Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany - Zrušenie dvojzmennej prevádzky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany - Zrušenie dvojzmennej prevádzky
Kód zákazky: ID: 506914
Kód oznámenia: 13560 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214210-5
Predpokladaná hodnota: 303 322,97 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Kapušianske Kľačany
Adresa: Kapušianske Kľačany
07901 Kapušianske Kľačany
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Kapušianske Kľačany Kapušianske Kľačany 07901 Slovensko Katastrálne územie: Kapušianske Kľačany, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1/1, ½, 2/1.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zákazkou „Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany - Zrušenie dvojzmennej prevádzky“, ktorej predmetom je prístavba k jestvujúcemu objektu základnej školy zo severozápadnej strany. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou Členenie stavby na stavebné objekty: Stavebné objekty SO 01 Hlavný objekt prístavby SO 02 Rekonštrukcia NN prípojky SO 03 Preložka plynového odberného zariadenia

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292631
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Kapušianske Kľačany (ID: 73700)
 • Zákazka: Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany - Zrušenie dvojzmennej prevádzky (ID: 506914)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: bac23592-ece7-415c-9b18-0671ae4942d7
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Kapušianske Kľačany
 • IČO: 00331571
 • DIČ: 2020540038
 • Adresa
 • Ulica: Kapušianske Kľačany
 • Číslo: 27
 • Mesto: Kapušianske Kľačany
 • PSČ: 07901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : PhDr. Katarína Uličná
 • E-mail: katarina.ulicna@ultimaratio.sk
 • Telefónne číslo: +421911295519
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Kapušianske Kľačany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6329
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ID: 506914
 • Názov: Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany - Zrušenie dvojzmennej prevádzky
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zákazkou „Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany - Zrušenie dvojzmennej prevádzky“, ktorej predmetom je prístavba k jestvujúcemu objektu základnej školy zo severozápadnej strany. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou Členenie stavby na stavebné objekty: Stavebné objekty SO 01 Hlavný objekt prístavby SO 02 Rekonštrukcia NN prípojky SO 03 Preložka plynového odberného zariadenia
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 303 322.97
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Katastrálne územie: Kapušianske Kľačany, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1/1, 1, 2/1.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO). 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), d) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2. písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača (Príloha č.13 k Súťažným podkladom). 3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO. 4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie. 5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov. 6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO. 2. Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že: a) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o PPM (zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na základe Výzvy na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl - kód 07I02-20-V03) a b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy. V prípade neuzavretia Zmluvy o PPM poskytovateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, verejný obstarávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Úspešnému uchádzačovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody. 3. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v zmysle výzvy: Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách, kód výzvy: 07I02-20-V01. 4. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO na stránke: https://www.isepvo.sk/ V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 5. V zmysle § 112 ods. 7 písm. b) ZVO sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 6. Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany - Zrušenie dvojzmennej prevádzky
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ID: 506914
 • Názov : Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany - Zrušenie dvojzmennej prevádzky
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zákazkou „Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany - Zrušenie dvojzmennej prevádzky“, ktorej predmetom je prístavba k jestvujúcemu objektu základnej školy zo severozápadnej strany. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou Členenie stavby na stavebné objekty: Stavebné objekty SO 01 Hlavný objekt prístavby SO 02 Rekonštrukcia NN prípojky SO 03 Preložka plynového odberného zariadenia
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 303 322.97
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch základných škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Katastrálne územie: Kapušianske Kľačany, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1/1, 1, 2/1.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 250
