Výmena okien vrátane osadenia exteriérového tesnenia na budove FTF, Svoradova 2a, Bratislava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena okien vrátane osadenia exteriérového tesnenia na budove FTF, Svoradova 2a, Bratislava
Kód zákazky: 506 643
Kód oznámenia: 13411 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 54 813,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ventúrska
81301 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Ventúrska Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81301 Slovensko
Zdroj:

Popis

Práce pozostávajú z vybúrania pôvodných okien, dodávky a osadenia nových okien, opráv a vysprávky fasády po ich osadení, dodávky a osadení exteriérových žalúzií na elektrické ovládanie. Podrobný opis zákazky je uvedený v Časti B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, a v prílohách k týmto súťažným podkladom; a to v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a Technickej správe

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292426
1. Základné údaje
 • Organizácia: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (ID: 65441)
 • Zákazka: Výmena okien vrátane osadenia exteriérového tesnenia na budove FTF, Svoradova 2a, Bratislava (ID: 506643)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 3c88d8c0-6c4c-43b5-9620-9fc350ef839d
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • IČO: 00397431
 • DIČ: 2020845200
 • Názov organizačného útvaru: Referát verejného obstarávania
 • Internetová adresa (URL): https://www.vsmu.sk
 • Adresa
 • Ulica: Ventúrska
 • Číslo: 3
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : referent VO
 • E-mail: ambrozyova@vsmu.sk
 • Telefónne číslo: 0421221006221
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Vysoká škola múzických umení v Bratislave)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1012
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 506 643
 • Názov: Výmena okien vrátane osadenia exteriérového tesnenia na budove FTF, Svoradova 2a, Bratislava
 • Opis: Práce pozostávajú z vybúrania pôvodných okien, dodávky a osadenia nových okien, opráv a vysprávky fasády po ich osadení, dodávky a osadení exteriérových žalúzií na elektrické ovládanie. Podrobný opis zákazky je uvedený v Časti B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, a v prílohách k týmto súťažným podkladom; a to v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a Technickej správe
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 54 813
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Montáž okien
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Svoradova 2a
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) ZVO, t.j.: písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 2. Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO (viď. vyššie v bode 1) podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, t.j.: • § 32 ods. 2 ZVO - uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 (viď. vyššie v bode 1) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, písm. f) doloženým čestným vyhlásením. • § 32 ods. 4 ZVO - Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu • § 32 ods. 5 ZVO - Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu Podrobnejšie je uvedené v Súťažných podkladoch v časti A.3 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výmena okien vrátane osadenia exteriérového tesnenia na budove FTF, Svoradova 2a, Bratislava
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 506 643
 • Názov : Výmena okien vrátane osadenia exteriérového tesnenia na budove FTF, Svoradova 2a, Bratislava
 • Opis: Práce pozostávajú z vybúrania pôvodných okien, dodávky a osadenia nových okien, opráv a vysprávky fasády po ich osadení, dodávky a osadení exteriérových žalúzií na elektrické ovládanie. Podrobný opis zákazky je uvedený v Časti B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, a v prílohách k týmto súťažným podkladom; a to v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a Technickej správe
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 54 813
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Montáž okien
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Svoradova 2a
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 28.06.2024
 • Dátum ukončenia: 30.09.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Opis podmienky účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní: Bod č. 1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené; Minimálna požadovaná úroveň štandardov Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie“), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky (pod rovnakým alebo podobným charakterom sa v tomto bode rozumejú činnosti zodpovedajúce CPV : 45421132-8 Montáž okien pričom zároveň preukáže, že minimálne 1 (jedna) takto definovaná stavba bola realizovaná v minimálnom rozpočtovom náklade v hodnote rovnakej, alebo vyššej ako 55000 EUR bez DPH. Zoznam musí byť doplnený referenciami alebo potvrdeniami o uspokojivom vykonaní prác v zmysle taxatívneho znenia podmienky účasti v ZVO, a to za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je obsiahnutá v predloženom Zozname. Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam a potvrdenie/ia obsahovali minimálne tieto údaje: a) Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa; b) Zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác, skutočný termín uskutočnenia stavebných prác, c) Popis uskutočnených stavebných prác, z ktorého bude jasne a určito zrejmé uskutočnenie stavebnýchprác na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, d) Vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (obsiahnuté len v predloženom potvrdení); e) Zmluvnú celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za zhotovenie stavebných prác, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie stavebných prác v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH. Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania Výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka. f) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje obsiahnuté v predloženom Zozname a potvrdení/iach. Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmá cena, ktorá - zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné), - zohľadňuje len uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné), - zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné), - je správne vyčíslená podľa tohto bodu. Podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Opis podmienky účasti: Bod č. 2
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených kľúčových odborníkov spĺňajúcich stanovené požiadavky. Uchádzač preukazuje na každú vyššie uvedenú pozíciu zvlášť osobu kľúčového odborníka, t.j. pozície nie je možné kumulovať. 2.1 Kľúčový odborník č. 1: Uchádzač preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky - Stavbyvedúceho, pričom preukáže nasledovné požiadavky a predloží doklady: 2.1.1 Doklad zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad. Stavbyvedúci zároveň predloží vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že bude pre tento predmet zákazky k dispozícii počas celej platnosti zmluvy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Bod 3. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Minimálna požadovaná úroveň štandardov Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení zmluvy. Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva kvality preukáže uchádzač platným dokladom: ISO 9001 v oblasti stavebníctva, alebo rovnocenné osvedčenia vydávané na základe systémov, ktoré boli certifikované akreditovanou osobou v zmysle zák. č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov EÚ. Bod 4. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO - preukázanie opatrenia použitého uchádzačom na zabezpečenie kvality. Uchádzač musí byť držiteľom licencie vydanej Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o. na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby v zmysle § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a zákona č. 237/2000 Z.z. a technickej normy STN 733134:2014.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Bod 4.
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO - preukázanie opatrenia použitého uchádzačom na zabezpečenie kvality. Uchádzač musí byť držiteľom licencie vydanej Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o. na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby v zmysle § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a zákona č. 237/2000 Z.z. a technickej normy STN 733134:2014.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celkovou cenou za predmet zákazky v EUR s DPH zaokrúhlenou na 2 desatinné miesta sa rozumie celková cena za predmet zákazky vypočítaná podľa Časti C.1 - Prílohy č. 2 súťažných podkladov. Uchádzač ocení všetky položky výkazu výmer Časti C.1 - Prílohy č. 2 súťažných podkladov. V prípade, že uzná, že na uskutočnenie tejto zákazky sú nevyhnutné aj iné činnosti vo výkaze výmer neuvedené, tieto uvedie a ocení na samostatnom výkaze.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za celý predmet zákazy v Eurách s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Vysoká škola múzických umení v Bratislave)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Vysoká škola múzických umení v Bratislave)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 13.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v termíne uvedenom vo Výzve na predkladanie ponúk a v súlade s § 52 ods. 2 ZVO – štvrtá veta, t.j. ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa bodu 22.2 nižšie. Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, môžu v rámci IS EVO využiť funkcionalitu „on-line sprístupnenie ponúk“. Príručku k danej funkcionalite nájdete na webovom sídle úradu: https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2788/online_spristupnenie_ponuk_VO
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronicky, ePVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506643
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma - isepvo
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)