„Rekonštrukcia bleskozvodu a elektroinštalácie Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch“- SD

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Rekonštrukcia bleskozvodu a elektroinštalácie Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch“- SD
Kód zákazky: 06944/2024/MAJ
Kód oznámenia: 13213 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71520000-9
Predpokladaná hodnota: 750,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 08:00
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby pre predmet zákazky s názvom: „Rekonštrukcia bleskozvodu a elektroinštalácie Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch“ Rozsah stavby, pre ktorú bude mandatár vykonávať stavebný dozor je stanovený projektovou dokumentáciou diela vypracovanou: Ing. Stanislav Zdichavský, Pod Kalváriou 373, 955 01 Topoľčany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291785
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: „Rekonštrukcia bleskozvodu a elektroinštalácie Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch“- SD (ID: 505556)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: anna.bartova@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0376925940
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 06944/2024/MAJ
 • Názov: „Rekonštrukcia bleskozvodu a elektroinštalácie Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch“- SD
 • Opis: Predmetom zákazky je výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby pre predmet zákazky s názvom: „Rekonštrukcia bleskozvodu a elektroinštalácie Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch“ Rozsah stavby, pre ktorú bude mandatár vykonávať stavebný dozor je stanovený projektovou dokumentáciou diela vypracovanou: Ing. Stanislav Zdichavský, Pod Kalváriou 373, 955 01 Topoľčany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 750
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebný dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie – podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. -§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí uvedený doklad predložiť, verejný obstarávateľ ho získa z verejne dostupných portálov. - § 32 ods. 1 písm. f) ZVO Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: prílohu D § 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie. Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. V prípade, ak má uchádzač platný zápis v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní nepredkladá.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Rekonštrukcia bleskozvodu a elektroinštalácie Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch“- SD
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 06944/2024/MAJ
 • Názov : „Rekonštrukcia bleskozvodu a elektroinštalácie Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch“- SD
 • Opis: Predmetom zákazky je výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby pre predmet zákazky s názvom: „Rekonštrukcia bleskozvodu a elektroinštalácie Tribečského osvetového strediska v Topoľčanoch“ Rozsah stavby, pre ktorú bude mandatár vykonávať stavebný dozor je stanovený projektovou dokumentáciou diela vypracovanou: Ing. Stanislav Zdichavský, Pod Kalváriou 373, 955 01 Topoľčany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebný dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 4
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: - Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov – doklad o odbornej spôsobilosti na požadovaný výkon činnosti stavebného dozoru (oprávnenie na vybrané činnosti vo výstavbe), podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť sken dokladu - platné osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pre výkon funkcie stavebného dozoru s odborným zameraním 10-pozemné stavby, resp. rovnocenným dokladom vydaným príslušnou organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Doklad musí byť predložený ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky stavebného dozoru a originálnym podpisom stavebného dozoru. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje preukázanie pracovnoprávneho vzťahu s predmetnou fyzickou osobou (verejný obstarávateľ bude akceptovať čestné vyhlásenie uchádzača resp. iný obdobný ekvivalentný doklad preukazujúci pracovnoprávny vzťah). - § 34 ods. 3 ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: on -line
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=505556&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505556
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)