VYSOKOTEPLOTNÉ VODIČE ACSS/TW - PCI

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: VYSOKOTEPLOTNÉ VODIČE ACSS/TW - PCI
Kód zákazky: 2024-VS-05-ML
Kód oznámenia: 13660 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44318000-2
Predpokladaná hodnota: 5 000 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Čulenova
81647 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Čulenova Bratislava 81647 Slovensko Centrálny sklad na adrese Novozámocká 3, Nitra, príp. celé územie pôsobnosti ZSD, ak v objednávke nie je uvedený centrálny sklad.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú vysokoteplotné vodiče slúžiace na výstavbu vonkajších nadzemných elektrických vedení veľmi vysokého napätia (VVN). Vysokoteplotné vodiče sú vyrobené z materiálov oceľ (jadro) a hliník (plášť), ich vlastnosti dovoľujú trvalú prevádzku pri teplotách 200˚C bez nepriaznivého dopadu na mechanickú pevnosť a životnosť vodičov. Predmetom špecifikácie sú vysokoteplotné vodiče kategorizácie v zmysle Cigré TB 763 typu 2 - ACSS/TW (Aluminium Conductor Steel Supported / Trapezoidal Wire). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1292692
1. Základné údaje
 • Organizácia: Západoslovenská distribučná, a.s. (ID: 12340)
 • Zákazka: Vysokoteplotné vodiče ACSS/TW - PCI (ID: 506966)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: c71b71c4-39b7-41cc-ab5d-7b1ef055df11
 • Identifikátor verzie oznámenia: f7848ab8-24a6-42d5-9f47-e5daa2ab3821
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení obstarávania – smernica pre vybrané odvetvia
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Západoslovenská distribučná, a.s.
 • IČO: 36361518
 • DIČ: 2022189048
 • Adresa
 • Ulica: Čulenova
 • Číslo: 6
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 81647
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: maria.lukacovicova@zsdis.sk
 • Telefónne číslo: 0908718403
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Západoslovenská distribučná, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Subjekt s osobitnými alebo výhradnými právami
 • Hlavná činnosť obstarávateľa: Činnosti súvisiace s elektrickou energiou
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/14101
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/25/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 2024-VS-05-ML
 • Názov: VYSOKOTEPLOTNÉ VODIČE ACSS/TW - PCI
 • Opis: Predmetom zákazky sú vysokoteplotné vodiče slúžiace na výstavbu vonkajších nadzemných elektrických vedení veľmi vysokého napätia (VVN). Vysokoteplotné vodiče sú vyrobené z materiálov oceľ (jadro) a hliník (plášť), ich vlastnosti dovoľujú trvalú prevádzku pri teplotách 200°C bez nepriaznivého dopadu na mechanickú pevnosť a životnosť vodičov. Predmetom špecifikácie sú vysokoteplotné vodiče kategorizácie v zmysle Cigré TB 763 typu 2 - ACSS/TW (Aluminium Conductor Steel Supported / Trapezoidal Wire). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 5 000 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Vodiče
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Vzdušné silnoprúdové vedenie
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Centrálny sklad na adrese Novozámocká 3, Nitra, príp. celé územie pôsobnosti ZSD, ak v objednávke nie je uvedený centrálny sklad.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Podmienky účasti sú stanovené v bodoch 34 až 36 súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Všetky podrobnejšie informácie týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk, podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky, spôsobu predkladania a náležitosti ponuky a ďalšie informácie budú uvedené a bližšie špecifikované v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom. Obstarávateľ upresňuje dátum lehoty viazanosti ponúk v bode 9.2 súťažných podkladov na 31.12.2024. 2. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa §57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky. 3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak celková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky a ak ceny položiek/položky úspešného uchádzača po elektronickej aukcii budú vyššie ako ceny položiek/položky z ktorých sa vypočítala predpokladaná hodnota zákazky. 4. ZSD bude pri komunikácií v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme ERANET na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/#/3815 . Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa pomocou tlačidla Registrovať cez DP na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti PODMIENKY. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: - OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; - aktuálne verzie prehliadačov: MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; - ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies 5. ZSD si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku. 6. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač. 7. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/3815 . O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému. 8. Obstarávateľ môže kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača v zmysle §40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. 9. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 10. Pravidlá neuvedené v tomto oznámení a v súťažných podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom obstarávaní.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: VYSOKOTEPLOTNÉ VODIČE ACSS/TW - PCI
