Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť pre územné povolenie pre prístavbu budovy laboratórií FPV UCM Špačince

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť pre územné povolenie pre prístavbu budovy laboratórií FPV UCM Špačince
Kód zákazky: 879/2024/UCM/KR-05
Kód oznámenia: 13522 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 135 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie J. Herdu
91701 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Námestie J. Herdu Trnava 91701 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich služieb v nasledovnom rozsahu: • Overenie skutkového stavu – zameranie skutkového stavu objektov a zabezpečenie vstupných podkladov pre vypracovanie projektu stavby podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ako sú napríklad a nie len geodetické zameranie, zameranie existujúcej budovy, vytyčovanie a zameranie inžinierskych sietí, inžiniersko-geologický prieskum. • Návrh osadenia objektu v súlade s platnou legislatívou so súhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií. • Projekt pre územné rozhodnutie – vypracovanie projektovej dokumentácie modulárnej stavby potrebnej pre vydanie územného rozhodnutia. Pri spracovaní PD sa požaduje zapracovať pripomienky a dodržať pokyny poverených zástupcov verejného obstarávateľa/objednávateľa, ako aj všetky podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých osôb resp. orgánov v rámci činnosti pre vydanie územného rozhodnutia. • Inžinierska činnosť pre územného povolenie – prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania územného rozhodnutia a iných povolení potrebných pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov, dotknutých organizácií a účastníkov konania v územnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie. Vypracovanie a podanie žiadostí na začatie územného konania a zabezpečenie vydania územného rozhodnutia. Súčasťou ceny za túto časť sú aj správne poplatky za vydanie vyjadrení stanovísk a vydanie územného rozhodnutia. • technická spolupráca (súčinnosť) pri realizácii verejného obstarávania. Podrobný opis a vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou Prílohy č. 6 – Opis predmetu zákazky, Príloha č. 7 – Návrh dispozičného riešenia a Príloha č. 8 Zmluva o dielo, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292442
1. Základné údaje
 • Organizácia: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ID: 14538)
 • Zákazka: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť pre územné povolenie pre prístavbu budovy laboratórií FPV UCM Špačince (ID: 506782)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • IČO: 36078913
 • DIČ: 2021385861
 • Internetová adresa (URL): https://www.ucm.sk
 • Adresa
 • Ulica: Námestie J. Herdu
 • Číslo: 2
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 91701
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: beata.simorova@varx.sk
 • Telefónne číslo: 0904698493
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3515
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 879/2024/UCM/KR-05
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť pre územné povolenie pre prístavbu budovy laboratórií FPV UCM Špačince
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich služieb v nasledovnom rozsahu: • Overenie skutkového stavu – zameranie skutkového stavu objektov a zabezpečenie vstupných podkladov pre vypracovanie projektu stavby podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ako sú napríklad a nie len geodetické zameranie, zameranie existujúcej budovy, vytyčovanie a zameranie inžinierskych sietí, inžiniersko-geologický prieskum. • Návrh osadenia objektu v súlade s platnou legislatívou so súhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií. • Projekt pre územné rozhodnutie – vypracovanie projektovej dokumentácie modulárnej stavby potrebnej pre vydanie územného rozhodnutia. Pri spracovaní PD sa požaduje zapracovať pripomienky a dodržať pokyny poverených zástupcov verejného obstarávateľa/objednávateľa, ako aj všetky podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých osôb resp. orgánov v rámci činnosti pre vydanie územného rozhodnutia. • Inžinierska činnosť pre územného povolenie – prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania územného rozhodnutia a iných povolení potrebných pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov, dotknutých organizácií a účastníkov konania v územnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie. Vypracovanie a podanie žiadostí na začatie územného konania a zabezpečenie vydania územného rozhodnutia. Súčasťou ceny za túto časť sú aj správne poplatky za vydanie vyjadrení stanovísk a vydanie územného rozhodnutia. • technická spolupráca (súčinnosť) pri realizácii verejného obstarávania. Podrobný opis a vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou Prílohy č. 6 – Opis predmetu zákazky, Príloha č. 7 – Návrh dispozičného riešenia a Príloha č. 8 Zmluva o dielo, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 135 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie Jozefa Herdu 2
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 917 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v súlade s § 32 ods. 3 predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. 2. podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač preukázať taktiež informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO. 2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť pre územné povolenie pre prístavbu budovy laboratórií FPV UCM Špačince
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 879/2024/UCM/KR-05
 • Názov : Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť pre územné povolenie pre prístavbu budovy laboratórií FPV UCM Špačince
