Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácií asfaltobetónom v Detve

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácií asfaltobetónom v Detve
Kód zákazky: 11684/1166/2024-LMl
Kód oznámenia: 13041 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233141-9
Predpokladaná hodnota: 181 621,65 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Detva
Adresa: J. G. Tajovského
96212 Detva
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: J. G. Tajovského Detva 96212 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácií asfaltobetónom v katastrálnom území Detva v rozsahu, ktorý je bližšie špecifikovaný vo výzve na predkladanie ponúk.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291612
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Detva (ID: 71734)
 • Zákazka: Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácií asfaltobetónom v Detve (ID: 506257)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Detva
 • IČO: 00319805
 • DIČ: 2021318651
 • Adresa
 • Ulica: J. G. Tajovského
 • Číslo: 7
 • Mesto: Detva
 • PSČ: 96212
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: lucia.malatincova@detva.sk
 • Telefónne číslo: +421453700428
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Detva)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5308
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 11684/1166/2024-LMl
 • Názov: Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácií asfaltobetónom v Detve
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácií asfaltobetónom v katastrálnom území Detva v rozsahu, ktorý je bližšie špecifikovaný vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 181 621.65
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na údržbe ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Práce na oprave ciest
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácií asfaltobetónom v Detve
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 11684/1166/2024-LMl
 • Názov : Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácií asfaltobetónom v Detve
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácií asfaltobetónom v katastrálnom území Detva v rozsahu, ktorý je bližšie špecifikovaný vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 181 621.65
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na údržbe ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Práce na oprave ciest
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Detva
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. V zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania musí byť minimálne jedna zákazka rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom rozpočtový náklad zákazky/zákaziek rovnakého alebo obdobného charakteru musí byť v súhrnnej hodnote minimálne vo výške 170 000,00 € bez DPH. Za zákazku rovnakého alebo obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať stavebné práce - opravy a údržba komunikácií, chodníkov a pod. podobnej technickej zložitosti ako je predmet tejto zákazky. Bližší opis - viď bod č. 10.3.1 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v zmysle bodu č. 10 Výzvy na predkladanie ponúk
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 04.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:05
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Detva prostredníctvom IS ePVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=506257&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506257
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)