Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ – Iňačovce – Interiérové vybavenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ – Iňačovce – Interiérové vybavenie
Kód zákazky: 1/2024
Kód oznámenia: 13007 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39161000-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Iňačovce
Adresa:
07211 Iňačovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Iňačovce 07211 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie, montáž a inštalácia interiérového vybavenia pre projekt: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ - Iňačovce

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291438
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Iňačovce (ID: 26405)
 • Zákazka: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ – Iňačovce – Interiérové vybavenie (ID: 506157)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Iňačovce
 • IČO: 00325236
 • DIČ: 2020738852
 • Adresa
 • Mesto: Iňačovce
 • PSČ: 07211
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obecinacovce@lekosonline.sk
 • Telefónne číslo: 0566480221
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Iňačovce)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5744
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ – Iňačovce – Interiérové vybavenie
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie, montáž a inštalácia interiérového vybavenia pre projekt: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ - Iňačovce
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nábytok pre materské školy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Učebné pomôcky a zariadenia
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ – Iňačovce – Interiérové vybavenie
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ – Iňačovce – Interiérové vybavenie
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie, montáž a inštalácia interiérového vybavenia pre projekt: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ - Iňačovce
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Nábytok pre materské školy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Učebné pomôcky a zariadenia
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za celý predmet zákazky – cena celkom (s DPH) Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena na základe prílohy č. 1 za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača. Ak uchádzač je platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za celý predmet zákazky – cena celkom (s DPH)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Iňačovce)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Iňačovce)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 31.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 31.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude bez účasti uchádzačov
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=506157&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506157
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)