Organizácia dvoch jednodňových podujatí v MOS v Modre, pre odbornú a širokú verejnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia záhrady v kaštieli v Modre a úvodnej konferencie k projektu ParksFit4Future

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Organizácia dvoch jednodňových podujatí v MOS v Modre, pre odbornú a širokú verejnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia záhrady v kaštieli v Modre a úvodnej konferencie k projektu ParksFit4Future
Kód zákazky: 8229/2024
Kód oznámenia: 13033 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79952000-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Bratislavský samosprávny kraj
Adresa: Sabinovská
82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Sabinovská Bratislava - mestská časť Ružinov 82005 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je organizácia dvoch jednodňových podujatí v MOS pre odbornú a širokú verejnosť pri príležitosti Slávnostného otvorenia záhrady v kaštieli v Modre a úvodnej konferencie k projektu ParksFit4Future a to technické zabezpečenie vrátane obsluhy, zabezpečenie ozvučenia, projekcie, tlmočenia, cateringu, výzdoby priestoru. Poskytnutie služieb hasičskej, zdravotnej a iné. Lehota plnenia : 05. 06. 2024: návoz a montáž 06. 06. 2024: 06:00 – 08:45 hod – príprava 06. 06. 2024: 09:00 - 14:30 hod – program pre odbornú verejnosť 06. 06. 2024: demontáž po 14:30 hod 08. 06. 2024: 11:00 – 14:00 hod – príprava, umiestnenie označenia priestorov 08. 06. 2024: 14:30 - 20:30 hod – catering personál 08. 06. 2024: demontáž, odvoz po 21:00 hod, alebo 10.06.: 08:00-15:00 hod. Podmienky vykonania zákazky sú definované v podrobnom opise predmetu zákazky a v návrhu realizácie na základe objednávky, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov zverejnených na profile verejného obstarávateľa.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291548
1. Základné údaje
 • Organizácia: Bratislavský samosprávny kraj (ID: 72083)
 • Zákazka: Organizácia dvoch jednodňových podujatí v MOS v Modre, pre odbornú a širokú verejnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia záhrady v kaštieli v Modre a úvodnej konferencie k projektu ParksFit4Future (ID: 506232)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Bratislavský samosprávny kraj
 • IČO: 36063606
 • DIČ: 2021608369
 • Adresa
 • Ulica: Sabinovská
 • Číslo: 16
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82005
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: diana.zuberiova@region-bsk.sk
 • Telefónne číslo: +421248264666
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Bratislavský samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2750
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 8229/2024
 • Názov: Organizácia dvoch jednodňových podujatí v MOS v Modre, pre odbornú a širokú verejnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia záhrady v kaštieli v Modre a úvodnej konferencie k projektu ParksFit4Future
 • Opis: Predmetom zákazky je organizácia dvoch jednodňových podujatí v MOS pre odbornú a širokú verejnosť pri príležitosti Slávnostného otvorenia záhrady v kaštieli v Modre a úvodnej konferencie k projektu ParksFit4Future a to technické zabezpečenie vrátane obsluhy, zabezpečenie ozvučenia, projekcie, tlmočenia, cateringu, výzdoby priestoru. Poskytnutie služieb hasičskej, zdravotnej a iné. Lehota plnenia : 05. 06. 2024: návoz a montáž 06. 06. 2024: 06:00 – 08:45 hod – príprava 06. 06. 2024: 09:00 - 14:30 hod – program pre odbornú verejnosť 06. 06. 2024: demontáž po 14:30 hod 08. 06. 2024: 11:00 – 14:00 hod – príprava, umiestnenie označenia priestorov 08. 06. 2024: 14:30 - 20:30 hod – catering personál 08. 06. 2024: demontáž, odvoz po 21:00 hod, alebo 10.06.: 08:00-15:00 hod. Podmienky vykonania zákazky sú definované v podrobnom opise predmetu zákazky a v návrhu realizácie na základe objednávky, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov zverejnených na profile verejného obstarávateľa.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na organizovanie podujatí
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 75252000, 55320000, 92370000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Areál Kaštieľa v Modre.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon"). OSOBNÉ POSTAVENIE Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 ods.3 zákona o VO a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie a zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO. Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO bude overovaná verejným obstarávateľom z informačných systémov verejnej správy (platí len pre uchádzača so sídlom v SR). Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO bude overovaná verejným obstarávateľom z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Organizácia dvoch jednodňových podujatí v MOS v Modre, pre odbornú a širokú verejnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia záhrady v kaštieli v Modre a úvodnej konferencie k projektu ParksFit4Future
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 8229/2024
 • Názov : Organizácia dvoch jednodňových podujatí v MOS v Modre, pre odbornú a širokú verejnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia záhrady v kaštieli v Modre a úvodnej konferencie k projektu ParksFit4Future
 • Opis: Predmetom zákazky je organizácia dvoch jednodňových podujatí v MOS pre odbornú a širokú verejnosť pri príležitosti Slávnostného otvorenia záhrady v kaštieli v Modre a úvodnej konferencie k projektu ParksFit4Future a to technické zabezpečenie vrátane obsluhy, zabezpečenie ozvučenia, projekcie, tlmočenia, cateringu, výzdoby priestoru. Poskytnutie služieb hasičskej, zdravotnej a iné. Miesto plnenia: Areál Kaštieľa v Modre Lehota plnenia: 05. 06. 2024: návoz a montáž 06. 06. 2024: 06:00 – 08:45 hod – príprava 06. 06. 2024: 09:00 - 14:30 hod – program pre odbornú verejnosť 06. 06. 2024: demontáž po 14:30 hod 08. 06. 2024: 11:00 – 14:00 hod – príprava, umiestnenie označenia priestorov 08. 06. 2024: 14:30 - 20:30 hod – catering personál 08. 06. 2024: demontáž, odvoz po 21:00 hod, alebo 10.06.: 08:00-15:00 hod.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na organizovanie podujatí
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 75252000, 55320000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Táto výzva je na predloženie ponuky za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. (V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky nedosiahne/neprekročí finančný limit 70 000,00 € bez DPH, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť predložené ponuky a zadať zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na základe výsledku vyhodnotenia predložených ponúk.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom za predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Miesto otvárania ponúk: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/506232
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506232
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma - IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)