Rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie a prístavby priestorov v obci Hosťová

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie a prístavby priestorov v obci Hosťová
Kód zákazky: 052024
Kód oznámenia: 13113 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 414 699,35 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 08:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Hosťová
Adresa: Hosťová
95102 Hosťová
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Hosťová Hosťová 95102 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia prístavby k Materskej škole v Hosťovej, HOSŤOVÁ 121, 951 02 HOSŤOVÁ. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený jestvujúcou projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291685
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Hosťová (ID: 24048)
 • Zákazka: Rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie a prístavby priestorov v obci Hosťová (ID: 506316)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: f848ab8a-6c54-47f2-aa32-be58810464a3
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Hosťová
 • IČO: 00656143
 • DIČ: 2021269756
 • Internetová adresa (URL): https://www.hostova.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Hosťová
 • Číslo: 120
 • Mesto: Hosťová
 • PSČ: 95102
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obec@hostova.sk
 • Telefónne číslo: 00421377871310
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Hosťová)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6819
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 052024
 • Názov: Rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie a prístavby priestorov v obci Hosťová
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia prístavby k Materskej škole v Hosťovej, HOSŤOVÁ 121, 951 02 HOSŤOVÁ. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený jestvujúcou projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 414 699.35
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hosťová 121
 • Mesto: Hosťová
 • PSČ: 95102
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia je Materská škola Hosťová, Hosťová 121, 951 02 Hosťová.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 7) zákona predložením dokladov, resp. v zmysle § 152 zákona. Pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) uvedie uchádzač v ponuke len, ktorým dokladom naplní predmetné splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (Zápis v OR SR, ŽR SR príp. iné oprávnenie podnikania týkajúce sa predmetu zákazky). V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením čestného vyhlásenia alebo jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Zadávanie podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") na https://www.isepvo.sk/, verejný obstarávateľ neposkytuje záujemcom súťažné podklady, tie sú v plnej miere zverejnené priamo v profile verejného obstarávateľa. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Keďže verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční Verejný obstarávateľ až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a iba v prípade ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ bude aplikovať postup v zmysle § 112 ods. 7 písm. b) ZVO v spojení s príslušnými časťami § 55 ods. 1 ZVO, tzv. super reverznú súťaž. Verejný obstarávateľ teda bude vyhodnocovať ponuku uchádzača z hľadiska splnenia podmienok účasti ako aj splnenia požiadaviek na predmet zákazky iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk. 3. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia nahttps://www.isepvo.sk/, z dôvodu validácie hospodárskeho subjektu je potrebné urobiť registráciu v predstihu. 4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. 5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal. 6. Predmetné verejné obstarávanie nie je: obstarávanie inovácií ani zelené verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie nie je zamerané na sociálne aspekty vzhľadom na charakter predmetu obstarávania.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie a prístavby priestorov v obci Hosťová
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 052024
 • Názov : Rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie a prístavby priestorov v obci Hosťová
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia prístavby k Materskej škole Hosťová, HOSŤOVÁ 121, 951 02 HOSŤOVÁ. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený jestvujúcou projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hosťová 121
 • Mesto: Hosťová
 • PSČ: 95102
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 9
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §112 ods. 14 zákona č. 343/2015. Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky vo výške 8 000 EUR.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA
 • Opis podmienky účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. dokumenty podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka – stavebné práce, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné údaje v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak uchádzač dosiahol minimálnu požadovanú úroveň obratu už za jeden alebo dva hospodárske roky uvedeného obdobia, postačuje, ak predloží prehľad o obrate len za tento jeden alebo dva hospodárske roky. Ak uchádzač vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť neskôr ako mohol dosiahnuť preukázanie obratu za obdobie troch hospodárskych rokov, preukáže rovnakú minimálnu požadovanú úroveň obratu za obdobie, od ktorého vznikol, resp. začal prevádzkovať činnosť. Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením čestného vyhlásenia alebo jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať minimálny obrat 750 000 EUR v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka – stavebné práce, najviac za obdobie posledných troch hospodárskych rokov. Uchádzač spracuje čestné vyhlásenie, kde uvedie obrat. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB k 31.12. príslušného roka.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJSPÔSOBILOSTI
 • Opis podmienky účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 2. v súlade s § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní – opisom opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality. 3. doklad podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa § 34 za všetkých členov skupiny spoločne. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením čestného vyhlásenia alebo jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodaných stavebných prác a potvrdených referencií s predmetom rovnakým alebo podobným, ako je predmet zákazky (novostavby, prístavby), pričom sa požaduje preukázanie realizácie minimálne 3 podobných zákaziek, pričom minimálne jedna zákazka musí byť v hodnote minimálne 250 000,- EUR (bez DPH), alebo ekvivalent tejto hodnoty, za uvedené päťročné obdobie. K bodu 2.: Uchádzač predloží certifikát v zmysle požiadaviek normy EN ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie daného certifikátu. K bodu 3.: Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému environmentálneho riadenia v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vydanie daného certifikátu.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: CENA v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade prijatia ponuky skupiny Zhotoviteľov verejný obstarávateľ vyžaduje, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, vytvorenie právnej formy, v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pred uzatvorením zmluvy, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Pri spracovaní ponuky uchádzačom je potrebné dbať na špecifické podmienky realizácie diela, ktoré sú popísané v obchodných podmienkach v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ požaduje po podpísaní Zmluvy o dielo od zhotoviteľa zloženie výkonovej zábezpeky. Predpokladaná realizácia diela je v rokoch 2024 - 2025. Dôrazne upozorňujeme uchádzačov, že je potrebné prihliadať pri naceňovaní diela s týmto časovým harmonogramom a zohľadniť prípadné očakávané cenové navýšenia - počas realizácie diela nie je možné navyšovať cenu diela. V prípade uvedenia konkrétneho odkazu na typ, značku je oprávnený uchádzač navrhnúť v cenovej ponuke ekvivalent.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Hosťová)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Hosťová)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:15
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
 • Miesto otvárania ponúk: Obec Hosťová, Hosťová 120, 951 2 Hosťová. Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom EVO sa rozumie jej sprístupnenie.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506316
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Hosťová)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Hosťová)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)