Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zálesie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zálesie
Kód zákazky: 2/2024
Kód oznámenia: 13441 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45231400-9
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.6.2024 08:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Zálesie
Adresa: Trojičné nám.
90028 Zálesie
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Trojičné nám. Zálesie 90028 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú inžinierske služby - vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a realizáciu stavby, vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, vybavenia príslušných povolení (stavebný zákon, cestný zákon a pod.) na uskutočnenie stavebných prác spolu so súvisiacimi službami; uskutočnenie stavebných prác na modernizácii/rekonštrukcii jestvujúceho verejného osvetlenia, a so stavebnými prácami súvisiace služby ako porealizačné zameranie, projekt skutočného vyhotovenia, vypracovanie prevádzkových poriadkov a podobne. Podrobnejší opis vyplýva zo súťažných podkladov a ich príloh (najmä obchodné podmienky zmluvy o dielo, tendrová dokumentácia a pod.). Množstvo a rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb sú podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch a jeho prílohách, ktoré sú verejne prístupné.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Zálesie

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1288234
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Zálesie (ID: 27104)
 • Zákazka: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zálesie (ID: 504231)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 658eea34-8e55-4b4d-8e3c-b1bd9b91fc28
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Zálesie
 • IČO: 00682110
 • DIČ: 2020687207
 • Internetová adresa (URL): https://www.obeczalesie.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Trojičné nám.
 • Číslo: 1
 • Mesto: Zálesie
 • PSČ: 90028
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jurca@jurca.sk
 • Telefónne číslo: 0903930825
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Zálesie)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6825
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2/2024
 • Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zálesie
 • Opis: Predmetom zákazky sú inžinierske služby - vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a realizáciu stavby, vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, vybavenia príslušných povolení (stavebný zákon, cestný zákon a pod.) na uskutočnenie stavebných prác spolu so súvisiacimi službami; uskutočnenie stavebných prác na modernizácii/rekonštrukcii jestvujúceho verejného osvetlenia, a so stavebnými prácami súvisiace služby ako porealizačné zameranie, projekt skutočného vyhotovenia, vypracovanie prevádzkových poriadkov a podobne. Podrobnejší opis vyplýva zo súťažných podkladov a ich príloh (najmä obchodné podmienky zmluvy o dielo, tendrová dokumentácia a pod.). Množstvo a rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb sú podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch a jeho prílohách, ktoré sú verejne prístupné.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Celá obec
 • Mesto: Zálesie
 • PSČ: 900 28
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí v zmysle § 112, ods. 5, písm. a) zákona o VO spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie: Pokiaľ je niekde v tejto výzve uvedené len "zákon", alebo "zákon o VO", a to aj v príslušnom gramatickom tvare, jedná sa o zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 343/2015 Zbierky zákonov v znení platnom pre toto verejné obstarávanie. Všetky postupy tohto zadávania zákazky sa riadia ustanoveniami zákona o VO. Verejný obstarávateľ neručí za nesprávne použité podklady o zákone o VO, iných platných právnych predpisov, alebo iných dokumentov tohto zadávania zákazky zo strany záujemcov alebo uchádzačov, a nie je oprávnený robiť výklad zákona o VO alebo iných platných právnych predpisov. Pokiaľ je niekde uvedené len "EVO", alebo „IS EVO“, jedná sa o Elektronické verejné obstarávanie prostredníctvom informačného systému pôvodne vytvoreného Úradom pre verejné obstarávanie a v súčasnosti spravovaného Úradom vlády Slovenskej republiky. Systém EVO je elektronický informačný systém ktorý bol pôvodne vytvorený Úradom pre verejné obstarávanie, čím je týmto úradom garantované že sa jedná o postup ktorý je v súlade so zákonom o VO, vrátane miesta a spôsobu otvárania ponúk automatickým spôsobom a bez fyzickej prítomnosti uchádzačov. Predpokladaná hodnota, zo zákona o VO je nepovinný údaj. V zmysle § 6 ods. 17 zákona o VO sú však poskytované