Bratislava, HS Radlinského - rekonštrukcia objektu“ - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonú odborného autorského dohľadu projektanta

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Bratislava, HS Radlinského - rekonštrukcia objektu“ - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonú odborného autorského dohľadu projektanta
Kód zákazky: SVO-RVO1-2024/000651
Kód oznámenia: 13492 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71250000-5
Predpokladaná hodnota: 221 334,07 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81272 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu „Bratislava, HS Radlinského, rekonštrukcia objektu - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta“

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1292504
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ID: 20276)
 • Zákazka: Bratislava, HS Radlinského - rekonštrukcia objektu“ - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonú odborného autorského dohľadu projektanta (ID: 506819)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: e346512b-15b4-4292-8cb9-5ffee4dd168e
 • Identifikátor verzie oznámenia: 2b6e6732-8c7b-4f77-bc04-7c3b258d9d54
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • IČO: 00151866
 • DIČ: 2020571520
 • Adresa
 • Ulica: Pribinova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81272
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: roman.novosad3@minv.sk
 • Telefónne číslo: +421250944527
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Orgán ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Verejný poriadok a bezpečnosť
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/239
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: SVO-RVO1-2024/000651
 • Názov: Bratislava, HS Radlinského - rekonštrukcia objektu“ - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonú odborného autorského dohľadu projektanta
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu „Bratislava, HS Radlinského, rekonštrukcia objektu - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta“
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 221 334.07
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. požadovaná úroveň štandardov je uvedená v prílohe č. 7
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1.V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods.7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), teda ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 2. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť Informačného systému zberu údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie (obmedzený objem textu), nie je možné v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejniť informácie v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje v súťažných podkladoch, ktoré sú voľne a neobmedzene prístupné v profile verejného obstarávateľa. 3.Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom a všetkým dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a to prostredníctvom ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa a na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56317/summary. 4.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, za okamih doručenia sa v elektronickom prostriedku JOSEPHINE preto považuje okamih jej odoslania v elektronickom prostriedku JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. 5.Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE, Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a vložená do elektronického prostriedku JOSEPHINE. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ uverejňovať odkazom v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE. 6. Podľa ust, § 20 ods.4 zákona: "Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby," Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v manuáloch elektronického prostriedku JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/ . 7. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 12.06.2024 o 10:00 hod. na adrese: Radlinského 6, 811 07 Bratislava . Účasť na obhliadke je záujemca povinný, oznámiť najneskôr do 11.06.2024 do 13:00 hod zástupcovi verejného obstarávateľa emailom alebo telefonicky. Účasť oznámte emailom na adrese miroslava.kubusova@minv.sk; tel:+421 915 799 262. 8. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný predložiť doklady uvedené v bode 25.2. súťažných podkladov. 9. Dĺžka trvania zákazky, uvedená v tomto oznámení je počítaná do 09 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy pre body 1až 2 opisu predmetu zákazky. Pre bod 3 opisu predmetu zákazky následne od odovzdania staveniska do ukončenia kolaudačného konania .
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Bratislava, HS Radlinského - rekonštrukcia objektu“ - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SVO-RVO1-2024/000651
 • Názov : Bratislava, HS Radlinského - rekonštrukcia objektu“ - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu „Bratislava, HS Radlinského, rekonštrukcia objektu - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta“ . Opis predmetu zákazky je v nasledovnom rozsahu: 1. Zabezpečenie vstupných podkladov - Vypracovanie návrhu umelecko-remeselnej obnovy uličnej a dvorovej fasady pre bloky A, B a D podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2022/24904-2/104927/HOĽ zo dňa 12.12.2022 2. Vypracovanie projektovej dokumentácie 2.1. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby predstavuje: 2.1.1. vypracovanie realizačného projektu stavby - pre každý blok stavby samostatne - na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2022/24904-2/104927/HOĽ zo dňa 12.12.2022, so zapracovaním výsledkov návrhu sanácie vlhkosti na základe rozhodnutia KPUBA č. Z-PUSR-025836/2024 zo dňa 21.03.2024, so zapracovaním výsledkov statického posudku na základe rozhodnutia KPUBA č. Z-PUSR-025848/2024 zo dňa 21.03.2024 a podľa pokynov objednávateľa uvedených v súťažných podkladoch vrátane: a) predrealizačného energetického certifikátu objektu a projektového energetického hodnotenia navrhovaného stavu podľa § 4a zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“), b) popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby, 2.1.2. zabezpečenie dokladov – rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpečí objednávateľ, 2.1.3. zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do realizačného projektu stavby. 3. Počas realizácie stavby 3.1. zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu: a) poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, b) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, c) účasť na kontrolných dňoch stavby, d) zabezpečenie dodržania projektu stavby s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť výstavby, e) posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, f) vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii, g) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, h) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania, i) účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania. j) koordinácia projektovej dokumentácie v súlade s § 5 nariadenia vlády č.396/2006 Z.z.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 221 334.07
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: 1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona a 2. § 34 ods. 1 písm. g) zákona
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: 1. § 34 ods. 1 písm. a ) zákona; 2. § 34 ods. 1 písm. g) zákona; Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v prílohe č. 7 predmetných súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za dielo celkom v EUR bez DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za dielo celkom v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE sa online sprístupnia ponuky. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácii
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 6 000,00 EUR. Podmienky zábezpeky sú uvedené v bode 14. súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56317/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506819
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://josephine.proebiz.com
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)