REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE VRETENOVÁ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE VRETENOVÁ
Kód zákazky: 12_2024/ZSNH/EVO
Kód oznámenia: 13365 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie sv. Františka
84262 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie sv. Františka Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84262 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia súvislého povrchu komunikácie Vretenová č.10 po ulicu Zlatohríbova v stanovenom rozsahu podľa Výkaz -Výmer. Povinnosti zhotoviteľa: • začiatok realizácie prác v lehote do 7 dní od vystavenia objednávky; • na svoje náklady zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska a odstránenie prípadných škôd spôsobených realizáciou diela; • zhotoviteľ je povinný v lehote do 5 dní spolu s podpísanou Zmluvou o dielo predložiť objednávateľovi aj harmonogram postupu a trvania prác vyplývajúcich zo zaslanej objednávky; • zabezpečiť si dočasné dopravné značenie po dobu realizácie prác; • zabezpečiť na vlastné náklady vytýčenie inžinierskych sietí v predmetnom úseku komunikácie; • zhotoviť fotodokumentáciu pred začatím prác a po dokončení prác a odovzdať ich príslušnému zamestnancovi úradu pri podpisovaní preberacieho protokolu; • Viesť stavebný denník k predmetnej zákazke; • Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo vlastnými kapacitami (vlastné materiálovo-technické zabezpečenie); Postup prác: • vytýčenie inžinierskych sietí v predmetnom úseku komunikácie; • odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm; • odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm; • poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné; • úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením; • spevnenie krajníc alebo komunikácie pre peších s rozpr. a zhutnením, recyklátom hr. 50 mm; • postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2; • asfaltový betón vrstva obrusná ac 11 o v pruhu š. do 3 m z modifikovaného asfaltu tr. i, po zhutnení hr. 40 mm; • asfaltový betón vrstva ložná ac 22 l v pruhu š. do 3 m z modifikovaného asfaltu tr. i, po zhutnení hr. 80 mm; • vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou; • výšková úprava kanalizačnej šachty do 200 mm zvýšením/znížením poklopu; • výšková úprava uzáverov inžinierskych sietí; • výšková úprava k jednotlivým vjazdom k rodinným domom (nehnuteľnostiam) v predmetnom úseku; • rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm; • odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km; • odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km; • poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné; • zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku; • vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun mechanizácie. Materiál: Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifikovaného asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm. Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifikovaného asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292310
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves (ID: 62302)
 • Zákazka: REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE VRETENOVÁ (ID: 506545)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
 • IČO: 00603520
 • DIČ: 2020919164
 • Adresa
 • Ulica: Námestie sv. Františka
 • Číslo: 8
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84262
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: viera.kastilova@karlovaves.sk
 • Telefónne číslo: +421940634189
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6564
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 12_2024/ZSNH/EVO
 • Názov: REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE VRETENOVÁ
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia súvislého povrchu komunikácie Vretenová č.10 po ulicu Zlatohríbova v stanovenom rozsahu podľa Výkaz -Výmer. Povinnosti zhotoviteľa: • začiatok realizácie prác v lehote do 7 dní od vystavenia objednávky; • na svoje náklady zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska a odstránenie prípadných škôd spôsobených realizáciou diela; • zhotoviteľ je povinný v lehote do 5 dní spolu s podpísanou Zmluvou o dielo predložiť objednávateľovi aj harmonogram postupu a trvania prác vyplývajúcich zo zaslanej objednávky; • zabezpečiť si dočasné dopravné značenie po dobu realizácie prác; • zabezpečiť na vlastné náklady vytýčenie inžinierskych sietí v predmetnom úseku komunikácie; • zhotoviť fotodokumentáciu pred začatím prác a po dokončení prác a odovzdať ich príslušnému zamestnancovi úradu pri podpisovaní preberacieho protokolu; • Viesť stavebný denník k predmetnej zákazke; • Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo vlastnými kapacitami (vlastné materiálovo-technické zabezpečenie); Postup prác: • vytýčenie inžinierskych sietí v predmetnom úseku komunikácie; • odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm; • odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm; • poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné; • úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením; • spevnenie krajníc alebo komunikácie