Obstarávanie motorových vozidiel na operatívny leasing

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstarávanie motorových vozidiel na operatívny leasing
Kód zákazky: Li-2024/07974
Kód oznámenia: 13443 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34100000-8
Predpokladaná hodnota: 78 227,60 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Lipany
Adresa: Krivianska
08271 Lipany
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Krivianska Lipany 08271 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je obstaranie nových motorových vozidiel v kategórii M1 a N1 formou operatívneho leasingu, vrátane dohodnutých technických a asistenčných služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v špecifikácii.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Lipany

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290446
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Lipany (ID: 96729)
 • Zákazka: Obstarávanie motorových vozidiel na operatívny leasing (ID: 505392)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Lipany
 • IČO: 00327379
 • DIČ: 2020711572
 • Adresa
 • Ulica: Krivianska
 • Číslo: 1
 • Mesto: Lipany
 • PSČ: 08271
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Lipany
 • E-mail: anna.polomska@lipany.sk
 • Telefónne číslo: 4881173
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Lipany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5940
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: Li-2024/07974
 • Názov: Obstarávanie motorových vozidiel na operatívny leasing
 • Opis: Predmetom zákazky je obstaranie nových motorových vozidiel v kategórii M1 a N1 formou operatívneho leasingu, vrátane dohodnutých technických a asistenčných služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v špecifikácii.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 78 227.60
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Motorové vozidlá
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Motorové vozidlá na prepravu tovaru
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Krivianska 1
 • Mesto: Lipany
 • PSČ: 08271
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: - Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e.) a f.) ZVO
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obstarávanie motorových vozidiel na operatívny leasing
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: Li-2024
 • Názov : Obstarávanie motorových vozidiel na operatívny leasing
 • Opis: Predmetom zákazky je obstaranie nových motorových vozidiel v kategórii M1 a N1 formou operatívneho leasingu, vrátane dohodnutých technických a asistenčných služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v špecifikácii.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Motorové vozidlá
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Motorové vozidlá na prepravu tovaru
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Krivianska1
 • Mesto: Lipany
 • PSČ: 08271
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: V rámci uvedeného výberového konania je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet zákazky, pre neplátcu DPH celková cena.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude 30.5.2024 o 10,00 hod. bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti. Tento spôsob vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača resp. ak uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu postupne aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia. Tento spôsob vyhodnotenia v prípade vylúčenia uchádzača možno postupne uplatňovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia. To nevylučuje, aby verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uskutočňovaného formou prieskumu trhu uchádzača, ktorý nesplnil požiadavky na predmet zákazky alebo podmienky účasti. Na vyhodnotenie ponúk sa primerane použije § 53 zákona a na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa primerane použije § 40 zákona. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom vylúčenie alebo výsledok vyhodnotenia ponúk. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva
 • Miesto otvárania ponúk: Krivianska 1, Lipany
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505392
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: evo
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)