu na vylúčenie podľa prvej vety nastali pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí o účasť alebo ponúk, záujemca uvedie opatrenia na vykonanie nápravy podľa prvej vety v žiadosti o účasť a uchádzač v ponuke.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - 1. etapa (pavilón E)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: GasLub002
 • Názov : Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - 1. etapa (pavilón E)
 • Opis: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: V danom prípade sú stavebné úpravy zamerané na rekonštrukciu objektu Monobloku a to hlavne na jeho časť – Pavilón E. V rámci stavebných úprav smerujúcich k zníženiu energetickej náročnosti vybraných objektov areálu nemocnice je realizácia stavby zameraná na riešenie zateplenia obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom, výmenu výplní otvorov, (okien a dverí) v obvodových konštrukciách, komplexnú rekonštrukciu strešného plášťa, , , obnovu bleskozvodov a výmenu zámočníckych výrobkov súvisiacich s rekonštrukciou fasád ako sú zábradlia, klampiarske výrobky atď. Súčasný areál nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach bol budovaný koncom päťdesiatych rokov minulého storočia a daný do užívania začiatkom šesťdesiatych rokov. Primárne architektonické stvárnenie a použitý architektonický sloh hlavných objektov areálu nesie známky tzv. Socialistického Realizmu, ktorý je typický pre dobu kedy stavby boli projektované a je mnohopočetne zastúpený v architektonickom stvárnení miest Hornej Nitry. Projektová dokumentácia spracováva objekty v nasledovnom poradí: • Vstupná budova( riaditeľstvo nemocnice a lekárne ) – nie je predmetom tejto etapy realizácie predmetu zákazky • Monoblok ( hlavný zdravotnícky objekt nemocnice, ambulancie, lôžková časť) – iba pavilón E • Psychiatrický pavilón ( samostatný objekt v rámci areálu nemocnice ) – nie je predmetom tejto etapy realizácie predmetu zákazky Cieľom stavby je zníženie energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov najmä vo vzťahu k nákladom spojeným s prípravou tepla a energií potrebných pre prípravu tepla, pričom je kladený dôraz na zachovanie pôvodného architektonického stvárnenia architektonického slohu jednotlivých objektov a to najmä objektu Monobloku a jeho pavilónov , ako je i pavilón E. Realizáciou stavebných úprav , zateplenia fasád a striech jednotlivých objektov, výmenou výplní otvorov v obvodových konštrukciách a rekonštrukciou kúrenia nedôjde k zmene funkcii využitia stavby, zmenám v priestorovom charaktere stavby ako i k zmene zastavanej plochy. Rovnako sa nezmenia pomery plôch zachytávania zrážkovej vody zo striech, ktoré sú zvedené do dažďovej kanalizácie areálu nemocnice. Priestorové ukazovatele: Monoblok, zastavaná plocha 4732,0 m2 Monoblok p.č. 858 Výška na atike, Monoblok 19,500 m Monoblok – pavilón E, zastavaná plocha 698,58 m2 Výška na atike, Pavilón E 16,500 m Stavba, jednotlivé objekty budú slúžiť po dokončení naďalej pre účely nemocnice s poliklinikou. V jednotlivých objektoch nebude zmenené funkčné využitie a účel na ktoré boli postavené. Rekonštrukciou objektov sa nezmenia majetkové a právne vzťahy k daným objektom. Ďalší opis a náležitosti plnenia jednotlivých častí predmetu zákazky sú dané prílohami týchto Súťažných podkladov a to: E.1 – Projektová dokumentácia a E.2 – Výkaz výmer
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 963 505.23
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Zmierňovanie klimatických zmien
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Navrhované práce zníženia energetickej náročnosti objektov sú smerované primárne k riešeniu zateplenia fasád jednotlivých objektov, zateplenia strešných konštrukcií, výmeny výplne otvorov ktoré sú súčasťou konštrukcie obvodového plášťa, fasády jednotlivých objektov. Lokálna rekonštrukcia vykurovania objektov a implementácia tepelných čerpadiel na prípravu TÚV pre Monoblok.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
 • Ulica: Nemocničná 581/2
 • Mesto: Bojnice
 • PSČ: 97201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 8
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Premet zákazky je financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej aj ako „POO“), kód projektu: 11I02-21-V09-00016, financovaného s príspevkom z Plánu obnovy a odolnosti SR, zverejneného v Centrálnom registri zmlúv, link - https://www.crz.gov.sk/zmluva/7980261/. Verejný obstarávateľ nastavil lehotu viazanosti ponúk na 45 týždňov (ako mu to umožňuje/povoľuje funkcionalita e-forms), čo predstavuje 315 dní. Viazanosti ponúk, v súlade s funkcionalitou nástroja „e-forms“, je možné nastaviť len ako hodnotu, ktorá predstavuje trvanie v dňoch, týždňoch resp. v mesiacoch. Tieto nastavenia vychádzajú z možností, ktoré boli špecifikované Publikačným úradom EÚ. Do formulárov je môžeme zadať len tie hodnoty, ktoré akceptuje Publikačný úrad EÚ. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ nastavil lehotu viazanosti ponúk na 45 týždňov, počítanú od prvotne nastavenej lehoty na predkladanie ponúk 8.7.2024. V súlade s týmto nastavením určuje lehotu viazanosti ponúk na/do 19.05.2025.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO cit. „zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO cit. „zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené“ Minimálna požadovaná úroveň štandardov Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 (slovom „päť“) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,referenčné obdobie“), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, pričom zároveň preukáže, že z toho minimálne 1 (jedna) takto definovaná stavba/zákazka bola v minimálnom rozpočtovom náklade v hodnote rovnakej, alebo vyššej ako 500 000,00 EUR bez DPH. Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú komplexné stavebné práce na výstavbe novej nemocnice alebo rekonštrukcii nemocnice, resp. výstavba alebo rekonštrukcia objektu alebo časti objektu podľa Klasifikácie stavieb (KS) kategórie 1264 „Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia“, respektíve podľa Jednotnej klasifikácie stavebných objektov (JKSO) kategórie 801.1 „Budovy na zdravotnícku starostlivosť a služby“ a podľa CPC Central Product Classification (Ústredná klasifikácia produkcie) kódové označenie 52 126. Do hodnoty referenčnej zákazky sa nezapočítava finančný objem za nákup medicínskych prístrojov. Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam a potvrdenie/ia obsahovali minimálne tieto údaje: a) Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa; b) Obchodné meno a sídlo odberateľa; c) Zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác, skutočný termín uskutočnenia stavebných prác, d) Popis uskutočnených stavebných prác, z ktorého bude jasne a určito zrejmé uskutočnenie stavebných prác na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, e) Vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (obsiahnuté len v predloženom potvrdení); f) Zmluvnú celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za zhotovenie stavebných prác, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie stavebných prác v EUR bez DPH. V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH. g) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje obsiahnuté v predloženom Zozname a potvrdení/iach. Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmá cena, ktorá - zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné), - zohľadňuje len uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné), - zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné), - je správne vyčíslená podľa tohto bodu
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Sú uvedené v Súťažných podkladoch, v zmluve o dielo a v sprievodnej dokumentácii.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Trenčiansky samosprávny kraj)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Trenčiansky samosprávny kraj)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 08.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 45
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, prostredníctvom elektronickej platformy
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, prostredníctvom elektronickej platformy Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ podľa § 52 ods. 2 ZVO umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie sprístupnenie ponúk elektronicky prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Od uchádzača predkladajúceho ponuku, za túto časť, sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) vo výške: 25 000 €. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505779
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk/evo/
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)