Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla
Kód zákazky: VO-00240
Kód oznámenia: 13852 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212300-9
Predpokladaná hodnota: 2 555 422,76 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 31.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97401 Slovensko Miestom uskutočnenia prác Diela v zmysle článku III. Zmluvy o dielo je ul. Divadelná 1727/3, Zvolen, stavba – budova so súpisným číslom 1727, nachádzajúca sa na pozemku umiestnenom na parcele KN „C“ č. 1241 o výmere 3443 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 2796 vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti objektu Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Zníženie energetickej náročnosti spočíva v zateplení objektu, výmene výplňových otvorov, obnove a modernizácie vykurovacieho systému, osvetlení vnútorných priestorov a modernizáciou zdroja prípravy tepla. Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou ECB MARTIN s.r.o., Bystrička 526, 038 04 Bystrička, IČO: 44404972, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1292962
1. Základné údaje
 • Organizácia: Banskobystrický samosprávny kraj (ID: 8495)
 • Zákazka: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla (ID: 507162)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 15e7236a-6837-4a56-a72c-4f7bd4701ebb
 • Identifikátor verzie oznámenia: aa70ba18-71ad-4869-a70c-1fb77fe8ae9b
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
 • IČO: 37828100
 • DIČ: 2021627333
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 23
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: monika.debnarova@bbsk.sk
 • Telefónne číslo: 0949014601
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Banskobystrický samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3406
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: VO-00240
 • Názov: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti objektu Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Zníženie energetickej náročnosti spočíva v zateplení objektu, výmene výplňových otvorov, obnove a modernizácie vykurovacieho systému, osvetlení vnútorných priestorov a modernizáciou zdroja prípravy tepla. Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou ECB MARTIN s.r.o., Bystrička 526, 038 04 Bystrička, IČO: 44404972, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 555 422.76
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45300000, 45310000, 45443000, 45331100
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom uskutočnenia prác v zmysle článku III. Zmluvy o dielo je ul. Divadelná 1727/3, Zvolen, stavba – budova so súpisným číslom 1727, nachádzajúca sa na pozemku umiestnenom na parcele KN „C“ č. 1241 o výmere 3443 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 2796 vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 a § 34 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúce sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v časti F. súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu. 3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. 4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi: -v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom. - nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom. - vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom. - vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom. 5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom. 6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO , vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa ust. § 53 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti podľa ust. § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 7. Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií. Je zelené verejné obstarávanie a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Podrobné informácie o využití aspektov spoločensky zodpovedného verejného obstarávania sa nachádzajú v súťažných podkladoch a ich prílohách.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO-00240
 • Názov : Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti objektu Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Zníženie energetickej náročnosti spočíva v zateplení objektu, výmene výplňových otvorov, obnove a modernizácie vykurovacieho systému, osvetlení vnútorných priestorov a modernizáciou zdroja prípravy tepla. Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou ECB MARTIN s.r.o., Bystrička 526, 038 04 Bystrička, IČO: 44404972, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45300000, 45310000, 45443000, 45331100
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Podporované sociálne hľadisko: Iné
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Sociálny aspekt je zohľadnený v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Od úspešného uchádzača sa v rámci poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy požaduje predložiť potvrdenie o zriadení transparentného účtu za účelom dodržania korektných vzťahov v dodávateľskom reťazci (povinnosť zhotoviteľa zriadiť si transparentný účet a uhrádzať z neho svoje záväzky voči subdodávateľom).
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Zelený aspekt je zohľadnený v oblasti energetickej hospodárnosti, klímy a životného prostredia, posudzovania vplyvov na životné prostredie, pričom je zohľadnený princíp „výrazne nenarušiť“. Tieto požiadavky sú bližšie špecifikované v bode 34. čl. VII Zmluvy o dielo a obsiahnuté v Prílohe č. 6 Výzvy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Verejný obstarávateľ zapracoval zelený aspekt v rámci zmluvných podmienok, konkrétne v bode 27. čl. VII Zmluvy o dielo.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom uskutočnenia prác Diela v zmysle článku III. Zmluvy o dielo je ul. Divadelná 1727/3, Zvolen, stavba – budova so súpisným číslom 1727, nachádzajúca sa na pozemku umiestnenom na parcele KN „C“ č. 1241 o výmere 3443 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 2796 vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v časti F. súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienka účasti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna úroveň: Podmienka účasti bude splnená, ak uchádzač horeuvedeným zoznamom preukáže stavebné práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky uskutočnené za predchádzajúcich 5 rokov, t.j. 5 rokov spätne od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej hodnote minimálne 1 000 000,00 EUR bez DPH. Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa myslia práce súvisiace s výstavbou/rekonštrukciou/ budovy. Jednotlivé plnenia sa pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti môžu sčitovať. V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o uskutočnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem uskutočňovaný ním samotným. V prípade, ak stavebné práce boli súčasťou väčšieho diela ako celku, uchádzač je povinný vyčísliť podiel stavebných prác, ktorých uskutočnenie má preukázať v rámci preukazovania splnenia predmetnej podmienky účasti. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienka účasti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna úroveň: a) Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúci pre pozemné stavby musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: - musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších prepisov alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby; Uchádzač na preukázanie splnenia vyššie uvedených minimálnych požiadaviek na osobu vo funkcii stavbyvedúci pre pozemné stavby predloží: - doklad o oprávnení vykonávať činnosť inžiniera pre konštrukcie pozemných stavieb vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) – originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby, rovnako originál alebo úradne osvedčená fotokópia.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Pod cenou sa rozumie celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH, ktorá je výsledkom vyplnenia výkazu výmer vypracovaného uchádzačom, v zmysle špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky a v prílohách SP (porovnávací parameter – najnižšia cena).
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v € s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 04.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56681/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507162
 • Označenie dokumentu/zákazky: ID zákazky 56681
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Josephine
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)