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: 1) Uchádzač preukáže v súlade s § 33 ods. 1 písm. c) ZVO svoje finančné a ekonomické postavenie uvedením ukazovateľov likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa za posledné 3 ukončené účtovné obdobia predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Spolu s uvedením ukazovateľov likvidity uchádzač predloží v elektronickej podobe doklady - súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch za účtovné obdobia, za ktoré uvádza údaje o svojej likvidite. V prípade, že účtovné závierky uchádzača sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok (www.registeruz.sk), uchádzač súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch nepredkladá a vo svojej ponuke iba uvedie, že tieto informácie už boli zverejnené. V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetku a záväzkoch v pôvodnom jazyku a súčasne v preklade do slovenského jazyka, okrem prípadu, že pôvodným jazykom je český jazyk. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, rozhodujúcim je úradný preklad do slovenského jazyka. V súlade s §38 ods. 9 ZVO sú metódy určené nasledovne: Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba: Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie) Vzorec: Likvidita 2. stupňa (právnická osoba) = (r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 + r.140 + r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba: Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery) Vzorec: Likvidita 2. stupňa (fyzická osoba) = (r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba: Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie) Vzorec: Likvidita 3. stupňa (právnická osoba) = (r.34 + r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 + r.140 + r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba: Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery) Vzorec: Likvidita 3. stupňa (fyzická osoba) = (r.4 + r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch 2) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne. 3) Podmienku účasti môže uchádzač preukázať aj v súlade s §39 ZVO Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 4) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 2. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 0,70 a zároveň aritmetický priemer ukazovateľov Likvidity 3. stupňa za účtovné obdobia, za ktoré uchádzač predkladá doklady musí byť u uchádzača vyšší ako 1,50.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením nasledovných dokladov: 1.1) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 1.2) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (min. 1). 2.) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 3.) Podmienku účasti môže uchádzač preukázať aj v súlade s §39 ZVO Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 4.) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa §40 ods. 8 ZVO. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1) Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 Zákona pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Predložený zoznam stavebných prác bude obsahovať: - obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť, - sídlo objednávateľa, - názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis, - zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania. Uchádzač preukáže realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky minimálne v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky súhrnne za predchádzajúcich päť rokov ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. Za rovnaký alebo podobný charakter ako predmet zákazky sa budú považovať stavebné práce súvisiace s výstavbou alebo prístavbou budov súvisiacich so vzdelávaním. 1.2) Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 ZVO pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač disponoval kľúčovým odborníkom - osobou stavbyvedúceho s osvedčením o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti. Uchádzač predloží za odborníka – stavbyvedúceho: a) osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby, alebo ekvivalentný doklad, b) profesijný životopis. Profesijný životopis kľúčového odborníka musí obsahovať min. tieto údaje: - identifikačné údaje kľúčového odborníka (meno a priezvisko); - kontaktné údaje kľúčového odborníka (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - údaje o vzdelaní; - súhrnné praktické skúsenosti a odbornú prax. Údaje v Profesijnom životopise budú potvrdené podpisom kľúčového odborníka.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Toto kritérium obsahuje celkovú cenu za predmet obstarávania v EUR bez DPH. Cena musí obsahovať všetky náklady na prípravu, výstavbu a záručnú dobu za dielo. Maximálny počet bodov za toto kritérium sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet obstarávania a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie celkovej ceny za predmet obstarávania ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny za predmet obstarávania platnej ponuky a navrhovanej celkovej ceny za predmet obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Počet bodov za dané kritérium = (Hodnota najvýhodnejšej ponuky / Hodnota posudzovanej ponuky) x Maximálny počet bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 80
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet obstarávania (EUR bez DPH)
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratším časom potrebným na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie času potrebného na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najkratšieho času potrebného na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska platnej ponuky a času potrebného na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Počet bodov za dané kritérium = (Hodnota najvýhodnejšej ponuky / Hodnota posudzovanej ponuky) x Maximálny počet bodov
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 20
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia staveniska (v kalendárnych dňoch)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 1
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Rok
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky „on-line“ sprístupnením v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a bude prebiehať v mieste online priestore systému EVO. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk ich sprístupnením prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka sa vyžaduje. Zábezpeka zabezpečí viazanosť ponuky počas lehoty viazanosti ponúk. Detailné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch. Zábezpeka je stanovená vo výške: 9 000,- EUR.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/506914
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506914
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)