Zlepšenie energetickej efektívnosti a obnova administratívnej budovy SSJ – 1. etapa: Rekonštrukcia strešného plášťa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zlepšenie energetickej efektívnosti a obnova administratívnej budovy SSJ – 1. etapa: Rekonštrukcia strešného plášťa
Kód zákazky: ŠOP SR/446/2024
Kód oznámenia: 13508 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45213150-9
Predpokladaná hodnota: 399 098,46 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tajovského
97409 Banská Bystrica
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Tajovského Banská Bystrica 97409 Slovensko Miestom realizácie predmetu zákazky je administratívna budova Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, v k. ú. Liptovský Mikuláš KN-C 353/1, okres Liptovský Mikuláš. Budova má súpisné číslo 861. NUTS kód: SK031 Žilinský kraj.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky „Zlepšenie energetickej efektívnosti a obnova administratívnej budovy SSJ – 1. etapa: Rekonštrukcia strešného plášťa“ je realizácia stavebných prác – komplexná rekonštrukcia strechy aj so zateplením, s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť budovy a súčasne zamedziť pretekaniu vody z pôvodnej rovnej asfaltovej strechy do interiérov budovy a tým zabrániť havarijnému stavu - poškodzovaniu nosných prekladov, muriva a interiéru budovy. Práce budú realizované v rozsahu výkazu výmer na základe projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy budovy so súpisným č. 861 so zmenou účelu na administratívnu budovu – obnova a energetické zefektívnenie administratívnej budovy SSJ“, vypracovanej autorizovaným projektantom Ing. arch. Eduardom Jančuškom, Odbojárska 103/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37375474, v roku 2022, aktualizovanou v roku 2024, a podľa pokynov uvedených v Rozhodnutí stavebného úradu Mesto Liptovský Mikuláš o povolení stavby č. MsÚ/ÚRaSP 2023/2360-3/MDu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 5. 2023. Realizácia prác bude pozostávať z nasledujúcich častí, ktoré sú definované výkazom výmer: - zateplenie strešného plášťa (vodorovné konštrukcie, búracie práce, izolácia strechy, izolácia tepelná a proti chemickým vplyvom, stavebné konštrukcie, strešné okná, maľby), inštalácia bleskozvodu – zemné práce a elektromontáže, - realizácia zelených opatrení (zemné práce, izolácia proti vode a vlhkosti, izolácia strechy, tepelná izolácia, stavebné konštrukcie), - inštalácia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie – OZE (montáž fotovoltických panelov na strechu). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292592
1. Základné údaje
 • Organizácia: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ID: 52516)
 • Zákazka: Zlepšenie energetickej efektívnosti a obnova administratívnej budovy SSJ – 1. etapa: Rekonštrukcia strešného plášťa (ID: 504334)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: fc7cc4fb-fc6a-476e-beeb-05f95774c91c
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
 • IČO: 17058520
 • DIČ: 2021089774
 • Adresa
 • Ulica: Tajovského
 • Číslo: 28B
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97409
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: iveta.kiedzuchova@sopsr.sk
 • Telefónne číslo: +421903298102
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/976
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ŠOP SR/446/2024
 • Názov: Zlepšenie energetickej efektívnosti a obnova administratívnej budovy SSJ – 1. etapa: Rekonštrukcia strešného plášťa
 • Opis: Predmetom zákazky „Zlepšenie energetickej efektívnosti a obnova administratívnej budovy SSJ – 1. etapa: Rekonštrukcia strešného plášťa“ je realizácia stavebných prác – komplexná rekonštrukcia strechy aj so zateplením, s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť budovy a súčasne zamedziť pretekaniu vody z pôvodnej rovnej asfaltovej strechy do interiérov budovy a tým zabrániť havarijnému stavu - poškodzovaniu nosných prekladov, muriva a interiéru budovy. Práce budú realizované v rozsahu výkazu výmer na základe projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy budovy so súpisným č. 861 so zmenou účelu na administratívnu budovu – obnova a energetické zefektívnenie administratívnej budovy SSJ“, vypracovanej autorizovaným projektantom Ing. arch. Eduardom Jančuškom, Odbojárska 103/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37375474, v roku 2022, aktualizovanou v roku 2024, a podľa pokynov uvedených v Rozhodnutí stavebného úradu Mesto Liptovský Mikuláš o povolení stavby č. MsÚ/ÚRaSP 2023/2360-3/MDu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 5. 2023. Realizácia prác bude pozostávať z nasledujúcich častí, ktoré sú definované výkazom výmer: - zateplenie strešného plášťa (vodorovné konštrukcie, búracie práce, izolácia strechy, izolácia tepelná a proti chemickým vplyvom, stavebné konštrukcie, strešné okná, maľby), inštalácia bleskozvodu – zemné práce a elektromontáže, - realizácia zelených opatrení (zemné práce, izolácia proti vode a vlhkosti, izolácia strechy, tepelná izolácia, stavebné konštrukcie), - inštalácia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie – OZE (montáž fotovoltických panelov na strechu). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 399 098.46
