Oplotenie areálu futbalového ihriska v obci Raslavice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oplotenie areálu futbalového ihriska v obci Raslavice
Kód zákazky: ZNH SP 05/2024
Kód oznámenia: 13868 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 29 614,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 31.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Raslavice
Adresa: Hlavná
08641 Raslavice
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Hlavná Raslavice 08641 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výstavba oplotenia areálu futbalového ihriska v obci Raslavice, čiastočne v trasovaní existujúceho plota, a to v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu s výkazom výmer.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Raslavice

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292787
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Raslavice (ID: 15553)
 • Zákazka: Oplotenie areálu futbalového ihriska v obci Raslavice (ID: 507028)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Raslavice
 • IČO: 00322521
 • DIČ: 2020624606
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 30
 • Mesto: Raslavice
 • PSČ: 08641
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Obecný úrad Raslavice, Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice
 • E-mail: prednosta@raslavice.sk
 • Telefónne číslo: 00421544792222
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Raslavice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5517
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZNH SP 05/2024
 • Názov: Oplotenie areálu futbalového ihriska v obci Raslavice
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba oplotenia areálu futbalového ihriska v obci Raslavice, čiastočne v trasovaní existujúceho plota, a to v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu s výkazom výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 29 614
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Montáž oplotenia
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kopčaková
 • Mesto: Raslavice
 • PSČ: 08641
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona. Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia nahliadnutím do zoznamu hospodárskych subjektov; alebo nahliadnutím do: obchodného/živnostenského registra na internete alebo registra právnických osôb a podnikateľov v IS DCOM prevádzkovaným Dátovým centrom obcí a miest, a nahliadnutím do verejne prístupného registra osôb so zákazom prístupnom na https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: SPÔSOB VYHODNOCOVANIA PONÚK Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. OBSAH PONUKY Vyplniť štruktúrované kritéria v IS EVO Návrh zmluvy o dielo podpísaný oprávnenou osobou Ocenený výkaz výmer ZMLUVA Návrh zmluvy o dielo (ďalej len "zmluva"), ktorá je prílohou tejto výzvy obsahuje technické a obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky. Návrh zmluvy nie je prípustné uchádzačmi meniť. Vašu cenovú ponuku a informácie v nej uvedené potrebujeme pre účely prieskumu trhu vedúceho k uzavretiu zmluvy, avšak verejnému obstarávateľovi z prieskumu trhu nevyplývajú žiadne záväzky na uzavretie zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení v súlade so zákonom. KOMUNIKÁCIA Verejný obstarávateľ určuje, že komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutoční elektronicky, a to len prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO, ktorého webová adresa je na tomto odkaze: https://www.isepvo.sk/. Príručky, videonávody, často kladené otázky a všetky potrebné informácie týkajúce sa komunikačného rozhrania sú zverejnené na https://www.isepvo.sk/videonavody/.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Oplotenie areálu futbalového ihriska v obci Raslavice
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZNH SP 05/2024
 • Názov : Oplotenie areálu futbalového ihriska v obci Raslavice
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba oplotenia areálu futbalového ihriska v obci Raslavice, čiastočne v trasovaní existujúceho plota, a to v súlade s projektovou dokumentáciou (vypracovanú Ing. Jánom Cebuľákom, 01/2024, "Dobudovanie multifunkčného športoviska v obci Raslavice" v rozsahu stavebných objektov SO-04 - Oplotenie ihriska..., SO-05 - Oceľová vstupná b..., SO-06 - Oceľová vstupná b... a v súlade s výkazom výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Montáž oplotenia
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa / otváranie ponúk bude prebiehať elektronicky.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5517?cHash=da488cbc778742c66f1884935f028a25
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507028
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)