Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základnej škole Bystrany_MV

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základnej škole Bystrany_MV
Kód zákazky: VO_2024/01
Kód oznámenia: 13833 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 4 161 846,49 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.6.2024 13:00
Vyhlásenie: 31.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Bystrany
Adresa: Bystrany 13
05362 Bystrany
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Bystrany 13 Bystrany 05362 Slovensko
Zdroj:

Popis

Stavebné objekty: SO - 101 Pavilón výučby a SO - 102 Jedáleň v zmysle súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a zadania.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Bystrany

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293055
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Bystrany (ID: 8410)
 • Zákazka: Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základnej škole Bystrany_MV (ID: 507218)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 0dac6423-89bf-4086-9bf7-072bafb229ca
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Bystrany
 • IČO: 00328995
 • DIČ: 2021331433
 • Adresa
 • Mesto: Bystrany
 • PSČ: 05362
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Obecný úrad Bystrany
 • E-mail: obecbystrany@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0940943073
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Bystrany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6083
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VO_2024/01
 • Názov: Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základnej škole Bystrany_MV
 • Opis: Stavebné objekty: SO - 101 Pavilón výučby a SO - 102 Jedáleň v zmysle súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a zadania.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 4 161 846.49
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Bystrany 13
 • Mesto: Bystrany
 • PSČ: 053 62
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa stanovené podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ postupuje super reverzným postupom vo VO. 2. Verejný obstarávateľ požaduje zložiť výkonovú zábezpeku. Spôsob zloženia zábezpeky je podrobne uvedené v súťažných podkladoch, časť Zmluva o dielo. 3. Verejný obstarávateľ požaduje doklad o uzavretí poistnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie diela. 4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 ZVO má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo s uchádzačom, ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 5. Stavebné práce je potrebné ukončiť do 31.12.2025.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základnej škole Bystrany_MV
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO_2024/01
 • Názov : Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základnej škole Bystrany_MV
 • Opis: Stavebné objekty: SO - 101 Pavilón výučby a SO - 102 Jedáleň v zmysle súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a zadania.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 4 161 846.49
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Bystrany 13
 • Mesto: Bystrany
 • PSČ: 053 62
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 31.12.2025
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 15
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zákazka bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti, Vykonávateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie - Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: predložením čestného vyhlásenia. ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI: Preukazovanie osobného postavenia uchádzača vyplýva zo zákona. V zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) - oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie - § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží: a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky. nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia tejto zákazky vo Vestníku verejného obstarávania. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúcich 24 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu/vyjadrenia: - nie je a nebol za dané obdobie v nepovolenom debete, - v prípade splácania úveru dodržuje a za dané obdobie dodržiaval splátkový kalendár, - bežný účet uchádzača nie je a nebol za dané obdobie predmetom exekúcie. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. b) podpísané čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenie predložil, nemá vedené ďalšie účty ani ďalšie záväzky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť - § 34 ods. 1 písm. b), c), d) a g)
 • Opis podmienky účasti: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. k § 34 ods. 1 písm. b) Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác (za rozhodné obdobie sa považuje obdobie posledných piatich predchádzajúcich rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa zaslania výzvy na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania). Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní týchto stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom - bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (pozemná stavba) s rozpočtovým nákladom minimálne jednej zákazky v hodnote 3.500.000,00 EUR bez DPH (slovom: trimiliónypäťstotisíc EUR bez DPH) za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Uvedený zoznam musí obsahovať minimálne: • meno a adresu objednávateľa, • podrobný opis realizovaných zákaziek (z ktorého je zrejmé, že ide o zákazky na uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru), • termín uskutočnenia stavebných prác (plnenia zmluvy), • zmluvnú cenu v EUR bez DPH, • kontaktné údaje osoby objednávateľa, kde je možné si tieto údaje overiť. Verejný obstarávateľ je povinný zohľadniť referencie účastníkov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. 2. k § 34 ods. 1 písm. c) 1) minimálne jeden elektrotechnik s príslušným dokladom na riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle platných právnych predpisov pre elektrické zariadenie v rozsahu: oprava a údržba EZ do 1 000V vrátane bleskozvodov) vydané oprávnenou autoritou resp. iný doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu. 2) minimálne jeden revízny technik elektrických zariadení s príslušným dokladom vydaným oprávnenou autoritou Technickou inšpekciou, resp. iné ekvivalentné osvedčenie platné v členskom štáte na činnosť odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení 3. k § 34 ods. 1 písm. d) 1) Uchádzač predloží platný dokument od nezávislej certifikačnej autority na zabudovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, resp. obdobný certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu. 2) Uchádzač predloží platný dokument od nezávislej certifikačnej autority na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb, resp. obdobný certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu. 4. k § 34 ods. 1 písm. g) Kľúčový odborník - Stavbyvedúci Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti predmetu zákazky (stavbyvedúci za pozemné stavby). Požaduje sa aby tieto osoby mali odbornú prax a spôsobilosť v odbore podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v členskom štáte (uchádzač predloží predmetné osvedčenie), čo preukazuje uchádzač na základe životopisu a osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Toto kritérium obsahuje celkovú cenu za predmet obstarávania v EUR. Cena musí obsahovať všetky náklady na prípravu, výstavbu a záručnú dobu za dielo. Maximálny počet bodov za toto kritérium sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet obstarávania a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie celkovej ceny za predmet obstarávania ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny za predmet obstarávania platnej ponuky a navrhovanej celkovej ceny za predmet obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Počet bodov za dané kritérium = (Hodnota najvýhodnejšej ponuky / Hodnota posudzovanej ponuky) x Maximálny počet bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 80
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet obstarávania
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratším časom v týždňoch potrebným na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie času potrebného na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najkratšieho času potrebného na realizáciu predmetu obstarávania týždňoch odo dňa prevzatia staveniska platnej ponuky a času potrebného na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Počet bodov za dané kritérium = (Hodnota najvýhodnejšej ponuky / Hodnota posudzovanej ponuky) x Maximálny počet bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 20
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska (v týždňoch)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 21.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 21.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 14:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 54 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Miesto otvárania ponúk: Obecný úrad Bystrany
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku v zmysle § 112 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 45.000,- EUR (slovom: štyridsaťpäťtisíc EUR). Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v bode Zábezpeka ponuky.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507218
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507218
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO verzia 18.0
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)