Obstaranie údržby budov – udržiavacie stavebné práce nehnuteľného majetku MPSVR SR a povinne pristupujúceho subjektu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie údržby budov – udržiavacie stavebné práce nehnuteľného majetku MPSVR SR a povinne pristupujúceho subjektu
Kód zákazky: VOB/248/2024-M_ORVO
Kód oznámenia: 13519 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 733 297,27 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Špitálska
81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Špitálska Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81643 Slovensko Objekty MPSVR SR:  Špitálska 4, 6, 8, Bratislava  Bernolákova 112, Poprad  Tajovského 33, Žilina  Sredská 90, Trnava  Dolné Pažite 97, Trenčín  Janka Kráľa 114, Nitra  M .M. Hodžu 1, Banská Bystrica  Seberíniho 2, Bratislava Objekt povinne pristupujúceho subjektu Vzdelávacie stredisko MPSVR SR  Rekreačná 42/9, 059 41 Štrba.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočňovanie bežných stavebných prác, za účelom údržby a rekonštrukcie nehnuteľného majetku MPSVR SR a povinne pristupujúcej osoby Vzdelávacie stredisko MPSVR SR, Rekreačná 42/9, 059 41 Štrba, opravy, úpravy a iné stavebné práce. Bližší popis v prílohe č. 10 súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292427
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ID: 67754)
 • Zákazka: Obstaranie údržby budov – udržiavacie stavebné práce nehnuteľného majetku MPSVR SR a povinne pristupujúceho subjektu (ID: 506769)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: aa9c9ba4-12c8-4fe7-9182-465ac82bffe7
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • IČO: 00681156
 • DIČ: 2020796338
 • Adresa
 • Ulica: Špitálska
 • Číslo: 4-6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81643
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: barbora.kucerkova@employment.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421220462427
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Orgán ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1630
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VOB/248/2024-M_ORVO
 • Názov: Obstaranie údržby budov – udržiavacie stavebné práce nehnuteľného majetku MPSVR SR a povinne pristupujúceho subjektu
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočňovanie bežných stavebných prác, za účelom údržby a rekonštrukcie nehnuteľného majetku MPSVR SR a povinne pristupujúcej osoby Vzdelávacie stredisko MPSVR SR, Rekreačná 42/9, 059 41 Štrba, opravy, úpravy a iné stavebné práce. Bližší popis v prílohe č. 10 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 733 297.27
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 733 297.27
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45442100, 45262500, 45410000, 45442190, 45300000, 45310000, 45421000, 45431000, 45441000, 45400000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Objekty MPSVR SR: ? Špitálska 4, 6, 8, Bratislava ? Bernolákova 112, Poprad ? Tajovského 33, Žilina ? Sredská 90, Trnava ? Dolné Pažite 97, Trenčín ? Janka Kráľa 114, Nitra ? M .M. Hodžu 1, Banská Bystrica ? Seberíniho 2, Bratislava Objekt povinne pristupujúceho subjektu Vzdelávacie stredisko MPSVR SR ? Rekreačná 42/9, 059 41 Štrba.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Bod 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39, § 114 alebo § 152 ZVO. Bod 2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO). Bod 3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obstaranie údržby budov – udržiavacie stavebné práce nehnuteľného majetku MPSVR SR a povinne pristupujúceho subjektu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VOB/248/2024-M_ORVO
 • Názov : Obstaranie údržby budov – udržiavacie stavebné práce nehnuteľného majetku MPSVR SR a povinne pristupujúceho subjektu
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočňovanie bežných stavebných prác, za účelom údržby a rekonštrukcie nehnuteľného majetku MPSVR SR a povinne pristupujúcej osoby Vzdelávacie stredisko MPSVR SR, Rekreačná 42/9, 059 41 Štrba, opravy, úpravy a iné stavebné práce. Bližší popis v prílohe č. 10 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45442100, 45262500, 45410000, 45442190, 45300000, 45310000, 45421000, 45431000, 45441000, 45400000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Objekty MPSVR SR: ? Špitálska 4, 6, 8, Bratislava ? Bernolákova 112, Poprad ? Tajovského 33, Žilina ? Sredská 90, Trnava ? Dolné Pažite 97, Trenčín ? Janka Kráľa 114, Nitra ? M .M. Hodžu 1, Banská Bystrica ? Seberíniho 2, Bratislava Objekt povinne pristupujúceho subjektu Vzdelávacie stredisko MPSVR SR ? Rekreačná 42/9, 059 41 Štrba.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Odôvodnenie dĺžky trvania rámcovej dohody: Dĺžka trvania Rámcovej dohody nepresahuje obdobie 4 rokov. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania maximálnej celkovej ceny uvedenej v bode 3.1 Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ nastavil štruktúrované kritéria, ktoré uchádzač musí v IS EPVO pri predkladaní ponuky vyplniť. 