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na kancelárskych budovách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Opravy striech
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hodžova 11
 • Mesto: Liptovský mikuláš
 • PSČ: 03101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom realizácie predmetu zákazky je administratívna budova Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, v k. ú. Liptovský Mikuláš KN-C 353/1, okres Liptovský Mikuláš. Budova má súpisné číslo 861. NUTS kód: SK031 Žilinský kraj.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – uchádzač doklad nepredkladá, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)) Podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač preukazuje doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zlepšenie energetickej efektívnosti a obnova administratívnej budovy SSJ – 1. etapa:Rekonštrukcia strešného plášťa
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ŠOP SR/446/2024
 • Názov : Zlepšenie energetickej efektívnosti a obnova administratívnej budovy SSJ – 1. etapa:Rekonštrukcia strešného plášťa
 • Opis: Predmetom zákazky „Zlepšenie energetickej efektívnosti a obnova administratívnej budovy SSJ – 1. etapa: Rekonštrukcia strešného plášťa“ je realizácia stavebných prác – komplexná rekonštrukcia strechy aj so zateplením, s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť budovy a súčasne zamedziť pretekaniu vody z pôvodnej rovnej asfaltovej strechy do interiérov budovy a tým zabrániť havarijnému stavu - poškodzovaniu nosných prekladov, muriva a interiéru budovy. Práce budú realizované v rozsahu výkazu výmer na základe projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy budovy so súpisným č. 861 so zmenou účelu na administratívnu budovu – obnova a energetické zefektívnenie administratívnej budovy SSJ“, vypracovanej autorizovaným projektantom Ing. arch. Eduardom Jančuškom, Odbojárska 103/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37375474, v roku 2022, aktualizovanou v roku 2024, a podľa pokynov uvedených v Rozhodnutí stavebného úradu Mesto Liptovský Mikuláš o povolení stavby č. MsÚ/ÚRaSP 2023/2360-3/MDu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 5.2023. Realizácia prác bude pozostávať z nasledujúcich častí, ktoré sú definované výkazom výmer: - zateplenie strešného plášťa (vodorovné konštrukcie, búracie práce, izolácia strechy, izolácia tepelná a proti chemickým vplyvom, stavebné konštrukcie, strešné okná, maľby), inštalácia bleskozvodu – zemné práce a elektromontáže, - realizácia zelených opatrení (zemné práce, izolácia proti vode a vlhkosti, izolácia strechy, tepelná izolácia, stavebné konštrukcie), - inštalácia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie – OZE (montáž fotovoltických panelov na strechu). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 399 098.46
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na kancelárskych budovách
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Opravy striech
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: clim-adapt, clim-mitig
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Predmetom zákazky „Zlepšenie energetickej efektívnosti a obnova administratívnej budovy SSJ – 1. etapa: Rekonštrukcia strešného plášťa“ je realizácia stavebných prác – komplexná rekonštrukcia strechy aj so zateplením, s cieľom zlepšiť energetickú efektívnosť budovy a súčasne zamedziť pretekaniu vody z pôvodnej rovnej asfaltovej strechy do interiérov budovy a tým zabrániť havarijnému stavu - poškodzovaniu nosných prekladov, muriva a interiéru budovy. Práce budú realizované v rozsahu výkazu výmer na základe projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy budovy so súpisným č. 861 so zmenou účelu na administratívnu budovu – obnova a energetické zefektívnenie administratívnej budovy SSJ“, vypracovanej autorizovaným projektantom Ing. arch. Eduardom Jančuškom, Odbojárska 103/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 37375474, v roku 2022, aktualizovanou v roku 2024, a podľa pokynov uvedených v Rozhodnutí stavebného úradu Mesto Liptovský Mikuláš o povolení stavby č. MsÚ/ÚRaSP 2023/2360-3/MDu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 5. 2023. Realizácia prác bude pozostávať z nasledujúcich častí, ktoré sú definované výkazom výmer: - zateplenie strešného plášťa (vodorovné konštrukcie, búracie práce, izolácia strechy, izolácia tepelná a proti chemickým vplyvom, stavebné konštrukcie, strešné okná, maľby), inštalácia bleskozvodu – zemné práce a elektromontáže, - realizácia zelených opatrení (zemné práce, izolácia proti vode a vlhkosti, izolácia strechy, tepelná izolácia, stavebné konštrukcie), - inštalácia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie – OZE (montáž fotovoltických panelov na strechu). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hodžova 11
