Komplexná oprava povrchu dvora hlavného vchodu pre vozidlá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Komplexná oprava povrchu dvora hlavného vchodu pre vozidlá
Kód zákazky: 2024/03332/TN (ID: 506 482)
Kód oznámenia: 13399 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 12 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Súdna
91196 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Súdna Trenčín 91196 Slovensko
Zdroj:

Popis

Oprava povrchu dvora s plochou cca 58 m2 po oprave vodovodnej prípojky. Podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky: • odstránenie jestvujúceho asfaltového povrchu; • odstránenie betónového podkladu v hrúbke 300 mm; • odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu všetkého druhu; • zaústenie dažďových zvodov do kanalizácie; • vyspádovanie podkladu, dodanie a osadenie kanalizačnej vpuste; • dodanie a osadenie pochôdznej elektroinštalačnej krabice cca 15 x 15 cm s chráničkou pre kábel;. • zásyp jestvujúcej šachty so zhutnením a vytvorením lôžka pre jestvujúce potrubie; • pokládka z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm; • aplikácia asfaltového penetračného nástreku; • aplikácia asfaltového betónu AC 11 O, CA 50/70 hr. 100 mm. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti dokumenty zákazky- súťažné podklady - výzva na predloženie ponuky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292392
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ID: 31692)
 • Zákazka: Komplexná oprava povrchu dvora hlavného vchodu pre vozidlá (ID: 506482)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 • IČO: 00738301
 • DIČ: 2021332357
 • Adresa
 • Ulica: Súdna
 • Číslo: 15
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91196
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: Jana.Prekopova2@zvjs.sk
 • Telefónne číslo: +421322832803
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/7993
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/03332/TN (ID: 506 482)
 • Názov: Komplexná oprava povrchu dvora hlavného vchodu pre vozidlá
 • Opis: Oprava povrchu dvora s plochou cca 58 m2 po oprave vodovodnej prípojky. Podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky: • odstránenie jestvujúceho asfaltového povrchu; • odstránenie betónového podkladu v hrúbke 300 mm; • odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu všetkého druhu; • zaústenie dažďových zvodov do kanalizácie; • vyspádovanie podkladu, dodanie a osadenie kanalizačnej vpuste; • dodanie a osadenie pochôdznej elektroinštalačnej krabice cca 15 x 15 cm s chráničkou pre kábel;. • zásyp jestvujúcej šachty so zhutnením a vytvorením lôžka pre jestvujúce potrubie; • pokládka z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm; • aplikácia asfaltového penetračného nástreku; • aplikácia asfaltového betónu AC 11 O, CA 50/70 hr. 100 mm. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti dokumenty zákazky- súťažné podklady - výzva na predloženie ponuky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 12 500
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidlá
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Súdna 15
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91196
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Komplexná oprava povrchu dvora hlavného vchodu pre vozidlá
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/03332/TN (ID: 506 482)
 • Názov : Komplexná oprava povrchu dvora hlavného vchodu pre vozidlá
 • Opis: Oprava povrchu dvora s plochou cca 58 m2 po oprave vodovodnej prípojky. Podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky: • odstránenie jestvujúceho asfaltového povrchu; • odstránenie betónového podkladu v hrúbke 300 mm; • odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu všetkého druhu; • zaústenie dažďových zvodov do kanalizácie; • vyspádovanie podkladu, dodanie a osadenie kanalizačnej vpuste; • dodanie a osadenie pochôdznej elektroinštalačnej krabice cca 15 x 15 cm s chráničkou pre kábel;. • zásyp jestvujúcej šachty so zhutnením a vytvorením lôžka pre jestvujúce potrubie; • pokládka z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm; • aplikácia asfaltového penetračného nástreku; • aplikácia asfaltového betónu AC 11 O, CA 50/70 hr. 100 mm. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti dokumenty zákazky- súťažné podklady - výzva na predloženie ponuky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 12 500
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Súdna 15
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 911 96
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 06.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 06.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Miesto otvárania ponúk: V sídle verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=506482&orgId=7993
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506482
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Informačný systém Elektronického verejného obstarávania (IS EVO).
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)