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024-VS-05-ML
 • Názov : VYSOKOTEPLOTNÉ VODIČE ACSS/TW - PCI
 • Opis: Predmetom zákazky sú vysokoteplotné vodiče slúžiace na výstavbu vonkajších nadzemných elektrických vedení veľmi vysokého napätia (VVN). Vysokoteplotné vodiče sú vyrobené z materiálov oceľ (jadro) a hliník (plášť), ich vlastnosti dovoľujú trvalú prevádzku pri teplotách 200°C bez nepriaznivého dopadu na mechanickú pevnosť a životnosť vodičov. Predmetom špecifikácie sú vysokoteplotné vodiče kategorizácie v zmysle Cigré TB 763 typu 2 - ACSS/TW (Aluminium Conductor Steel Supported / Trapezoidal Wire). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Vodiče
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Vzdušné silnoprúdové vedenie
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Iné
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: V prípade ak Kupujúci zistí, že Predávajúci bezdôvodne nezaplatil splatnú platbu subdodávateľovi, je Kupujúci oprávnený vyzvať Predávajúceho, aby bezodkladne zaplatil subdodávateľovi splatnú platbu a zaplatenie splatnej platby preukázal Kupujúcemu. V prípade ak Predávajúci ani v primeranej lehote po doručení výzvy Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety nepreukáže zaplatenie splatnej platby subdodávateľovi alebo nepreukáže relevantné dôvody nezaplatenia splatnej platby subdodávateľovi, je Kupujúci oprávnený pozastaviť Predávajúcemu všetky ďalšie platby za plnenia podľa tejto Dohody. Pozastavenie platieb Kupujúci zruší v deň, ktorý nasleduje po dni, keď Predávajúci preukáže zaplatenie splatnej platby subdodávateľovi alebo preukáže relevantné dôvody nezaplatenia splatnej platby subdodávateľovi.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Centrálny sklad na adrese Novozámocká 3, Nitra, príp. celé územie pôsobnosti ZSD, ak v objednávke nie je uvedený centrálny sklad.
 • Obnovenie zmluvy
 • Maximálny počet obnovení: 2
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: Ak počas Doby platnosti rámcovej dohody nedôjde k vyčerpaniu finančného limitu uvedeného ako Maximálna celková cena, Zmluvné strany sú oprávnené dodatkom k Dohode Dobu platnosti predĺžiť o ďalších 12 mesiacov a to maximálne 2-krát
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 2
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Požadovanú spôsobilosť na zrealizovanie predmetu zmluvy uchádzač preukáže predložením: 35.1.1. zoznamu poskytnutých tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce 3 roky, ktoré sa počítajú od vyhlásenia verejného obstarávania, dodal tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky definovaného v Prílohe 1 Technická špecifikácia súťažných podkladov, tj. akýkoľvek vodič ACSS/TW. V prípade, že tovary uvedené v zozname predloženom uchádzačom zahŕňajú aj dodanie iných tovarov, ako rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, uchádzač je povinný uviesť údaje, na základe ktorých bude možné jednoznačne určiť finančnú hodnotu tovarov podľa uvedenej požiadavky. Uchádzač musí takto preukázať dodanie tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pre akýkoľvek vodič ACSS/TW s dĺžkou vodiča v súhrne min. 100 000 rozvinutých metrov v stanovenom období. Predkladaný zoznam dodaných tovarov musí obsahovať: a) názov a sídlo odberateľa; b) názov a sídlo uchádzača; c) predmet zmluvy (opis predmetu dodania- typ vodiča a počet dodaných rozvinutých metrov); d) miesto plnenia zmluvy; e) doba plnenia zmluvy (od - do, mesiac, rok); f) celková cena v EUR bez DPH za dodané tovary za požadované obdobie; g) meno kontaktnej osoby odberateľa, ktorá poskytne v prípade otázok obstarávateľa vysvetľujúce informácie a jej funkčný telefonický kontakt a e-mailová adresa tejto kontaktnej osoby. Celé znenie podmienky účasti je v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj „lídra“) skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže ako napr. prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. Elektronickú ponuku v systéme ERANET predkladá za skupinu dodávateľov len vedúci člen skupiny dodávateľov pod svojím účtom.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: Viď Prílohu č.3 súťažných podkladov
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Zatiaľ nie je známa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: vlastné prostriedky a prostriedky z fondov EU 10.4-0017-CZSK-W-M-18 "ACON Smart Grids" 10.7-0008-SKHU-W-M-20 "DANUBE InGrid" a ďalšie PCI projekty
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 7
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Miesto otvárania ponúk: Systém Eranet
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Hodnota zábezpeky: 25 000,00 eur (slovom dvadsaťpäťtisíc 00/100 eur) Obstarávateľ upresňuje dátum lehoty viazanosti ponúk v bode 9.2 súťažných podkladov na 31.12.2024.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/3815
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506966
 • Označenie dokumentu/zákazky: Vysokoteplotné vodiče ACSS/TW - PCI
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Eranet
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Západoslovenská distribučná, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)