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich služieb v nasledovnom rozsahu: • Overenie skutkového stavu – zameranie skutkového stavu objektov a zabezpečenie vstupných podkladov pre vypracovanie projektu stavby podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, ako sú napríklad a nie len geodetické zameranie, zameranie existujúcej budovy, vytyčovanie a zameranie inžinierskych sietí, inžiniersko-geologický prieskum. • Návrh osadenia objektu v súlade s platnou legislatívou so súhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií. • Projekt pre územné rozhodnutie – vypracovanie projektovej dokumentácie modulárnej stavby potrebnej pre vydanie územného rozhodnutia. Pri spracovaní PD sa požaduje zapracovať pripomienky a dodržať pokyny poverených zástupcov verejného obstarávateľa/objednávateľa, ako aj všetky podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých osôb resp. orgánov v rámci činnosti pre vydanie územného rozhodnutia. • Inžinierska činnosť pre územného povolenie – prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania územného rozhodnutia a iných povolení potrebných pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov, dotknutých organizácií a účastníkov konania v územnom konaní a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie. Vypracovanie a podanie žiadostí na začatie územného konania a zabezpečenie vydania územného rozhodnutia. Súčasťou ceny za túto časť sú aj správne poplatky za vydanie vyjadrení stanovísk a vydanie územného rozhodnutia. • technická spolupráca (súčinnosť) pri realizácii verejného obstarávania. Podrobný opis a vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou Prílohy č. 6 – Opis predmetu zákazky, Príloha č. 7 – Návrh dispozičného riešenia a Príloha č. 8 Zmluva o dielo, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 135 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie Jozefa Herdu 2
 • Mesto: Trnava
 • PSČ: 917 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Dĺžka trvania – iné: Neznámy
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Lehota plnenia: a) Overenie skutkového stavu do 3 týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, b) Návrh osadenia objektu v súlade s platnou legislatívou so súhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, c) Projekt pre územné rozhodnutie do 3 mesiacov od schváleného osadenia objektu príslušným orgánom, d) Inžinierska činnosť pre územné povolenie (územné rozhodnutie) do 5 mesiacov od schváleného osadenia objektu príslušným orgánom Zdroj financovania: 1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov zo zdrojov EU - z Plánu obnovy a odolnosti SR: Názov projektu: Konzorcium trnavských univerzít Kód žiadosti: IRZ-231115-00981 Kód výzvy: 08I01-20-V05 2. Dodávateľ berie na vedomie, že zákazka je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR a každá ich časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Prostriedky mechanizmu sú zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a neoprávnené nakladanie s nimi môže predstavovať trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. 3. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly a auditu použitia financií zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti v súvislosti s realizáciou predmetnej zákazky. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v prípade kontroly a auditu na predmet zákazky zo strany oprávnených osôb poskytovateľa zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal realizáciu minimálne 3 zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetu zákazky, z toho aspoň jedna zákazka musí byť v hodnote minimálne 80 000 EUR bez DPH. 2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť potvrdením, že bude mať počas celého trvania plnenia predmetu zákazky k dispozícii 2 expertov spĺňajúcich stanovené požiadavky. Uchádzač môže preukazovať splnenie podmienky účasti aj jednou osobou. Požiadavky na odbornú spôsobilosť experta uchádzač preukáže: Predložením Osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného doklady Kľúčový expert č. 1 - musí byť držiteľom Autorizačného osvedčenia SKSI I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb alebo SKSA – A1 (alebo ekvivalent Kľúčový expert č. 2 - musí byť držiteľom Autorizačného osvedčenia SKSI I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb alebo SKSA – A2 alebo ekvivalent 3. podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní – opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality, Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasť zodpovedajúcu predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 4. podľa § 34 ods. 1 písm. g) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní – uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy, Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva pre oblasť zodpovedajúcu predmetu zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne vo svojej ponuke najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH v rozsahu a v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Výzve a v Opise predmetu zákazky. Poradie ostatných uchádzačov sa určí vzostupne.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby táto vytvorila právnu formu. Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní odporúča, aby členovia skupiny dodávateľov splnomocnili jedného z jej členov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov, ktoré v súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní bude potrebné a vhodné vykonať. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorej predmetom bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela s poistnou sumou najmenej vo výške zodpovedajúcej cene za Dielo a so spoluúčasťou najviac vo výške 5% a vykonať všetko potrebné k tomu, aby poistenie bolo platné počas celej doby vykonávania Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzavretie poistenia Objednávateľovi predložením kópie poistnej zmluvy najneskôr v deň začatia vykonávania Diela, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy (Príloha č. 8 Zmluva o dielo - Článok IX. Ostatné ustanovenia - bod 9.10)
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 11.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky predložené prostredníctvom IS EVO sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk. Na otváraní ponúk verejný obstarávateľ zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému IS EVO ver.18.0, ktorý umožňuje využiť funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom v systéme IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/506782
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506782
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)