Rekonštrukčné práce v interiéri Seniorcentra na Podjavorinskej ulici

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukčné práce v interiéri Seniorcentra na Podjavorinskej ulici
Kód zákazky: ZsNH-11/2024
Kód oznámenia: 13794 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45215213-3
Predpokladaná hodnota: 249 963,67 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vajanského nábrežie
81421 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Vajanského nábrežie Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81421 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov toaliet, výmena zariaďovacích predmetov, realizácia systému sestra - pacient, rozvody štruktúrovanej kabeláže, drobné stavebné úpravy.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293178
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (ID: 75342)
 • Zákazka: Rekonštrukčné práce v interiéri Seniorcentra na Podjavorinskej ulici (ID: 507310)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 • IČO: 00603147
 • DIČ: 2020804170
 • Adresa
 • Ulica: Vajanského nábrežie
 • Číslo: 3
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81421
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: erik.zagyi@staremesto.sk
 • Telefónne číslo: +421259246332
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Staré Mesto)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6554
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZsNH-11/2024
 • Názov: Rekonštrukčné práce v interiéri Seniorcentra na Podjavorinskej ulici
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov toaliet, výmena zariaďovacích predmetov, realizácia systému sestra - pacient, rozvody štruktúrovanej kabeláže, drobné stavebné úpravy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 249 963.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na domovoch ošetrovateľskej starostlivosti
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Podjavorinskej 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81103
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukčné práce v interiéri Seniorcentra na Podjavorinskej ulici
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Rekonštrukčné práce v interiéri Seniorcentra na Podjavorinskej ulici
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov toaliet, výmena zariaďovacích predmetov, realizácia systému sestra - pacient, rozvody štruktúrovanej kabeláže, drobné stavebné úpravy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na domovoch ošetrovateľskej starostlivosti
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť každý podnikateľský subjekt, ktorý spĺňa podmienku účasti stanovenú § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO, t. j. je oprávnený realizovať práce, dodávať tovar alebo poskytovať služby, ktoré sú predmetom obstarávania a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. Verejný obstarávateľ si sám overí z verejne dostupných zdrojov, či uchádzač spĺňa podmienku účasti podľa predchádzajúceho odseku.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO. Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa §12 ZoVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Zo zoznamu uskutočnených prác musí vyplývať, že uchádzač v relevantnom období zrealizoval práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v celkovom objeme minimálne 250 000 Eur bez DPH. Zoznam zrealizovaných stavebných prác má obsahovať: a) identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa, b) názov a stručný opis zrealizovaných stavebných prác, c) zmluvnú cenu zákazky v EUR bez DPH, d) lehotu výstavby. Ak sa realizácia stavebných prác, uvedených v referencii, viaže na viac rokov, presahujúcich požadované obdobie 60 mesiacov od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač uvedie v zozname alikvotnú časť hodnoty referencie za príslušné požadované obdobie referencie. Ak je hodnota v referencii uvedená v inej mene, ako v EUR, uchádzač uvedie v zozname hodnotu referencie v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na menu EUR kurzom NBS ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku. V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto činností v EUR bez DPH. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO. Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie požadovaného plnenia potvrdením, že má k dispozícii nižšie špecifikovaného experta spĺňajúceho stanovené požiadavky. Nižšie uvedené požiadavky na experta uchádzač preukáže: a) predložením profesijného životopisu s minimálnym obsahom: meno a priezvisko experta / dosiahnuté vzdelanie / súčasná pracovná pozícia / prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu obstarávania / vlastnoručný podpis experta; b) v prípade, ak uchádzač nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, predložením písomnej zmluvy uzavretej medzi uchádzačom a expertom o využití odborných kapacít tohto experta pri plnení zmluvy uchádzačom, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní; c) predložením kópie požadovaného dokladu o odbornej spôsobilosti; d) predložením kópie dokladu o dosiahnutom vzdelaní; Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na experta: Expert (1 osoba) musí predložiť kópiu osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti osoby na činnosť stavbyvedúceho - odbor pozemné stavby s praxou min. 5 rokov, ktorá bude počas plnenia zmluvy vykonávať činnosť stavbyvedúceho.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude elektronicky prostredníctvom systému EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude elektronicky prostredníctvom systému EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/507310
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507310
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)