údaje o množstve ako aj rozsahu predmetu zákazky, a to odkazom na opis a množstvo, ktoré sú poskytnuté a verejne prístupné v zmysle zákona o VO v rámci súťažných podkladov. Keďže je v súlade so zákonom o VO, ako aj iných všeobecne záväzných platných právnych predpisov informácie poskytovať nielen priamo, ale aj odkazom na iný verejne prístupný dokument, tým je v danom prípade splnená podmienka § 6 ods. 17, ako aj § 113 ods. 2 písm. b) zákona o VO a nedochádza k jeho porušeniu neuvedením finančnej hodnoty predpokladanej hodnoty zákazky v tomto oznámení. Toto zadávanie zákazky podlieha ustanoveniu § 170 ods. 7 písm. a) zákona o VO. Komunikačným jazykom pokiaľ nie je v zákone o VO uvedené inak, je štátny/slovenský jazyk. Zo strany záujemcov/uchádzačov môže byť použitý český jazyk. Pri použití českého jazyka vo vysoko špecifických prípadoch kedy to nebude zrejmé v slovenskom jazyku, môže byť z dôvodu zrozumiteľnosti a jednoznačnosti vyžadovaný preklad do slovenského jazyka. Na jazyk predkladaných dokladov a dokumentov preukazujúcich splnenie podmienky účasti sa vzťahujú ustanovenia zákona o VO, pričom sa nerozširuje počet akceptovateľných jazykov nad tie ktoré sú uvedené zákonom o VO. Keďže ponukou v súťaži je Zmluva o dielo, zmluva a jej časti ktorých formuláre boli poskytnuté v súťažných podkladoch sa predkladajú v štátnom, to je v slovenskom jazyku. Doklady zmluvy vydané iným orgánom (prílohy ku zmluve ktoré nie sú formulármi poskytnutými v rámci súťaže) môžu byť predložené okrem štátneho, to je slovenského jazyka aj v českom jazyku. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi, a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania (t.j. aj zrušenie použitého postupu zadávania zákazky). V tejto výzve sú síce uvedené kontaktné údaje na kontaktnú osobu, komunikácia však bude prebiehať v zmysle podmienok súťaže cez elektronický systém cez ktorý sa toto verejné obstarávanie realizuje (EVO). Výnimku tvoria len situácie keď bude uchádzač v zmysle zákona o VO vyzvaný na predloženie (napr. dokladov, vzoriek a pod.) ktoré nemožno doručovať elektronicky cez systém EVO, ako to vyplýva zo súťažných podkladov. Na komunikáciu obchádzajúcu tento elektronický systém sa nebude reagovať. Pracovná doba pre toto verejné obstarávanie je v pracovných dňoch pondelok až štvrtok v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod., a v pracovný piatok od 08:00 hod. do 12:00 hod. miestneho času.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zálesie
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2/2024
 • Názov : Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Zálesie
 • Opis: Predmetom zákazky sú inžinierske služby - vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a realizáciu stavby, vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, vybavenia príslušných povolení (stavebný zákon, cestný zákon a pod.) na uskutočnenie stavebných prác spolu so súvisiacimi službami; uskutočnenie stavebných prác na modernizácii/rekonštrukcii jestvujúceho verejného osvetlenia, a so stavebnými prácami súvisiace služby ako porealizačné zameranie, projekt skutočného vyhotovenia, vypracovanie prevádzkových poriadkov a podobne. Podrobnejší opis vyplýva zo súťažných podkladov a ich príloh (najmä obchodné podmienky zmluvy o dielo, tendrová dokumentácia a pod.). Množstvo a rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb sú podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch a jeho prílohách, ktoré sú verejne prístupné
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Celá obec
 • Mesto: Zálesie
 • PSČ: 900 28
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Vyplývajú zo súťažných podkladov a ich príloh.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 9
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí v zmysle § 112, ods. 5, písm. a) zákona o VO spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO. Požaduje sa preukázanie v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o VO (to znamená ktorýmkoľvek dokladom možným podľa zákona o VO) a súvisiacich platných právnych predpisov na činnosti ktoré sú predmetom zákazky, to je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu a druhu stavby ako vyplýva z predmetu zákazky, a na projekčnú činnosť druhu stavby vyplývajúcu z predmetu zákazky. Uchádzači registrovaní v informačných systémoch Slovenskej republiky ku ktorým majú obce/mestá podľa platných právnych predpisov prístup, doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO nemusia predkladať. V takom prípade, a ak nie sú zároveň vedení v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a jemu príslušných zákona o VO však uvedú, v ktorom registri sú registrovaní. V prípade že uchádzač je platne zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a jemu príslušných zákona o VO, takýto doklad nemusí predkladať, ani uvádzať že je v ňom zapísaný.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ako celková cena celej zákazky vrátane DPH. Jednotka hodnoty : € Najvyšší počet bodov (podľa váhovosti tohto hodnotiaceho kritéria) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou cenou. Pri ostatných ponukách sa počet bodov pridelí podľa vzorca : najnižšia ponuková cena / hodnotená ponuková cena x počet bodov váhovosti tohto hodnotiaceho kritéria.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 86
