SKLÁDKA TKO PLOŠTINY - aktualizácia projektovej dokumentácie, odstránenie kolaudačných nedostatkov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: SKLÁDKA TKO PLOŠTINY - aktualizácia projektovej dokumentácie, odstránenie kolaudačných nedostatkov
Kód zákazky: 9655/2024
Kód oznámenia: 13604 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71000000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Prievidza
Adresa: Námestie slobody
97101 Prievidza
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Námestie slobody Prievidza 97101 Slovensko Podrobné informácie vzťahujúce sa ku opisu predmetu zákazky na časť č. 1 sa nachádzajú v prílohách Výzvy na predloženie ponuky.
Zdroj:

Popis

Predmet zákazky je situovaný na území mesta Prievidza, parcela registra C KN 1183/1 k.ú. Veľká Lehôtka a parcela registra C KN 7151/4 k.ú. Prievidza, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza. Skládka TKO je skládka nie nebezpečných odpadov. Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby počas realizácie, a to (1)Aktualizácia projektovej dokumentácie „Skládka TKO Ploštiny – uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky“ (stará časť skládky) na základe platnej legislatívy a so zohľadnením skutkového/aktuálneho stavu a (2) Vypracovanie projektovej dokumentácie na odstránenie kolaudačných nedostatkov stavby „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza – Ploštiny, SO 09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ (nová časť skládky) na základe rozhodnutia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica pod číslom 6851-37562/2016/Kas/470640105/KR-Z4 dňa 29. 11. 2016.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292840
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Prievidza (ID: 35221)
 • Zákazka: SKLÁDKA TKO PLOŠTINY - aktualizácia projektovej dokumentácie, odstránenie kolaudačných nedostatkov (ID: 507035)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Prievidza
 • IČO: 00318442
 • DIČ: 2021162814
 • Názov organizačného útvaru: Oddelenie pre projekty a investície
 • Internetová adresa (URL): https://prievidza.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Námestie slobody
 • Číslo: 14
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie pre projekty a investície
 • E-mail: alena.mackova@prievidza.sk
 • Telefónne číslo: 0465179713
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5192
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 9655/2024
 • Názov: SKLÁDKA TKO PLOŠTINY - aktualizácia projektovej dokumentácie, odstránenie kolaudačných nedostatkov
 • Opis: Predmet zákazky je situovaný na území mesta Prievidza, parcela registra C KN 1183/1 k.ú. Veľká Lehôtka a parcela registra C KN 7151/4 k.ú. Prievidza, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza. Skládka TKO je skládka nie nebezpečných odpadov. Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby počas realizácie, a to (1)Aktualizácia projektovej dokumentácie „Skládka TKO Ploštiny – uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky“ (stará časť skládky) na základe platnej legislatívy a so zohľadnením skutkového/aktuálneho stavu a (2) Vypracovanie projektovej dokumentácie na odstránenie kolaudačných nedostatkov stavby „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza – Ploštiny, SO 09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ (nová časť skládky) na základe rozhodnutia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica pod číslom 6851-37562/2016/Kas/470640105/KR-Z4 dňa 29. 11. 2016.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Predmet zákazky je situovaný na území mesta Prievidza, parcela registra C KN 1183/1 k.ú. Veľká Lehôtka a parcela registra C KN 7151/4 k.ú. Prievidza, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza. Miestom dodania projektovej dokumentácie pre obe časti zákazky je Námestie slobody 14, Prievidza.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienku účasti na preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona: „je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu“ vzťahujúci sa na predmet zákazky. Tento doklad nemusí uchádzač preukazovať a predkladať ako súčasť ponuky, splnenie podmienky bude overené zo strany verejného obstarávateľa cez príslušné registre a databázy. Uchádzač zároveň musí splniť podmienku účasti na preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona: „nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.“ Tento doklad uchádzač nahradí v ponuke čestným vyhlásením, ktoré je prílohou Výzvy na predloženie ponuky a zároveň si túto skutočnosť verejný obstarávateľ overí v zozname osôb so zákazom, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Časť č. 1 - Skládka TKO Ploštiny - uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky (stará časť skládky)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 9655/2024
 • Názov : Časť č. 1 - Skládka TKO Ploštiny - uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky (stará časť skládky)
