Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - Oprava predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev. č. D1-221 Dovalovec

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - Oprava predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev. č. D1-221 Dovalovec
Kód zákazky: 031/10302/2023
Kód oznámenia: 13388 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 47 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
84104 Bratislava
NUTS: SI -
Miesto dodania: Dúbravská cesta Bratislava 84104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnostiach na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru (AD) stavby pre stavebnú akciu „Oprava predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev.č. D1-221 Dovalovec“.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292355
1. Základné údaje
 • Organizácia: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ID: 92052)
 • Zákazka: Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - Oprava predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev. č. D1-221 Dovalovec (ID: 506727)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • IČO: 35919001
 • DIČ: 2021937775
 • Adresa
 • Ulica: Dúbravská cesta
 • Číslo: 14
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 84104
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : správca konta
 • E-mail: petra.varjuova@ndsas.sk
 • Telefónne číslo: 0258311790
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 031/10302/2023
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - Oprava predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev. č. D1-221 Dovalovec
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnostiach na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru (AD) stavby pre stavebnú akciu „Oprava predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev.č. D1-221 Dovalovec“.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 47 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - Oprava predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev. č. D1-221 Dovalovec
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 031/10302/2023
 • Názov : Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - Oprava predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev. č. D1-221 Dovalovec
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnostiach na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru (AD) stavby pre stavebnú akciu „Oprava predpínacej výstuže, odvodnenia a sanácia spodnej stavby diaľničného mosta ev.č. D1-221 Dovalovec“.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 120
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona – uchádzač je oprávnený dodať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebnú prácu, ktorá je predmetom zákazky. 2. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. f) zákona – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 3. V prípade, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ustanovenia § 152 zákona, nie je povinný preukazovať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a splnenie týchto podmienok si verejný obstarávateľ overí sám vykonaním náhľadu do tohto zoznamu. 4. V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ustanovenia § 152 zákona alebo platnosť jeho zápisu v tomto zozname uplynula, preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona doložením scanu originálu výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra a doložením Čestného vyhlásenia, v ktorom prehlasuje, že spĺňa podmienku účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. f) zákona.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, t. j. vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DP v podrobnosti DRS“) pre opravy, rekonštrukcie alebo novostavby mostov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „rozhodné obdobie“) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. V zozname poskytnutých služieb uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov poskytnutia služieb, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa). V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa poskytnutá služba realizovala. V prípade, ak ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti došlo v r. 2022, uchádzači použijú na prepočítanie inej meny na Eur kurz ECB, platný v deň odoslania Výzvy na predloženie ponuky na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro. MINIMÁLNA POŽADOVANÁ ÚROVEŇ ŠTANDARDOV: Uchádzač predloží zoznam dodávok služieb, ktorým preukáže, že v rozhodnom období dodal služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, t.j. vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DP v podrobnosti DRS“) pre opravy, rekonštrukcie alebo novostavby mostov s technickými parametrami zodpovedajúcimi minimálne parametrom predmetu zákazky, v celkovej hodnote min. 30 000,00 € bez DPH, z toho minimálne jedna poskytnutá služba na vypracovanie DP v podrobnostiach DRS na opravy alebo rekonštrukcie mosta, ktorej plnenie bolo v celkovej hodnote minimálne 5 000,00 Eur bez DPH Z celkovej hodnoty 30 000,00 € môže uchádzač predložiť maximálne jednu poskytnutú službu vypracovanie DP v podrobnostiach DRS nového mostného objektu ktorej plnenie bolo v celkovej hodnote maximálne 20 000,00 Eur bez DPH. V prípade poskytnutých služieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky len výška nákladov poskytnutej služby spadajúcej do rozhodného obdobia.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona
 • Opis podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich osôb, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb s doložením aspoň jedného dokladu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad, ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou, alebo orgánom iného štátu, v ktorom má uchádzač sídlo, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti. MINIMÁLNA POŽADOVANÁ ÚROVEŇ ŠTANDARDOV: Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží: Uchádzač v zozname kľúčových pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby uvedie minimálne jedného požadovaného kľúčového pracovníka spĺňajúceho súčasne obe nasledovné podmienky, prípadne minimálne dvoch kľúčových pracovníkov, ktorí spolu spĺňajú podmienky jednotlivo: • I2 – Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (modrá pečiatka) podľa § 5 ods. 1b) bod 2 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; alebo ekvivalent • Minimálne 3 roky odbornej praxe. Uchádzač v rámci ponuky predloží za požadovaného odborníka podpísaný profesijný životopis s uvedením praxe v príslušnom odbore a kópiu preukazu o odbornej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1b) bod 2 zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; alebo ekvivalent • I3 – Inžinier pre statiku stavieb (zelená pečiatka) podľa § 5 ods. 1b) bod 3 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; alebo ekvivalent. • Minimálne 3 roky odbornej praxe. Uchádzač v rámci ponuky predloží za požadovaného odborníka podpísaný profesijný životopis s uvedením praxe v príslušnom odbore a kópiu preukazu o odbornej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1b) bod 3 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; alebo ekvivalent. Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad, ekvivalentný doklad vydaný príslušnou inštitúciou, alebo orgánom iného štátu, v ktorom má uchádzač sídlo, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 zákona, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 zákona. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná cena bez DPH za celý predmet zákazky. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke navrhne najnižšiu celkovú cenu bez DPH za celý predmet zákazky, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia navrhovaná cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Miesto otvárania ponúk: Adresa verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/506727
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506727
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)