Dodanie a montáž zónového riadenia vykurovacej sústavy – stavebné práce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie a montáž zónového riadenia vykurovacej sústavy – stavebné práce
Kód zákazky: 01_2024
Kód oznámenia: 12692 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 11 979,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 18:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hálova
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Hálova Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Slovensko Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, SR
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – a to v rozsahu dodanie a montáže zónového riadenia vykurovacej sústavy v objekte Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, SR podľa spracovaného projektu pre realizáciu stavby vyhotoveného autorizovanou osobou reg. Č. 5756*I4,A2, projekt s názvom ŠPŠE – EKVITERMICKÁ REGULÁCIA. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti A.3 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a časti A.7 ZMLUVA, Prílohe č. 1 Zmluva o dielo Výzvy na predkladanie ponúk.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290822
1. Základné údaje
 • Organizácia: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava (ID: 44309)
 • Zákazka: Dodanie a montáž zónového riadenia vykurovacej sústavy – stavebné práce (ID: 505732)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
 • IČO: 17327661
 • DIČ: 2020902191
 • Internetová adresa (URL): https://spsehalova.sk
 • Adresa
 • Ulica: Hálova
 • Číslo: 16
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • PSČ: 85101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Sekretariát:
 • E-mail: skola@spsehalova.sk
 • Telefónne číslo: +421263823402
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2108
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 01_2024
 • Názov: Dodanie a montáž zónového riadenia vykurovacej sústavy – stavebné práce
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – a to v rozsahu dodanie a montáže zónového riadenia vykurovacej sústavy v objekte Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, SR podľa spracovaného projektu pre realizáciu stavby vyhotoveného autorizovanou osobou reg. Č. 5756*I4,A2, projekt s názvom ŠPŠE – EKVITERMICKÁ REGULÁCIA. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti A.3 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a časti A.7 ZMLUVA, Prílohe č. 1 Zmluva o dielo Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: supplies, služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 11 979.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 50720000, 45331100, 50510000, 39715200, 45330000, 34944000, 45350000, 44162100, 45300000, 45000000, 45400000, 45262600, 45310000, 90512000, 90513000, 60000000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hálova 16
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • PSČ: 85101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, SR
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v súlade s § 32 ods. 3 predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. 2. podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením podľa prílohy – časti A.4 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ Výzvy na predkladanie ponúk. 3. preukázanie podmienky u uchádzača, že u neho existuje (/neexistuje) dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, ak sa konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami, preukazuje uchádzač napr. doloženým vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy – časti A.4 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ Výzvy na predkladanie ponúk. Podrobné informácie podmienok účasti sú uvedené v prílohe – časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV Výzvy na predkladanie ponúk
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO. 2. Verejný obstarávateľ stanovil podmienky podľa § 117 ods. 5) ZVO a, to preukázanie podmienky u uchádzača, že u neho existuje (/neexistuje) dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. § 40 ods. 6 písm. f) ZVO, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami, uvedené preukazuje uchádzač napr. doloženým vyhlásením, ktoré je súčasťou Návrhu na predkladanie ponúk (resp. Výzvy na predkladanie ponúk). 3. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO, na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom. 4. Ustanovenie § 11 ZVO tým nie je dotknuté (predch. ods. č. 2). Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu v prípadoch upravených v § 11 ods. 1 ZVO. 5. Komunikácia a výmena informácií sa uskutočňuje podľa § 20 ZVO a v súlade so súťažnými podkladmi/výzvou na predkladanie ponúk a prebieha, realizuje sa prostredníctvom informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie elektronická platforma https://www.isepvo.sk/ v aktuálne platnej verzii – IS EVO, vedenom a sprístupnenom: Úrad vlády Slovenskej republiky dostupnom na webovom sídle https://www.isepvo.sk/ (ďalej len systém EVO / IS EVO). Podrobnejšie informácie o systéme EVO sú uvedené v aktuálnych príručkách, ktoré sú verejne prístupné na portáli elektronickej platformy – IS EVO (v aktuálne platnej verzii) v časti PRÍRUČKY / Dokumentácia https://www.isepvo.sk/dokumentacia/ a v časti VIDEONÁVODY https://www.isepvo.sk/videonavody/ . Návody a ďalšie informácie sú dostupné na stránke www.eplatforma.gov.sk. Ponuky sa budú predkladať prostredníctvom elektronickej platformy - IS EVO. Na ponuku uchádzača, predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a na ponuku predloženú iným spôsobom ako prostredníctvom IS EVO sa nebude prihliadať. 6. Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (v editovateľnej podobe – aj pre prípadnú potrebu zadania štruktúrovaných dát ponuky) sú v súlade so zákonom / ZVO od zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk prístupné v rámci systému IS EVO predmetného VO, ako aj v profile verejného obstarávateľa v časti Dokumenty zákazky. 7. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom, aby si dôsledne kontrolovali svoje používateľské konto zriadené v systéme IS EVO počas celého procesu VO. 8. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred (spôsobom stanoveným v súťažných podkladoch). 9. Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. 10. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí. Podľa § 66 ods. 7 ZVO, verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, a rozhoduje, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti (uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí) a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky (ponuky umiestnenej na prvom mieste v poradí) sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (superreverz); verejný obstarávateľ primerane aplikuje § 55 ods. 1 ZVO. 11. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 12. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu (zadať objednávku) s nasledujúcim uchádzačom v poradí, a to pri zachovaní požiadaviek uvedených v § 117 ZVO, pričom je možná aplikácia podľa § 115 ods. 3 a 4 ZVO. Uvedené platí pre podlimitné zákazky aj zákazky s nízkou hodnotou. 13. Doba splatnosti daňového dokladu je 30 dní od jeho doručenia verejnému obstarávateľovi. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci plnenie predmetu zákazky riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu (preddavky) na plnenie predmetu zákazky. 14. Podľa § 10 ods. 4 ZVO môže verejný obstarávateľ obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku, ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. 15. Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie; b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 16. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 57 ZVO. Dôvodom na zrušenie verejného obstarávania môže byť najmä: - nebola predložená žiadna ponuka, - ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a/alebo požiadavky na predmet zákazky, - boli doručené ponuky iba na jednu časť zákazky (ak aplikovateľné), - zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení obstarávania budú všetci uchádzači upovedomení. 17. Verejný obstarávateľ zverejňuje v profile VO (pri príslušnej zákazke) doplňujúce informácie - DOPLNUJUCE_INFORMACIE.pdf .
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodanie a montáž zónového riadenia vykurovacej sústavy – stavebné práce
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 02_2024
 • Názov : Dodanie a montáž zónového riadenia vykurovacej sústavy – stavebné práce
 • Opis: ?Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – a to v rozsahu dodanie a montáže zónového riadenia vykurovacej sústavy v objekte Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, SR podľa spracovaného projektu pre realizáciu stavby vyhotoveného autorizovanou osobou reg. Č. 5756*I4,A2, projekt s názvom ŠPŠE – EKVITERMICKÁ REGULÁCIA. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti A.3 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a časti A.7 ZMLUVA, Prílohe č. 1 Zmluva o dielo Výzvy na predkladanie ponúk. ?Druh zákazky: Služby
