Vypracovanie projektovej dokumentácie Riešenie problémových úsekov na ceste II/520 (Nová Bystrica - Vychylovka)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Riešenie problémových úsekov na ceste II/520 (Nová Bystrica - Vychylovka)"
Kód zákazky: 506016
Kód oznámenia: 13134 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 26 666,67 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Martina Rázusa
01001 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Martina Rázusa Žilina 01001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je obstaranie služieb týkajúcich sa vypracovania projektových dokumentácií (ďalej len PD: SO1-Oprava múru na II/520 v obci Nová Bystrica – Vychylovka, SO 02 – Rekonštrukcia MO 520-011 pre zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti v oblasti, kde sa oporný múr a mostný objekt, ktorý je vo vlastníctve ŽSK, nachádza. Služby sa budú týkať vypracovania PD pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie (DSP/DRS). Podrobnejšie informácie sú v Súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky a v samostatnej prílohe Výkaz minimálneho rozsahu.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291217
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ID: 79540)
 • Zákazka: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Riešenie problémových úsekov na ceste II/520 (Nová Bystrica - Vychylovka)" (ID: 506016)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
 • IČO: 42054575
 • DIČ: 2022299059
 • Adresa
 • Ulica: Martina Rázusa
 • Číslo: 104
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vo.sczskca@vuczilina.sk
 • Telefónne číslo: 0414333032
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/10007
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 506016
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Riešenie problémových úsekov na ceste II/520 (Nová Bystrica - Vychylovka)"
 • Opis: Predmetom zákazky je obstaranie služieb týkajúcich sa vypracovania projektových dokumentácií (ďalej len PD: SO1-Oprava múru na II/520 v obci Nová Bystrica – Vychylovka, SO 02 – Rekonštrukcia MO 520-011 pre zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti v oblasti, kde sa oporný múr a mostný objekt, ktorý je vo vlastníctve ŽSK, nachádza. Služby sa budú týkať vypracovania PD pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie (DSP/DRS). Podrobnejšie informácie sú v Súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky a v samostatnej prílohe Výkaz minimálneho rozsahu.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 26 666.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Riešenie problémových úsekov na ceste II/520 (Nová Bystrica - Vychylovka)"
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 506016
 • Názov : Vypracovanie projektovej dokumentácie "Riešenie problémových úsekov na ceste II/520 (Nová Bystrica - Vychylovka)"
 • Opis: Predmetom zákazky je obstaranie služieb týkajúcich sa vypracovania projektových dokumentácií (ďalej len PD: SO1-Oprava múru na II/520 v obci Nová Bystrica – Vychylovka, SO 02 – Rekonštrukcia MO 520-011 pre zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti v oblasti, kde sa oporný múr a mostný objekt, ktorý je vo vlastníctve ŽSK, nachádza. Služby sa budú týkať vypracovania PD pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie (DSP/DRS). Podrobnejšie informácie sú v Súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky a v samostatnej prílohe Výkaz minimálneho rozsahu.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO: Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v zmysle § 34 ods. 1 písm. a. zákona o VO, ktorým preukáže: Uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo podobného charakteru služby ako je predmet zákazky v minimálnom objeme ako je predpokladaná hodnota zákazky. (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene). Služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sú služby týkajúce sa vypracovania projektových dokumentácií na inžinierske - dopravné stavby – oporné múry s dĺžkou min. rovnakou ako predpokladaná dĺžka úpravy predmetného oporného múra. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch v časti A2 Podmienky účasti uchádzačov
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží údaje o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zákazky v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: a) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) na projektovanie a výkon inžinierskej činnosti s príslušným oprávnením na činnosti na výkon projekčnej činnosti autorizovaný stavebný inžinier vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov v osvedčenej kópii s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť platný v EÚ. Uchádzač uvedie zodpovedného projektanta, pri ktorom preukáže nasledovné: • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizácia: stupňa I3 - Inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na statiku a dynamiku stavieb a stupňa I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (§ 5 ods. 1b (2)) alebo stupňa I3 - Inžinier pre statiku stavieb (§ 5 ods. 1b (3)) so zameraním na statiku a dynamiku stavieb a stupňa A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb so zameraním na dopravné stavby (§ 5 ods. 1a) zákona č. 138/1992 Zb. alebo ekvivalentný doklad. • účasť na min. 3 (troch) projektoch s rovnakým zameraním ako predmet zákazkky s dĺžkou jedného objektu, min. dĺžky podľa predpokladanej dĺžky úpravy predmetného oporného múru , v rámci ktorých vykonával ZP rovnakého predmetu zákazky (DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS alebo DP, ktorého súčasťou je DRS). • Verejný obstarávateľ bude akceptovať splnenie požiadavky A.2.2 v odstavci 2a) dvoma rôznymi osobami/projektantami. Pri dokladovaní splnenia požiadaviek bude v tomto prípade požadované pri oboch osobách/projektantoch predložiť pre oboch- účasť na min. 3 (troch) projektoch s rovnakým zameraním ako predmet zákazkky s dĺžkou jedného objektu, min. dĺžky podľa predpokladanej dĺžky úpravy predmetného oporného múru , v rámci ktorých vykonával ZP rovnakého predmetu zákazky (DSP v podrobnosti DRS, alebo DRS alebo DP, ktorého súčasťou je DRS). Rovnako je potrebné predložiť zmluvný vzťah s uchádzačom, a teda či je zamestnanom. V prípade doloženia ekvivaletného osvedčenia Uchádzač bude musieť doložiť podklad o rozsahu tohto osvedčenia, aby sa mohlo adekvátne zhodnotiť, či je dané osvedčenie rovnocenným ekvivalentom kombinácie autorizácií I2+I3. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch v časti A2 Podmienky účasti uchádzačov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Miesto otvárania ponúk: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/506016
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506016
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)