Rekonštrukcia priepustu na pozemkoch „C 669/2, 669/9, 669/14, 669/15, 1780/63, 947

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia priepustu na pozemkoch „C 669/2, 669/9, 669/14, 669/15, 1780/63, 947
Kód zákazky: ZsNH_05/2024
Kód oznámenia: 13634 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45220000-5
Predpokladaná hodnota: 145 001,13 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Maratónu mieru
04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Námestie Maratónu mieru Košice - mestská časť Staré Mesto 04266 Slovensko Miestom realizácie stavebných prác je priepust P31875 na ceste II/552 v obci Slanec, parc. reg. „C“ č. 669/2, 669/9, 669/14, 1780/63 a 947 špecifikovaný v článku II. zmluvy o dielo a opise predmetu zákazky.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia priepustu P31875 na ceste II/552 v obci Slanec a zatrubnenia na parcelách v registri „C“ k.ú. Slanec: 669/2, 669/9, 669/14, 669/15, 1780/63, 947 podľa projektovej dokumentácie spoločnosti: VÁHOPROJEKT-PO, s.r.o. z 11/2023. Podrobnejší Opis predmetu zákazky a predpokladaný rozsah stavebných prác vrátane miesta plnenia a lehoty plnenia je uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky tejto výzvy.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292678
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa ciest Košického samosprávneho kraja (ID: 77219)
 • Zákazka: Rekonštrukcia priepustu na pozemkoch „C 669/2, 669/9, 669/14, 669/15, 1780/63, 947 (ID: 506952)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
 • IČO: 35555777
 • DIČ: 2021772544
 • Adresa
 • Ulica: Námestie Maratónu mieru
 • Číslo: 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 04266
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: renata.rumanova@scksk.sk
 • Telefónne číslo: +421557860045
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8746
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZsNH_05/2024
 • Názov: Rekonštrukcia priepustu na pozemkoch „C 669/2, 669/9, 669/14, 669/15, 1780/63, 947
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia priepustu P31875 na ceste II/552 v obci Slanec a zatrubnenia na parcelách v registri „C“ k.ú. Slanec: 669/2, 669/9, 669/14, 669/15, 1780/63, 947 podľa projektovej dokumentácie spoločnosti: VÁHOPROJEKT-PO, s.r.o. z 11/2023. Podrobnejší Opis predmetu zákazky a predpokladaný rozsah stavebných prác vrátane miesta plnenia a lehoty plnenia je uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky tejto výzvy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 145 001.13
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske práce a stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom realizácie stavebných prác je priepust P31875 na ceste II/552 v obci Slanec, parc. reg. „C“ č. 669/2, 669/9, 669/14, 1780/63 a 947 špecifikovaný v článku II. zmluvy o dielo a opise predmetu zákazky.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky k splneniu podmienok časti sú uvedené v Doplňujúcich informáciách k výzve. verejný obstarávateľ postupuje pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti v zmysle § 40 ZVO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Bližšie informácie sú uvedené vo výzve a v súťažných podkladoch. 2. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať opatrenia upravené v § 10 ods. 4 ZVO a súvisiacich ustanoveniach ZVO voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, na základe ustanovení nariadenia vlády. 3. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v § 11 ods. 1 ZVO. 4. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty. 5. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť čestným vyhlásením.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia priepustu na pozemkoch „C 669/2, 669/9, 669/14, 669/15, 1780/63, 947“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNH_05/2024
 • Názov : Rekonštrukcia priepustu na pozemkoch „C 669/2, 669/9, 669/14, 669/15, 1780/63, 947“
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia priepustu P31875 na ceste II/552 v obci Slanec a zatrubnenia na parcelách v registri „C“ k.ú. Slanec: 669/2, 669/9, 669/14, 669/15, 1780/63, 947 podľa projektovej dokumentácie spoločnosti: VÁHOPROJEKT-PO, s.r.o. z 11/2023. Podrobnejší Opis predmetu zákazky a predpokladaný rozsah stavebných prác vrátane miesta plnenia a lehoty plnenia je uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky tejto výzvy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 145 001.13
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske práce a stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom realizácie stavebných prác je priepust P31875 na ceste II/552 v obci Slanec, parc. reg. „C“ č. 669/2, 669/9, 669/14, 1780/63 a 947 špecifikovaný v článku II. zmluvy o dielo a opise predmetu zákazky.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Termín realizácie predmetu zákazky: Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi: do 8 pracovných dní od účinnosti ZoD, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmena termínu odovzdania staveniska zhotoviteľovi je možná iba písomnou formou. Za písomnú formu je možné považovať aj mailovú komunikáciu. Do požiadavky na zmenu termínu je potrebné uviesť dôvod. Zmena termínu na základe dohody obidvoch zmluvných strán bude prílohou dokumentu: „Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi“ Začiatok prác: do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska zhotoviteľom Termín plnenia: do 30 dní od prevzatia staveniska zhotoviteľom Práce budú vykonávané v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod., pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Skutočný termín odovzdania/prevzatia predmetu plnenia si zmluvné strany písomne dohodnú minimálne dva dni vopred v rámci uvedených lehôt.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s rovnakým alebo obdobným predmetom stavebných prác ako je predmet zákazky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú podrobnejšie uvedené v bode 16. Podmienky účasti uchádzačov, výzvy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú podrobnejšie uvedené v bode 16. Podmienky účasti uchádzačov, výzvy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: § 32 ods. 1 ZVO: verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v celom rozsahu.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t. j. uchádzačom v návrhu na plnenie kritérií uvedená celková cena v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podrobnejšie uvedené v návrhu Zmluvy o dielo (príloha č. 10 výzvy).
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom systému IS EVO. Otváranie ponúk je neverejný akt.
 • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506952
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma (IS EPVO)
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Správa ciest Košického samosprávneho kraja)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)