Rekonštrukcia odborných učební

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia odborných učební
Kód zákazky: 1/2024
Kód oznámenia: 13329 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Ostatné CPV: 45214310-6
45214700-7
Predpokladaná hodnota: 74 819,46 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 23.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lomonosovova
Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Lomonosovova Trnava Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom obstarávania je realizácia rekonštrukcie miestností na 3. poschodí internátu v priestoroch SOŠ OaS, Lomonosovova 2797/6 Trnava v zmysle projektovej dokumentácie. Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii spolu s výkaz výmer.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1292230
1. Základné údaje
 • Organizácia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava (ID: 29321)
 • Zákazka: Rekonštrukcia odborných učební (ID: 506638)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
 • IČO: 00893412
 • DIČ: 2021133851
 • Adresa
 • Ulica: Lomonosovova
 • Číslo: 6
 • Mesto: Trnava
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: marta.smatralova@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0907225002
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1771
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov: Rekonštrukcia odborných učební
 • Opis: Predmetom obstarávania je realizácia rekonštrukcie miestností na 3. poschodí internátu v priestoroch SOŠ OaS, Lomonosovova 2797/6 Trnava v zmysle projektovej dokumentácie. Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii spolu s výkaz výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 74 819.46
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods.1 písm. e),f) zák. 343/20215 Z. z. o VO
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia odborných učební
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov : Rekonštrukcia odborných učební
 • Opis: Predmetom obstarávania je realizácia rekonštrukcie miestností na 3. poschodí internátu v priestoroch SOŠ OaS, Lomonosovova 2797/6 Trnava v zmysle projektovej dokumentácie. Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii spolu s výkaz výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45214310, 45214700
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: celková cena za celý predmet zákazky je bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 04.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506638
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)