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby počas realizácie, a to aktualizácia projektovej dokumentácie „Skládka TKO Ploštiny – uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky“ (stará časť skládky) na základe platnej legislatívy a so zohľadnením skutkového/aktuálneho stavu, - projektová dokumentácia „Skládka TKO Ploštiny – uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky“ v elektronickej forme (formát *.pdf) je súčasťou podkladov potrebných na zostavenie ponuky. Predmet zákazky je situovaný na území mesta Prievidza, parcela registra C KN 1183/1 k.ú. Veľká Lehôtka a parcela registra C KN 7151/4 k.ú. Prievidza, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza. Skládka TKO je skládka nie nebezpečných odpadov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Podrobné informácie vzťahujúce sa ku opisu predmetu zákazky na časť č. 1 sa nachádzajú v prílohách Výzvy na predloženie ponuky.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí splniť podmienku na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona: „zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.“ Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil zoznam zákaziek, ktoré zrealizoval v posudzovanom období, t.j. tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, Zoznam referencií sa musí vzťahovať na rovnaký alebo podobný predmet zákazky, ako je uvedené v časti, o ktorú sa uchádzač uchádza, v štruktúre podľa prílohy č. 6 tejto Výzvy. Dokument "Zoznam referencií" je predvolený pre obe časti, uchádzač do príslušného poľa vyplní názov časti, ku ktorej predkladá svoju ponuku a uvedie požadované referencie s informáciami podľa predlohy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk v časti č. 1 je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky v časti č. 1 podľa opisu predmetu zákazky a špecifikácií uvedených v technickej dokumentácií.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH v časti č. 1
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky a pravidlá plnenia zmluvného vzťahu sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo pre časť č. 1, ktorá tvorí prílohu Výzvy na predloženie ponuky.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 11.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Elektronicky, prostredníctvom systému IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, Prievidza. Nakoľko sa ponuky predkladajú prostredníctvom IS EVO podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku a to všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. Prezenčná prítomnosť uchádzačov v sídle verejného obstarávateľa nie je potrebná. Zápisnica z otvorenia ponúk bude uchádzačom odoslaná v momente otvorenia ponúk príslušnou komunikačnou funkcionalitou systému IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=5192
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507035
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Časť č. 2 - Rozšírenie skládky odpadov Prievidza - Ploštiny, SO 09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky (nová časť skládky)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 9655/2024
 • Názov : Časť č. 2 - Rozšírenie skládky odpadov Prievidza - Ploštiny, SO 09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky (nová časť skládky)
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby spojenej s výkonom autorského dohľadu počas realizácie pre časť zákazky "Rozšírenie skládky odpadov Prievidza - Ploštiny, SO 09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky (nová časť skládky) na základe rozhodnutia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica zo dňa 29.11.2016 so zohľadnením skutkového stavu doplnením pokryvnej vrstvy s humóznou vrstvou hrúbky 1,00 m, doplnením stabilizujúceho pôdneho krytu (osev trávnatou zmesou) a odstránením iných nedostatkov, ktoré bránia vydaniu Potvrdenia o definitívnom uzatvorení predmetnej skládky. Predmet zákazky je situovaný na území mesta Prievidza, parcela registra C KN 1183/1 k.ú. Veľká Lehôtka a parcela registra C KN 7151/4 k.ú. Prievidza, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza. Skládka TKO je skládka nie nebezpečných odpadov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 97101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Podrobné informácie vzťahujúce sa ku opisu predmetu zákazky na časť č. 1 sa nachádzajú v prílohách Výzvy na predloženie ponuky.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí splniť podmienku na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona: „zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.“ Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil zoznam zákaziek, ktoré zrealizoval v posudzovanom období, t.j. tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, Zoznam referencií sa musí vzťahovať na rovnaký alebo podobný predmet zákazky, ako je uvedené v časti, o ktorú sa uchádzač uchádza, v štruktúre podľa prílohy č. 6 tejto Výzvy. Dokument "Zoznam referencií" je predvolený pre obe časti zákazky, uchádzač do príslušného poľa vyplní názov časti, ku ktorej predkladá svoju ponuku a uvedie požadované referencie s informáciami podľa predlohy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk v časti č. 2 je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky v časti č. 2 podľa opisu predmetu zákazky a špecifikácií uvedených v technickej dokumentácií.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH v časti č. 2
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky a pravidlá plnenia zmluvného vzťahu sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo pre časť č. 2, ktorá tvorí prílohu Výzvy na predloženie ponuky.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 11.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Elektronicky, prostredníctvom systému IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, Prievidza. Nakoľko sa ponuky predkladajú prostredníctvom IS EVO podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku a to všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. Prezenčná prítomnosť uchádzačov v sídle verejného obstarávateľa nie je potrebná. Zápisnica z otvorenia ponúk bude uchádzačom odoslaná v momente otvorenia ponúk príslušnou komunikačnou funkcionalitou systému IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=5192
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507035
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Prievidza)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)