2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 ZVO. Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. "GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI", bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno". 3. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. 4. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 20 000,00 EUR. Zábezpeka zabezpečí viazanosť ponuky počas lehoty viazanosti ponúk. Spôsob zloženia zábezpeky: - poskytnutím bankovej záruky, - poistením záruky alebo - zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa. Viac informácií v bode 15 súťažných podkladov. 5. Lehota viazanosti ponúk: Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, ktorá je stanovená na 12 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 6. Úspešný uchádzač a jeho subdodávatelia, ktorí majú v zmysle § 11 ZVO povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) sú povinní byť pred podpisom RD zapísaní v RPVS. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, alebo zrušiť verejné obstarávanie, ak celková cena na uskutočnenie predmetu zákazky presiahne vyčlenený finančný limit verejného obstarávania.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v ponuke predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač preukáže, že za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (vyhlásením sa rozumie zverejnenie výzvy vo Vestníku verejného obstarávania) realizoval zákazku/zákazky, ktorej/ktorých predmetom boli stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom rovnakým alebo podobným predmetom sa rozumejú stavebné práce na budovách, pričom kumulatívna hodnota tejto/týchto zákazky/zákaziek bola v celkovej finančnej hodnote min. 700 000,- EUR bez DPH. Uchádzač predloží vyplnený zoznam uskutočnených stavebných prác, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 6 súťažných podkladov. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zákazku, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. uskutočnené práce (zmluvy) začali pred piatimi rokmi, alebo neboli skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak plnenie realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Všeobecné informácie: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. d) a v súbehu s § 35 a § 36 zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. d) a v súbehu s § 35 a § 36 zákona o verejnom obstarávaní - opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality, resp. uvedením manažérstva kvality, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení zmluvy. A) Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva kvality preukáže uchádzač platným dokladom ISO EN 9001, ktorý je definovaný normou ISO 9001 alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva kvality pre oblasť pozemné stavby vydaný akreditovaným certifikačným orgánom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality. B) Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preukáže uchádzač platným dokladom: Certifikátom ISO 45001 (predtým OHSAS 18001), alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre oblasť pozemné stavby vydaný akreditovaným certifikačným orgánom. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na tento systém. Všeobecné informácie: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. h) a v súbehu s § 36 zákona o verejnom obstarávaní - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy, Minimálna požadovaná úroveň: Ako dôkaz zavedeného systému environmentálneho manažérstva preukáže uchádzač platným dokladom: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem ISO 14001 na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom v oblasti predmetu tejto zákazky – pozemné stavby. Uchádzač sa môže odkázať aj na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.) alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva. Všeobecné informácie: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Úspešný uchádzač je povinný uzavrieť poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu na živote, zdraví a majetku spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou a prevádzkovou činnosťou svojich subdodávateľov pri plnení Rámcovej dohody, krádežou, vandalizmom alebo živelnou udalosťou, a to na poistnú sumu minimálne vo výške maximálnej celkovej ceny za poskytnutie plnenia s DPH v zmysle bodu 3.1 Rámcovej dohody. Túto skutočnosť úspešný uchádzač preukáže verejnému obstarávateľovi pred uzatvorením Rámcovej dohody platnou poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení poistného. Poistná zmluva musí kryť všetky škody uvedené v prvej vete počas trvania Rámcovej dohody. Uchádzač preukazuje v súlade s bodom 22. týchto súťažných podkladov pred podpisom Rámcovej dohody.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: V informačnom systéme EPVO funkcionalita "on-line" sprístupnenie ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EPVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506769
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma 1.0
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)