 • Mesto: Liptovský Mikuláš
 • PSČ: 03101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom realizácie predmetu zákazky je administratívna budova Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, v k. ú. Liptovský Mikuláš KN-C 353/1, okres Liptovský Mikuláš. Budova má súpisné číslo 861. NUTS kód: SK031 Žilinský kraj.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (tzv. „rozhodujúce obdobie“) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie určenej podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených za obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť zoznam obsahujúci minimálne jednu stavebnú prácu zodpovedajúcu požadovanému predmetu zákazky, s rozpočtovým nákladom na stavebnú prácu v minimálnej hodnote 300 000,00 EUR bez DPH, t. j. na rekonštrukcii strechy (práce na strešných konštrukciách), ktorá môže, ale nemusí obsahovať aj práce na zelenej (vegetačnej) streche a práce na inštalácii bleskozvodu a fotovoltických panelov. Ak stavebná práca v minimálnej hodnote 300 000,00 EUR bez DPH uvedené činnosti neobsahuje, v takom prípade verejný obstarávateľ požaduje v zozname uviesť aj minimálne jednu prácu na zelenej (vegetačnej) streche, jednu prácu na inštalácii bleskozvodu, jednu prácu na inštalácii fotovoltických panelov, v akejkoľvek hodnote. Predložený zoznam stavebných prác musí obsahovať minimálne: - názov (obchodné meno) a sídlo odberateľa (investora), - názov stavby, - charakteristiku stavby (stručný opis, z ktorého bude zrejmé, či išlo o stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky), - cenu diela bez DPH, - termín a miesto realizácie, - meno, tel. číslo, príp. e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť uvedené informácie. V prípade, ak uchádzač v zozname predkladá zmluvné zabezpečenie stavebných prác, ktorých realizácia presahuje rozhodujúce obdobie (obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania), t. j. začala skôr ako pred rozhodujúcim obdobím alebo nebola ukončená do vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname osobitne finančne vyčlení celkovú cenu zmluvnej zákazky a uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba na tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom rozhodujúcom období. Ak sa uchádzač preukáže dodávkou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname stavebných prác uvedie, akú časť zákazky v rozhodujúcom období predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania vykonával a hodnotu tejto časti v EUR bez DPH. Zoznam stavebných prác musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnej forme vo formáte pdf.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: dokladom a údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač predloží údaje o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb určených na plnenie zmluvy (kľúčoví odborníci): - stavbyvedúci, - pracovník/pracovníci zodpovedný/í za elektromontážne práce (bleskozvod a fotovoltika). • Stavbyvedúci Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako „stavbyvedúci“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov na stavbyvedúceho: 1. Odborná kvalifikácia v oblasti predmetu zákazky (pozemné stavby), uchádzač u stavbyvedúceho preukáže platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalentným dokladom; 2. Minimálne 3 roky aktívnej praxe v oblasti výkonu funkcie stavbyvedúceho na bytových, resp. nebytových budovách v zmysle § 43b a § 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), čo uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom s uvedením odbornej stavebnej praxe (verejný obstarávateľ na vysvetlenie uvádza, že minimálne 3 roky odbornej praxe vo vyššie vymedzených oblastiach bude posudzovať vo vzťahu k reálnemu výkonu funkcie stavbyvedúceho). Naplnenie minimálnych požiadaviek na stavbyvedúceho uchádzač preukáže predložením: 1. Osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa vyššie uvedených požiadaviek na stavbyvedúceho a čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi počas celej realizácie prác. 2. Profesijného životopisu alebo ekvivalentného dokladu. Stavbyvedúci v životopise uvedie: a) meno a priezvisko, b) súčasnú pracovnú pozíciu, aktuálneho zamestnávateľa, c) odbornú stavebnú prax v rozsahu: - zoznam odbornej stavebnej praxe, - identifikácia zamestnávateľa/odberateľa, - opis pracovnej náplne tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie odbornej stavebnej praxe stavbyvedúceho, - miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, - identifikácia a kontaktné údaje (telefón a email) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné údaje, t. j. konečného odberateľa plnenia – stavby/projektu alebo zamestnávateľa, pre ktorého stavbyvedúci činnosť stavbyvedúceho vykonával, d) vlastnoručný podpis osoby, e) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. podľa Prílohy č. 7 súťažných podkladov • Pracovník zodpovedný za elektromontážne práce (bleskozvod a fotovoltika) – jedna osoba spĺňajúca požiadavky na obe funkcie alebo dve osoby s príslušnou kvalifikáciou Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre pracovníka/pracovníkov vykonávajúceho/vykonávajúcich elektromontážne práce: Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky pre elektrické zariadenie (bleskozvod) 1. Osvedčenie elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky pre elektrické zariadenie, vydané podľa § 23 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., alebo iný rovnocenný doklad, ktorý vydal príslušný orgán iného členského štátu deklarujúci oprávnenie na výkon daných činností podľa príslušných právnych predpisov, alebo ekvivalentný doklad platný v krajinách EÚ a čestné vyhlásenie elektrotechnika, že bude k dispozícii uchádzačovi počas celej realizácie prác. 2. Profesijný životopis za zodpovednú osobu, ktorým preukáže prax minimálne 2 roky vo výkone činnosti odborníka podľa vyššie uvedeného osobitného kvalifikačného predpokladu. V tomto životopise odborníka uvedie minimálne: a) meno a priezvisko, b) súčasnú pracovnú pozíciu, aktuálneho zamestnávateľa c) prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka v rozsahu: - zoznam odbornej stavebnej praxe, - opis pracovnej náplne tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie odbornej stavebnej praxe elektrotechnika, - miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, - identifikácia a kontaktné údaje (telefón a email) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné údaje, t. j. konečného odberateľa plnenia – stavby/projektu alebo zamestnávateľa, pre ktorého elektrotechnik práce vykonával, d) vlastnoručný podpis osoby, e) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. podľa Prílohy č. 7 súťažných podkladov Inštalatér fotovoltických systémov 1. Osvedčenie pre inštalatérov fotovoltických systémov, vydaného MH SR podľa § 13a ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. a čestné vyhlásenie inštalatéra fotovoltických systémov, že bude k dispozícii uchádzačovi počas celej realizácie prác 2. Profesijný životopis za zodpovednú osobu, ktorým preukáže prax minimálne 2 roky vo výkone činnosti odborníka podľa vyššie uvedeného osobitného kvalifikačného predpokladu. V tomto životopise odborníka uvedie minimálne: a) meno a priezvisko, b) súčasnú pracovnú pozíciu, aktuálneho zamestnávateľa alebo uvedie SZČO, FO-podnikateľ, PO a pod., c) prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka v rozsahu: - zoznam odbornej stavebnej praxe, - opis pracovnej náplne tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie odbornej stavebnej praxe inštalatéra fotovoltických panelov, - miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, - identifikácia a kontaktné údaje (telefón a email) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné údaje, t. j. konečného odberateľa plnenia – stavby/projektu alebo zamestnávateľa, pre ktorého inštalatér fotovoltických systémov práce vykonával, d) vlastnoručný podpis osoby, e) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. podľa Prílohy č. 7 súťažných podkladov
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena navrhnutá za predmet zákazky, vrátane DPH u platcov DPH. To znamená, že v prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH bude predmetom hodnotenia jeho celková cena vrátane DPH a v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude predmetom hodnotenia jeho konečná cena.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia cena navrhnutá za predmet zákazky, vrátane DPH u platcov DPH. v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude predmetom hodnotenia jeho konečná cena.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, verejný obstarávateľ bude podľa § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ePVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom systému ePVO.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je verejným obstarávateľom stanovená vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc eur). Podmienky jej zloženia a podmienky uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v Časti XI. ZÁBEZPEKA PONUKY súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504334
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS ePVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)