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 11 979.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 50720000, 45331100, 50510000, 39715200, 45330000, 34944000, 45350000, 44162100, 45300000, 45000000, 45400000, 45262600, 45310000, 90512000, 90513000, 60000000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hálova 16
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • PSČ: 85101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, SR
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 31.12.2024
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 30
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, doložením zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa, aby Uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi zoznam podľa vzoru, ktorý tvorí Prílohu – časť č. A.8 ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁC Výzvy na predkladanie ponúk (súťažných podkladov), ktorým preukáže uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky – tj. stavebné práce (dodanie a montáž) vykurovacej sústavy s celkovým objemom uskutočnených prác v hodnote minimálne 25000,00 € bez DPH, a súčasne uchádzač preukáže, že z uvedených zákaziek je jedna zákazka na uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky – tj. stavebné práce (dodanie a montáž) zónového riadenia vykurovacej sústavy za obdobie predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v celkovej súhrnnej hodnote minimálne 5000,00 EUR bez DPH. (...) Bližšie uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: 2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že na plnení zmluvy, tzn. na poskytovaní služieb tvoriacich predmet zákazky sa bude podieľať minimálne dvaja kľúčoví experti / odborní pracovníci / osoby zodpovedné za poskytnutie služby (ďalej tiež „kľúčový expert / odborný pracovník"), a súčasne sa na plnení zmluvy, tzn. na poskytovaní služieb tvoriacich predmet zákazky bude podieľať minimálne jeden riadiaci zamestnanec - osoba zodpovedná za poskytnutie služby (ďalej tiež „kľúčový manažér"), na minimálne nižšie uvedených pozíciách, pričom tento odborný pracovník a kľúčový manažér musia spĺňať nižšie uvedené minimálne odborné a kvalifikačné podmienky: Minimálne dvaja kľúčoví experti / odborní pracovníci: Dvaja (2) kľúčoví experti / odborní pracovníci – na stavebné práce (dodanie a montáž) zónového riadenia vykurovacej sústavy, tj. každá osoba (/osoby), ktorá(/é) spĺňa(/jú) a preukáže(/u) nasledovné minimálne požiadavky: minimálne 2 ročná prax v oblasti stavebné práce (dodanie a montáž) vykurovacej sústavy alebo stavebné práce (dodanie a montáž) zónového riadenia vykurovacej sústavy. Doklady na preukázanie podmienky účasti: Túto požiadavku (podmienku účasti) uchádzač/i preukáže/u vlastnoručne podpísaným životopisom alebo ekvivalentným dokladom, v ktorom kľúčový expert / odborný pracovník uvedie: a) svoje meno a priezvisko, b) súčasného zamestnávateľa / alebo oprávnenie podnikať, c) odbornú prax v rozsahu: zoznam odbornej praxe v oblasti stavebné práce (dodanie a montáž) vykurovacej sústavy: 1. identifikácia zamestnávateľa/odberateľa, (obchodné meno, adresa/sídlo, IČO), kde kľúčový expert / odborný pracovník vykonával požadovanú odbornú prax, 2. opisom pracovnej náplne tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek / podmienku účasti verejného obstarávateľa na preukázanie odbornej praxe kľúčového experta / odborného pracovníka, 3. miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, [od (mesiac a rok) – do (mesiac a rok)] počas ktorého kľúčový expert / odborný pracovník vykonával odbornú prax tak, aby verejný obstarávateľ vedel vyhodnotiť splnenie určených minimálnych požiadaviek na dĺžku odbornej praxe odborného pracovníka, 4. identifikácia a kontaktné údaje (telefón a e-mail) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné údaje, tzn. konečného odberateľa plnenia – vykonávateľa alebo zamestnávateľa, pre ktorého kľúčový expert / odborný pracovník činnosť výkonu uskutočnenia stavebných prác (dodanie a montáž) vykurovacej sústavy vykonával, 5. vlastnoručný podpis kľúčového experta / odborného pracovníka; a súčasne, túto požiadavku (podmienku účasti) uchádzač preukáže vlastnoručne podpísaným čestným vyhlásením každej oprávnenej osoby, že bude k dispozícii na plnenie zákazky; uvedené je v súlade podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Minimálne jeden kľúčový manažér: Jeden (1) kľúčový manažér - stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby, tj. (každá) osoba, ktorá spĺňa a