Vybavenie knižnice – ochranné transparentné štítky a knižné zarážky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vybavenie knižnice – ochranné transparentné štítky a knižné zarážky
Kód zákazky: 05-24 Vybavenie kniznice
Kód oznámenia: 13381 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39155100-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Župné námestie
81490 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Župné námestie Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81490 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie nasledovných tovarov: 1. Ochranné transparentné štítky (Filmolux 309) 3 cm x 7 cm – 4 balenia po 1515 kusov (teda v jednom balení musí byť min. 1515 kusov a požadujú sa 4 balenia) 2. Knižné zarážky L malé, farba: biela, rozmery: 110 x 140 x 140 mm – 100 kusov Podrobné informácie sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky a v jej prílohách zverejnených v profile.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292342
1. Základné údaje
 • Organizácia: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ID: 57774)
 • Zákazka: Vybavenie knižnice – ochranné transparentné štítky a knižné zarážky (ID: 506722)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
 • IČO: 50668277
 • DIČ: 2120408994
 • Adresa
 • Ulica: Župné námestie
 • Číslo: 13
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81490
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: office@procurecht.sk
 • Telefónne číslo: +421908859848
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/19068
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 05-24 Vybavenie kniznice
 • Názov: Vybavenie knižnice – ochranné transparentné štítky a knižné zarážky
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie nasledovných tovarov: 1. Ochranné transparentné štítky (Filmolux 309) 3 cm x 7 cm – 4 balenia po 1515 kusov (teda v jednom balení musí byť min. 1515 kusov a požadujú sa 4 balenia) 2. Knižné zarážky L malé, farba: biela, rozmery: 110 x 140 x 140 mm – 100 kusov Podrobné informácie sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky a v jej prílohách zverejnených v profile.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 0
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Vybavenie knižníc
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vybavenie knižnice – ochranné transparentné štítky a knižné zarážky
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 05-24 Vybavenie kniznice
 • Názov : Vybavenie knižnice – ochranné transparentné štítky a knižné zarážky
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie nasledovných tovarov: 1. Ochranné transparentné štítky (Filmolux 309) 3 cm x 7 cm – 4 balenia po 1515 kusov (teda v jednom balení musí byť min. 1515 kusov a požadujú sa 4 balenia) 2. Knižné zarážky L malé, farba: biela, rozmery: 110 x 140 x 140 mm – 100 kusov Podrobné informácie sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky a v jej prílohách zverejnených v profile.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 0
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Vybavenie knižníc
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH a splní všetky podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve na predloženie ponuky a v jej prílohách, ktoré sú zverejnené v profile. Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky a v jej prílohách, ktoré sú zverejnené v profile.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: V danej zákazke dôjde k on-line sprístupneniu ponúk. Na základe tejto skutočnosti verejný obstarávateľ nastavil „Štruktúru ponuky“ a záujemcovia sú povinní pred odoslaním ponuky cez IS EVO vyplniť aj „Štruktúru ponuky“ („štruktúrované kritériá“), kde tiež uvedú svoj návrh na plnenie kritérií, ktorý sa dá vyjadriť číslom (celková ponuková cena v EUR vrátane DPH). Ponuky predložené prostredníctvom IS EPVO sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk - 3.6.2024 o 9:05 hod. Po otvorení ponúk systém IS EPVO automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle ju všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk a odošle notifikácie s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkom, na ktorom je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: online otváranie v IS EPVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506722
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)