pre peších s rozpr. a zhutnením, recyklátom hr. 50 mm; • postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2; • asfaltový betón vrstva obrusná ac 11 o v pruhu š. do 3 m z modifikovaného asfaltu tr. i, po zhutnení hr. 40 mm; • asfaltový betón vrstva ložná ac 22 l v pruhu š. do 3 m z modifikovaného asfaltu tr. i, po zhutnení hr. 80 mm; • vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou; • výšková úprava kanalizačnej šachty do 200 mm zvýšením/znížením poklopu; • výšková úprava uzáverov inžinierskych sietí; • výšková úprava k jednotlivým vjazdom k rodinným domom (nehnuteľnostiam) v predmetnom úseku; • rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm; • odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km; • odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km; • poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné; • zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku; • vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun mechanizácie. Materiál: Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifikovaného asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm. Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifikovaného asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Práce na oprave ciest
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Vretenová ul., MČ Bratislava-Karlova Ves
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE VRETENOVÁ
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 12_2024/ZSNH/EVO
 • Názov : REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE VRETENOVÁ
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia súvislého povrchu komunikácie Vretenová č.10 po ulicu Zlatohríbova v stanovenom rozsahu podľa Výkaz -Výmer. Povinnosti zhotoviteľa: • začiatok realizácie prác v lehote do 7 dní od vystavenia objednávky; • na svoje náklady zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska a odstránenie prípadných škôd spôsobených realizáciou diela; • zhotoviteľ je povinný v lehote do 5 dní spolu s podpísanou Zmluvou o dielo predložiť objednávateľovi aj harmonogram postupu a trvania prác vyplývajúcich zo zaslanej objednávky; • zabezpečiť si dočasné dopravné značenie po dobu realizácie prác; • zabezpečiť na vlastné náklady vytýčenie inžinierskych sietí v predmetnom úseku komunikácie; • zhotoviť fotodokumentáciu pred začatím prác a po dokončení prác a odovzdať ich príslušnému zamestnancovi úradu pri podpisovaní preberacieho protokolu; • Viesť stavebný denník k predmetnej zákazke; • Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo vlastnými kapacitami (vlastné materiálovo-technické zabezpečenie); Postup prác: • vytýčenie inžinierskych sietí v predmetnom úseku komunikácie; • odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm; • odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm; • poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné; • úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením; • spevnenie krajníc alebo komunikácie pre peších s rozpr. a zhutnením, recyklátom hr. 50 mm; • postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2; • asfaltový betón vrstva obrusná ac 11 o v pruhu š. do 3 m z modifikovaného asfaltu tr. i, po zhutnení hr. 40 mm; • asfaltový betón vrstva ložná ac 22 l v pruhu š. do 3 m z modifikovaného asfaltu tr. i, po zhutnení hr. 80 mm; • vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou; • výšková úprava kanalizačnej šachty do 200 mm zvýšením/znížením poklopu; • výšková úprava uzáverov inžinierskych sietí; • výšková úprava k jednotlivým vjazdom k rodinným domom (nehnuteľnostiam) v predmetnom úseku; • rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm; • odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km; • odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km; • poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné; • zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku; • vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun mechanizácie. Materiál: Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifikovaného asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm. Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifikovaného asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Práce na oprave ciest
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Vretenová
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 15.08.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) predložením zoznamu realizovaných stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu za posledných 5 rokov, resp. za tie, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukáže zrealizovanie minimálne jednej úspešne realizovanej zákazky. V zozname stavebných prác je potrebné uviesť ceny, miesta a lehoty uskutočnenia stavebných prác. V zozname žiadame uviesť aj kontakty na zodpovednú osobu objednávateľa (menom, email, t. č.); zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v Eur s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v Eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6564
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506545
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)