DVOJTRIEDNA MATERSKÁ ŠKOLA

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DVOJTRIEDNA MATERSKÁ ŠKOLA
Kód zákazky: 503755
Kód oznámenia: 13138 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 589 598,37 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Číž
Adresa: Číž
98043 Číž
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Číž Číž 98043 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania je realizácia stavebných prác na zákazke " DVOJTRIEDNA MATERSkÁ ŠKOLA". Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v projektovej dokumentácií, sprievodnej správe a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy k súťažným podkladom.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Číž

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1287306
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Číž (ID: 65885)
 • Zákazka: DVOJTRIEDNA MATERSKÁ ŠKOLA (ID: 503755)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: a5cb15c4-5635-4bd6-b742-f6635e9c2205
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Číž
 • IČO: 00318655
 • DIČ: 2021168677
 • Adresa
 • Ulica: Číž
 • Mesto: Číž
 • PSČ: 98043
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: svt@svt.sk
 • Telefónne číslo: 0903601138
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Číž)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5206
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 503755
 • Názov: DVOJTRIEDNA MATERSKÁ ŠKOLA
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je realizácia stavebných prác na zákazke " DVOJTRIEDNA MATERSkÁ ŠKOLA". Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v projektovej dokumentácií, sprievodnej správe a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy k súťažným podkladom.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 589 598.37
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO. 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. 3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO. 4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom alebo b) čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 ZVO alebo c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie. 5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov. 6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 7) Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: DVOJTRIEDNA MATERSKÁ ŠKOLA
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 503755
 • Názov : DVOJTRIEDNA MATERSKÁ ŠKOLA
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je realizácia stavebných prác na zákazke "DVOJTRIEDNA MATERSKÁ ŠKOLA". Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v projektovej dokumentácií, sprievodnej správe a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy k súťažným podkladom.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 589 598.37
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: 1.1.podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) v spojení s § 38 ods. 9 ZVO preukazuje: - predložením súvahy a výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich za posledné 3 roky - úroveň likvidity 1. stupňa, likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa za posledné 3 roky - indexom N05 - bonitného modelu na posúdenie finančného zdravia podniku Podrobné vymedzenie podmienky je uvedené v súťažných podkladoch (A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 1. § 34 ods.1 písm.b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom a. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie b. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Uchádzač preukáže referencie v minimálnej výške 500 000,00 Eur bez DPH za obdobie predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. 2. § 34 ods. 1 písm. c) zákona: - min. jeden bezpečnostný technik - min. jeden lešenár - min. jeden klampiar - min. jeden elektrotechnik - min. jeden revízny technik elektrických zariadení - min. jeden tesár 3. § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 Zákona o verejnom obstarávaní nasledovne: - platný dokument od nezávislej certifikačnej autority na zabudovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, resp. obdobný certifikát vydaný v krajine Európskej únie. - platný dokument od nezávislej certifikačnej autority na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb, resp. obdobný certifikát vydaný v krajine Európskej únie. - platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na sa na oblasť predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality. 4. § 34 ods. 1 písm. g): údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. 5. § 34 ods. 1 písm. h): uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní. 6. § 34 ods. 1 písm. j): uchádzač predloží technické listy, skladové karty resp. iné doklady preukazujúc disponibilitu minimálne: - 500 m2 lešenia - 1 x auto z rukou min. EURO 4 - 1 x nákladné auto min. EURO 5 - 1 x šmykom riadený nakladač - 1 x traktorbáger min. EURO 4 - vibračný dvoj valec s ozubenými kolesami min. 2t - samohybná, samonakladacia miešačka betónu min. 2,5m3 Podrobné vymedzenie podmienky je uvedené v súťažných podkladoch (A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 11.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: SVT s.r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc EUR) Spôsoby zloženia zábezpeky: zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, poistením záruky ako poistný druh podľa § 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších podpisov, alebo poskytnutím bankovej záruky za záujemcu. Podrobnejšie informácie k zábezpeke sa nachádzajú v bode 15 súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5206?cHash=8cf436313714a2b70233f42cc447ecd1
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503755
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)