Zabezpečenie stravovania pre žiakov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania pre žiakov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
Kód zákazky: VO-00219
Kód oznámenia: 13246 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55520000-1
Predpokladaná hodnota: 360 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 23.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: J.G.Tajovského
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: J.G.Tajovského Banská Bystrica 97401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica. Súčasťou predmetu zákazky je aj prenájom nebytového priestoru určeného na prevádzkovanie výdajne jedál a prenájom materiálno - technického vybavenia.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1291994
1. Základné údaje
 • Organizácia: Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica (ID: 83115)
 • Zákazka: Zabezpečenie stravovania pre žiakov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica (ID: 506518)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 4bd0ff06-be6a-48a6-81d8-c21c60680a25
 • Identifikátor verzie oznámenia: 82198e80-94d8-4719-9c7a-72ef19f0dd89
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica
 • IČO: 00607053
 • DIČ: 2021125579
 • Adresa
 • Ulica: J.G.Tajovského
 • Číslo: 24
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: beata.fulneckova@bbsk.sk
 • Telefónne číslo: +421949014600
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1316
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: VO-00219
 • Názov: Zabezpečenie stravovania pre žiakov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica. Súčasťou predmetu zákazky je aj prenájom nebytového priestoru určeného na prevádzkovanie výdajne jedál a prenájom materiálno - technického vybavenia.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Služby hromadného stravovania pre školy
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tajovského 24
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97429
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 ZVO a zároveň podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch na URL adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55575/summary
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ má podľa ustanovenia § 28 ods. 2 ZVO povinnosť v prípade, ak nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. V nadväznosti na vyššie uvedenú povinnosť verejný obstarávateľ uvádza nasledovné odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti. Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne ide o prípravu, dodanie a zabezpečenie výdaja stravy v priestoroch Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica, ktorá je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Poskytovanie služby bude konkrétne pre Strednú zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica. Bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, predovšetkým v časti B. Opis predmetu zákazky SP (ďalej aj „SP“) a v prílohách SP. Z vyššie uvedených dôvodov bude verejný obstarávateľ predmetnú službu riešiť ako jednu dodávku, aby sa vzhľadom na charakter dodania služby, eliminovalo riziko kolízie poskytovateľov. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nie je možné, resp. vhodné predmet zákazky rozdeliť na jednotlivé časti, pretože jeho prípadným rozdelením na akékoľvek časti by došlo k výraznému sťaženiu, až k zmareniu možnosti úspešného prevádzkovania školskej jedálne - príprava, dodanie a zabezpečenie výdaja stravy. Na základe vyššie uvedeného, verejný obstarávateľ nepovažuje za vhodné deliť predmet tejto zákazky, keďže je potrebné zabezpečiť komplexné a v mnohých ohľadoch vzájomne neoddeliteľné poskytnutie služby (príprava, dodanie a zabezpečenie výdaja stravy) pre Strednú zdravotnícku školu, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica. Okrem iných možných rizík, nerozdelenie predmetu zákazky na časti eliminuje riziko pochybností pri určení zodpovednosti konkrétneho poskytovateľa služby pri škodovej udalosti. Vo výkladovom stanovisku ÚVO č. 2/2018 sa uvádza, že (cit.) „pri konkrétnych prípadoch môžu existovať aj dôvody technického charakteru, ktoré neumožňujú alebo sťažujú rozdelenie zákazky na časti. Existujú rôzne dôvody, ktoré môžu brániť rozdeleniu zákazky.“ Verejný obstarávateľ posúdil všetky vyššie uvedené okolnosti, pričom dospel k záveru, že delenie predmetu zákazky nie je účelné, naopak bolo by výrazne kontraproduktívne, a to najmä z dôvodov, že: - rozdelenie zákazky na časti by pri poskytovaní služby spôsobovalo časové, personálne, organizačné a právne prekážky, ktoré by sťažovali poskytnutie služby; - rozdelením zákazky by sa oslabila pozícia verejného obstarávateľa z hľadiska držania záruky a z hľadiska praktickej možnosti vymáhania zodpovednosti u poskytovateľov. Z vyššie uvedených dôvodov verejný obstarávateľ ako osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných poskytovateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie stravovania pre žiakov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO-00219
 • Názov : Zabezpečenie stravovania pre žiakov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica. Súčasťou predmetu zákazky je aj prenájom nebytového priestoru určeného na prevádzkovanie výdajne jedál a prenájom materiálno - technického vybavenia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky v SP (ďalej aj „SP“) a v prílohách SP.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 360 000.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tajovského 24
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97429
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 22
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch na URL adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55575/summary
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 21.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 21.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky (online), spôsobom podľa § 52 ods. 2 ZVO. Viac informácií je uvedených v bode 17. súťažných podkladov.
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Viac informácií je uvedených v bode 17. súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/55575/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506518
 • Označenie dokumentu/zákazky: VO-00219
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronický systém JOSEPHINE
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/55575/summary
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)