preukáže nasledovné minimálne požiadavky: minimálne 3 ročná prax (v oblasti) stavebné práce (dodanie a montáž) vykurovacej sústavy alebo stavebné práce (dodanie a montáž) zónového riadenia vykurovacej sústavy. Doklady na preukázanie podmienky účasti: Túto požiadavku (podmienku účasti) uchádzač preukáže vlastnoručne podpísaným životopisom alebo ekvivalentným dokladom, v ktorom každý kľúčový manažér uvedie: a) svoje meno a priezvisko, b) súčasného zamestnávateľa / alebo oprávnenie podnikať, c) odbornú prax v rozsahu: zoznam odbornej praxe v oblasti výkonu uskutočnenia stavebných prác (dodanie a montáž) vykurovacej sústavy a to na manažérskej (vedúcej / riadiacej) úrovni, špecificky s požiadavkou manažmentu stavebné práce (dodanie a montáž) vykurovacej sústavy alebo stavebné práce (dodanie a montáž) zónového riadenia vykurovacej sústavy: 1. identifikácia zamestnávateľa/odberateľa, (obchodné meno, adresa/sídlo, IČO), kde kľúčový manažér vykonával požadovanú odbornú prax, 2. opisom pracovnej náplne tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek / podmienky účasti verejného obstarávateľa na preukázanie odbornej praxe kľúčového manažéra, 3. miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, [od (mesiac a rok) – do (mesiac a rok)] počas ktorého kľúčový manažér vykonával odbornú prax tak, aby verejný obstarávateľ vedel vyhodnotiť splnenie určených minimálnych požiadaviek na dĺžku odbornej praxe kľúčového manažéra, 4. identifikácia a kontaktné údaje (telefón a e-mail) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné údaje, tzn. konečného odberateľa plnenia – vykonávateľa alebo zamestnávateľa, pre ktorého kľúčový manažér činnosť v oblasti výkonu uskutočnenia stavebné práce (dodanie a montáž) vykurovacej sústavy alebo stavebné práce (dodanie a montáž) zónového riadenia vykurovacej sústavy a to na manažérskej (vedúcej / riadiacej) úrovni, špecificky s požiadavkou manažmentu uskutočnenia stavebných prác (dodanie a montáž) vykurovacej sústavy alebo stavebných prác (dodanie a montáž) zónového riadenia vykurovacej sústavy vykonával, . vlastnoručný podpis kľúčového manažéra; a súčasne, uchádzač preukáže údaje za stavbyvedúceho dokladom o odbornej spôsobilosti alebo dokladom o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby v Slovenskej republike (z dokladu musí byť zrejmé požadované zameranie) alebo ekvivalentného zákona. (...) Uvedené je v súlade podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Z dôvodu obmedzenia znakov: Bližšie uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou celkovou cenou s DPH za stavebné práce podľa Opisu predmetu zákazky podľa požadovaných súčinov položiek a navrhovanej ceny za 1 jednotku, celkovo v EUR s DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta, podľa Návrhu na plnenie kritérií podľa časti A.4 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ Výzvy na predkladanie ponúk. Poradie ostatných uchádzačov sa určí vzostupne.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH (v EUR s DPH)
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov vytvorenie právnej formy do predloženia ponuky. Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka: Záujemcom/uchádzačom môže byť hospodársky subjekt - fyzická osoba, právnická osoba, ako aj skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov vytvorenej na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky sú povinní udeliť splnomocnenie jednému z členov skupiny dodávateľov oprávnenému konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy o dielo (len ak relevantné) a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia predmetu zákazky.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 18:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:05
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému elektronická platforma - IS EVO (v aktuálne platnej verzii), tj. elektronickou formou prostredníctvom informačného systému IS EVO na webovej adrese: https://www.isepvo.sk, ktorý umožňuje využiť funkcionalitu online sprístupnenia ponúk. Ponuky predložené prostredníctvom elektronickej platformy - IS EVO sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Online – Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk predložených uchádzačom(/mi) v systéme IS EVO na webovej adrese: https://www.isepvo.sk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk ; https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505732
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505732
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)