OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ KLIENTOV - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POD KARPATMI, PEZINOK

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ KLIENTOV - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POD KARPATMI, PEZINOK
Kód zákazky: PEZ/2024/01
Kód oznámenia: 13795 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45215221-2
Predpokladaná hodnota: 359 577,90 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 30.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hrnčiarska
90201 Pezinok
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Hrnčiarska Pezinok 90201 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky ,,OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ KLIENTOV - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POD KARPATMI, PEZINOK“ dodanie predmetu zákazky v súlade s výkazom výmer, požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch vrátane príloh a zmluvnými podmienkami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, Prílohe č. 6 výkaz výmer a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292936
1. Základné údaje
 • Organizácia: Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi (ID: 64827)
 • Zákazka: OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ KLIENTOV - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POD KARPATMI, PEZINOK (ID: 507137)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 696f8ed7-dc95-401c-bd3e-3df883af05b4
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi
 • IČO: 31770398
 • DIČ: 2020983327
 • Adresa
 • Ulica: Hrnčiarska
 • Číslo: 37
 • Mesto: Pezinok
 • PSČ: 90201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: riaditel@csspk.sk
 • Telefónne číslo: 0911265500
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2684
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: PEZ/2024/01
 • Názov: OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ KLIENTOV - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POD KARPATMI, PEZINOK
 • Opis: Predmetom zákazky ,,OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ KLIENTOV - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POD KARPATMI, PEZINOK“ dodanie predmetu zákazky v súlade s výkazom výmer, požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch vrátane príloh a zmluvnými podmienkami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, Prílohe č. 6 výkaz výmer a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 359 577.90
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na domovoch dennej starostlivosti
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ KLIENTOV - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POD KARPATMI, PEZINOK
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: PEZ/2024/01
 • Názov : OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ KLIENTOV - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POD KARPATMI, PEZINOK
 • Opis: Predmetom zákazky ,,OPRAVA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ KLIENTOV - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB POD KARPATMI, PEZINOK“ dodanie predmetu zákazky v súlade s výkazom výmer, požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch vrátane príloh a zmluvnými podmienkami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, Prílohe č. 6 výkaz výmer a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 359 577.90
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na domovoch dennej starostlivosti
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO. 2. Náležitosti obsahu predloženej ponuky sú definované v súťažných podkladoch, bod 15. 3. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta dodania tovaru. Podrobnosti o obhliadke sú v súťažných podkladoch, bod 10. 4. Lehota viazanosti ponúk je stanovená na 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. od pôvodnej/prvej lehoty na predkladanie ponúk a to aj v prípade predlžovania lehoty na predkladanie ponúk. 5. Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo Čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 6. Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO ver. 18.0 pri predkladaní ponuky vyplniť. 7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 8. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona
 • Opis podmienky účasti: bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov – Podmienky účasti
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov – Podmienky účasti
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona
 • Opis podmienky účasti: bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov – Podmienky účasti
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia ,,Cena celkom za predmet zákazky v EUR vrátane DPH“.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom za predmet zákazky v EUR vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Použitie zatiaľ nie je známe
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: elektronicky IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: v sídle verejného obstarávateľa
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: bližšie informácie v Súťažných podkladoch, bod 16
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/507137
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507137
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO /EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)