Detské ihrisko Limbová - Trnava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Detské ihrisko Limbová - Trnava
Kód zákazky: 42113/2024
Kód oznámenia: 12623 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 184 744,79 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Trnava
Adresa: Ulica Hlavná
91771 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Ulica Hlavná Trnava 91771 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je odstránenie nevyhovujúcich herných prvkov, doplnenie zodpovedajúcich dopadových plôch v zmysle platných noriem a požiadaviek prevádzkovateľa na údržbu týchto plôch a okolia a doplnenie herných prvkov podľa požiadaviek investora vzhľadom na potreby a požiadavky okolia a primárnych užívateľov ihriska. V celkovom riešení sa jedná o inštaláciu 9 druhov herných prvkov s celkovým počtom 10 ks, a prvkov mobiliáru – 4 ks parkových lavičiek, 3 ks smetných nádob na separovaný odpad a 1 ks tieniacej plachty nad jestvujúce pieskovisko, a to v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia stanovenými objednávateľom, ktoré sú prílohou č. 1 a prílohou č. 3 výzvy na predkladanie ponúk.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Trnava