VS Hriňová, výmena čerpadiel priesakových vôd

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: VS Hriňová, výmena čerpadiel priesakových vôd
Kód zákazky: CS SVP OZ BB 217/2023
Kód oznámenia: 13695 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 43134100-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Karloveská
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Karloveská Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104 Slovensko Vodná stavba VN Hriňová, k. ú. Hriňová, okres Detva
Zdroj:

Popis

Dodanie a montáž dvoch vertikálnych odstredivých čerpadiel s motorom a základovou doskou. Bližšie informácie sú uvedené v Opise predmetu zákazky a vo Výzve na predkladanie ponúk.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1293000
1. Základné údaje
 • Organizácia: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (ID: 59496)
 • Zákazka: VS Hriňová, výmena čerpadiel priesakových vôd (ID: 507180)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
 • IČO: 36022047
 • DIČ: 2020066213
 • Adresa
 • Ulica: Karloveská
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84104
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: pavel.lepis@svp.sk
 • Telefónne číslo: 0910890638
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3510
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: CS SVP OZ BB 217/2023
 • Názov: VS Hriňová, výmena čerpadiel priesakových vôd
 • Opis: Dodanie a montáž dvoch vertikálnych odstredivých čerpadiel s motorom a základovou doskou. Bližšie informácie sú uvedené v Opise predmetu zákazky a vo Výzve na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Ponorné čerpadlá
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Hriňová
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Vodná stavba VN Hriňová, k. ú. Hriňová, okres Detva
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 ods. 1 píms e) a f) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej ako "ZVO), t.j. musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ overí podmienku účasti podľa § 32 ods 1. písm. e) prostredníctvom registrov verejnej správy. Podmienku účasti podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o VO overí nahliadnutím do registra subjektov so zákazom účasti na verejnom obstarávaní vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. -Uchádzač musí mať skúsenosti s realizáciou zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru. Bližšie informácie o preukázaní týchto podmienok sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: VS Hriňová, výmena čerpadiel priesakových vôd
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: CS SVP OZ BB 217/2023
 • Názov : VS Hriňová, výmena čerpadiel priesakových vôd
 • Opis: Dodanie a montáž dvoch vertikálnych odstredivých čerpadiel s motorom a základovou doskou. Bližšie informácie sú uvedené v Opise predmetu zákazky a vo Výzve na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Ponorné čerpadlá
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Hriňová
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Vodná stavba VN Hriňová, k. ú. Hriňová, okres Detva
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cenová ponuka
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia sú uvedené na profile verejného obstarávateľa.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 06.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 06.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronicky prostredníctvo IS EPVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=507180&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507180
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)