Rekonštrukcia Dolinskej ulice v Modrom Kameni - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia Dolinskej ulice v Modrom Kameni - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť
Kód zákazky: 022024-PD
Kód oznámenia: 13773 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71250000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 14:00
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Modrý Kameň
Adresa: Mariánske nám.
99201 Modrý Kameň
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Mariánske nám. Modrý Kameň 99201 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je predprojektová príprava, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie "REKONŠTRUKCIA DOLINSKEJ ULICE V MODROM KAMENI“ a inžinierska činnosť poskytnutá v súvislosti s predmetnou projektovou dokumentáciou

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293130
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Modrý Kameň (ID: 60382)
 • Zákazka: Rekonštrukcia Dolinskej ulice v Modrom Kameni - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť (ID: 507275)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Modrý Kameň
 • IČO: 00319457
 • DIČ: 2021243191
 • Adresa
 • Ulica: Mariánske nám.
 • Číslo: 1
 • Mesto: Modrý Kameň
 • PSČ: 99201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: primatorka@modrykamen.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Modrý Kameň)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5280
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 022024-PD
 • Názov: Rekonštrukcia Dolinskej ulice v Modrom Kameni - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť
 • Opis: Predmetom zákazky je predprojektová príprava, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie "REKONŠTRUKCIA DOLINSKEJ ULICE V MODROM KAMENI“ a inžinierska činnosť poskytnutá v súvislosti s predmetnou projektovou dokumentáciou
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: - § 32 ods. 1 písm. e) zákona: uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby. Preukazuje sa dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. - § 32 ods. 1 písm. f) zákona: uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že podľa § 32 ods. 3 zákona nevyžaduje od uchádzačov predkladať doklady k podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy (platí pre uchádzačov z Slovenskej republiky a Českej republiky) . K preukázaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona uchádzač predloží čestné vyhlásenie (viď Príloha č. 3 Výzvy). Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom v tomto prípade nemusí predložiť v svojej ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia; verejný obstarávateľ si danú skutočnosť overí.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 2. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude výber úspešného uchádzača. 3. V prípade, ak ponuka úspešného uchádzača prevýši finančné možnosti verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia Dolinskej ulice v Modrom Kameni - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 022024-PD
 • Názov : Rekonštrukcia Dolinskej ulice v Modrom Kameni - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť
 • Opis: Predmetom zákazky je predprojektová príprava, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie "REKONŠTRUKCIA DOLINSKEJ ULICE V MODROM KAMENI“ a inžinierska činnosť poskytnutá v súvislosti s predmetnou projektovou dokumentáciou v rozsahu: 1. vypracovanie štúdie na základe predprojektovej prípravy stavby, 2. vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie, 3. inžinierska činnosť ukončená vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia vrátane autorského dozoru
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. V zozname poskytnutých služieb uchádzač uvedie názov/obchodne´ meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov poskytnutej služby, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa). Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam zákaziek za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálne jedna zákazka musí byť služba rovnaká alebo podobná ako je predmet zákazky, t. j. vypracovanie projektovej dokumentácie zameranej na rekonštrukciu alebo výstavbu pozemných komunikácií úrovne ciest, miestnych komunikácií alebo účelových komunikácií, pričom inžinierska činnosť nemusí byť súčasťou zákazky. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 zákona, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatne´ požiadavky uvedene´ v ustanovení § 34 ods. 3 zákona. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona
 • Opis podmienky účasti: Údaje o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôb, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb podľa zákona cˇ. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent a to doložením dokladov uvedených v minimálnej požadovanej úrovni štandardov. Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží: Zoznam kľúčových pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby. Uvedie minimálne jedného požadovaného kľúčového pracovníka spĺňajúceho podmienku: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizácia stupňa I2 – Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (modra´ pečiatka) podľa § 5 ods. 1b) bod 2. zákona cˇ. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; alebo ekvivalent. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 zákona, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatne´ požiadavky uvedene´ v ustanovení § 34 ods. 3 zákona. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 14:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 14:10
 • Opis otvárania ponúk: online v IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.isepvo.sk/
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507275
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)