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ako hodinová spotreba elektrickej energie celej riešenej inštalovanej sústavy vrátane strát, pri plnom výkone všetkých inštalovaných elektrických zariadení ktoré sú predmetom zákazky. Jednotka hodnoty : W/h Najvyšší počet bodov (podľa váhovosti tohto hodnotiaceho kritéria) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou spotrebou elektrickej energie. Pri ostatných ponukách sa počet bodov pridelí podľa vzorca : najnižšia ponuková spotreba elektrickej energie / hodnotená ponuková spotreba elektrickej energie x počet bodov váhovosti tohto hodnotiaceho kritéria.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 6
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Spotreba elektrickej energie
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ako súčet hodnôt všetkých jasov všetkých referenčných úsekov komunikácií. Jednotka hodnoty : cd/m2 Najvyšší počet bodov (podľa váhovosti tohto hodnotiaceho kritéria) sa pridelí ponuke uchádzača s najvyššým súčtom jasov komunikácie referenčných bodov. Pri ostatných ponukách sa počet bodov pridelí podľa vzorca : hodnotený ponukový súčet jasov komunikácie referenčných bodov / najvyšší ponukový súčet jasov komunikácie referenčných bodov x počet bodov váhovosti tohto hodnotiaceho kritéria.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 4
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jas vozovky
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ako priemer hodnôt pozdĺžnych rovnomerností osvetlenia všetkých referenčných úsekov. Jednotka hodnoty : číselná hodnota podľa normy bez označenia hodnoty Najvyšší počet bodov (podľa váhovosti tohto hodnotiaceho kritéria) sa pridelí ponuke uchádzača s najvyšším priemerom pozdĺžnej rovnomernosti osvetlenia. Pri ostatných ponukách sa počet bodov pridelí podľa vzorca : hodnotená ponuková priemerná pozdĺžna rovnomernosť osvetlenia / najvyššia ponuková priemerná pozdĺžna rovnomernosť osvetlenia x počet bodov váhovosti tohto hodnotiaceho kritéria
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 2
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Pozdĺžna rovnomernosť osvetlenia
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ako priemer hodnôt priečnych rovnomerností osvetlenia všetkých referenčných úsekov. Jednotka hodnoty : číselná hodnota podľa normy bez označenia hodnoty Najvyšší počet bodov (podľa váhovosti tohto hodnotiaceho kritéria) sa pridelí ponuke uchádzača s najvyšším priemerom priečnej rovnomernosti osvetlenia. Pri ostatných ponukách sa počet bodov pridelí podľa vzorca : hodnotená ponuková priemerná priečna rovnomernosť osvetlenia / najvyššia ponuková priemerná priečna rovnomernosť osvetlenia x počet bodov váhovosti tohto hodnotiaceho kritéria.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 2
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Priečna rovnomernosť osvetlenia
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Zálesie)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Zálesie)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 13.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 13.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:05
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky sa otvárajú na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy v zmysle podmienok zákona o VO a EVO (IS EVO). Vzhľadom na to je miesto otvárania ponúk irelevantné. Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk je každému oprávnenému subjektu umožnená prihlásením sa do elektronického systému prostredníctvom ktorého sa súťaž realizuje. Systém EVO ihneď po otvorení ponúk automaticky elektronicky bez možnosti ľudského zásahu vytvorí elektronickú zápisnicu z otvárania ponúk, ktorú rozošle všetkým oprávneným subjektom
 • Miesto otvárania ponúk: Irelevantné, viď uvedené vyššie.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504231
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Zálesie)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Zálesie)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)